ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:13:42
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 30 - 30 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มแผนอัตรากำลัง 18 - 18 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 22 - 22 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 20 - 20 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล 34 - 34 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล 18 - 18 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 149 - 149 -
-%
- -
-%
-
-%