ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:42:20
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 19 - 19 18
95%
- -
-%
18
95%
4 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 13 - 13 10
77%
- -
-%
10
77%
5 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 6 - 6 4
67%
- -
-%
4
67%
6 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 8 - 8 7
88%
- -
-%
7
88%
7 กลุ่มสถาบันภาษาไทย 9 - 9 8
89%
- -
-%
8
89%
8 กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 7 - 7 7
100%
- -
-%
7
100%
9 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 8 - 8 6
75%
- -
-%
6
75%
10 กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา 6 - 6 5
83%
- -
-%
5
83%
11 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 6 - 6 5
83%
- -
-%
5
83%
12 กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 4 - 4 4
100%
- -
-%
4
100%
13 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 20 - 20 18
90%
- -
-%
18
90%
14 สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง 7 - 7 7
100%
- -
-%
7
100%
15 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 7 - 7 6
86%
- -
-%
6
86%
16 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 - 5 4
80%
- -
-%
4
80%
รวมทั้งสิ้น 127 - 127 110
87%
- -
-%
110
87%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวปาณิตา วัฒนาพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
6 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
7 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
8 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
9 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
15 นางมัทนา มรรคผล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวภูษณิศา สังช่วย สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
17 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
21 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
25 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นายมาโนต กล่อมจิต สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
28 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
29 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
30 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
31 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
32 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
33 นายธาวิต โพธิ์งาม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
35 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
36 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
37 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
38 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
39 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
40 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
41 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
42 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
43 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
44 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
45 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
46 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
47 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
48 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
49 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
50 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
51 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
52 นางผาณิต ทวีศักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
53 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
54 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
55 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
56 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
57 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
58 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
59 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
60 นางสาววันนาอีมาห์ ตาเยะ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
61 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
62 นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
63 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
64 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
65 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
66 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
67 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
68 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
69 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
70 นางพิมพ์ลภัทร วัชชา สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
71 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
72 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
73 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
74 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
75 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
76 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
77 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
78 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
79 นางเกษณี เครือหิรัญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
80 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
81 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
82 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
83 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
84 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
85 นายวงศกร มาระวงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
86 ธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
87 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
88 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
89 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
90 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
91 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
92 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
93 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
94 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
95 นางสาววศินี  เขียวเขิน สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
96 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
97 นางศรินทร ตั้งหลักชัย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
98 นางจิตรา ศาสนัส สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
99 นายอุทิศ บูรณเสน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
100 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
101 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
102 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
103 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
104 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
105 นางสาววรณัน ขุนศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
106 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
107 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
108 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
109 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
110 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
111 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
112 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
113 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
114 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
115 นายมาโนต กล่อมจิต สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
116 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
117 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
118 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
119 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
120 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
121 นางพิมพ์ลภัทร วัชชา สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
122 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
123 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
124 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
125 นางสาวภูษณิศา สังช่วย สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
126 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
127 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
128 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
129 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
130 นางศรินทร ตั้งหลักชัย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
131 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
132 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
133 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
134 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
135 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
136 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
137 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
138 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
139 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
140 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
141 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
142 นางสาววันนาอีมาห์ ตาเยะ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
143 นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
144 นายประชา อ่อนรักษา สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
145 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
146 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
147 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
148 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
149 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
150 นางมัทนา มรรคผล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
151 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
152 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
153 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
154 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
155 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
156 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
157 นายธาวิต โพธิ์งาม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
158 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 28 มิถุนายน 2565
159 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
160 นายวงศกร มาระวงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
161 นายวงศกร มาระวงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
162 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
163 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
164 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
165 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
166 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
167 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
168 นางสาวสุดา โลมากิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
169 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
170 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
171 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
172 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
173 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
174 นางสาววรณัน ขุนศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
175 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
176 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2565
177 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
178 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
179 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
180 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
181 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
182 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
183 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
184 ธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
185 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
186 นางสาววศินี  เขียวเขิน สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
187 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
188 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
189 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
190 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
191 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
192 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
193 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
194 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
195 นายอุทิศ บูรณเสน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
196 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 28 มิถุนายน 2565
197 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
198 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
199 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย 28 มิถุนายน 2565
200 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 28 มิถุนายน 2565
201 นางสาวปาณิตา วัฒนาพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
202 นางเกษณี เครือหิรัญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
203 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
204 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
205 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
206 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
207 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
208 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ สวก. | สถาบันแปลฯ 28 มิถุนายน 2565
209 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
210 นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
211 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | กลุ่มการเรียนการสอนภาษา 28 มิถุนายน 2565
212 นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี สวก. | กลุ่มพัฒนาและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
213 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
214 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
215 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
216 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
217 นางจิตรา ศาสนัส สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
218 นางผาณิต ทวีศักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 28 มิถุนายน 2565
219 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
220 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
221 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ สวก. | กลุ่มวัดผลฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565