ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักทดสอบทางการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:54:18
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหาร - - - -
-%
- -
-%
-
-%
2 ผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 9 - 9 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 11 - 11 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา 15 - 15 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 12 - 12 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 ศูนย์ PISA สพฐ. 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 66 - 66 -
-%
- -
-%
-
-%