ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงานแต่ละสำนัก
สรุปรายงานผล
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:49:00
 

ลำดับ สำนัก บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 สำนักทดสอบทางการศึกษา 66 - 66 -
-%
- -
-%
-
-%
2 สำนักอำนวยการ 197 - 197 -
-%
- -
-%
-
-%
3 สำนักการคลังและสินทรัพย์ 102 - 102 -
-%
- -
-%
-
-%
4 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 62 - 62 -
-%
- -
-%
-
-%
5 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 63 - 63 -
-%
- -
-%
-
-%
6 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 75 1 74 -
-%
- -
-%
-
-%
7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 143 - 143 -
-%
- -
-%
-
-%
8 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 75 - 75 -
-%
- -
-%
-
-%
9 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 149 - 149 -
-%
- -
-%
-
-%
10 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 127 - 127 -
-%
- -
-%
-
-%
11 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 12 - 12 -
-%
- -
-%
-
-%
12 กลุ่มตรวจสอบภายใน 40 - 40 -
-%
- -
-%
-
-%
13 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%
14 สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 - 10 -
-%
- -
-%
-
-%
15 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 1 24 -
-%
- -
-%
-
-%
16 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 25 - 25 -
-%
- -
-%
-
-%
17 สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 23 - 23 -
-%
- -
-%
-
-%
18 หน่วยศึกษานิเทศก์ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
19 สำนักนิติการ 48 - 48 -
-%
- -
-%
-
-%
20 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%
21 ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 45 - 45 -
-%
- -
-%
-
-%
22 สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 7 2 5 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 1,327 4 1,323 -
-%
- -
-%
-
-%