ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงานแต่ละสำนัก
สรุปรายงานผล
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 22:04:44
 

ลำดับ สำนัก บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 สำนักทดสอบทางการศึกษา 61 - 61 49
80%
- -
-%
49
80%
2 สำนักอำนวยการ 188 - 188 159
85%
- -
-%
159
85%
3 สำนักการคลังและสินทรัพย์ 102 - 102 22
22%
- -
-%
22
22%
4 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 - 63 18
29%
- -
-%
18
29%
5 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 58 - 58 38
66%
- -
-%
38
66%
6 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 74 1 73 64
88%
- -
-%
64
88%
7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 144 - 144 121
84%
- -
-%
121
84%
8 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 75 - 75 48
64%
- -
-%
48
64%
9 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 149 - 149 11
7%
- -
-%
11
7%
10 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 127 - 127 111
87%
- -
-%
111
87%
11 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 13 - 13 11
85%
- -
-%
11
85%
12 กลุ่มตรวจสอบภายใน 31 - 31 30
97%
- -
-%
30
97%
13 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 14 - 14 3
21%
- -
-%
3
21%
14 สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 - 10 10
100%
- -
-%
10
100%
15 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 1 24 17
71%
- -
-%
17
71%
16 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 25 - 25 16
64%
- -
-%
16
64%
17 สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 25 - 25 14
56%
- -
-%
14
56%
18 หน่วยศึกษานิเทศก์ 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
19 สำนักนิติการ 48 - 48 7
15%
- -
-%
7
15%
20 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%
21 ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 45 - 45 1
2%
- -
-%
1
2%
22 สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 7 2 5 1
20%
- -
-%
1
20%
รวมทั้งสิ้น 1,303 4 1,299 752
58%
- -
-%
752
58%