ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนิติการ
สรุปรายงานผล สำนักนิติการ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:27:21
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
10 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
11 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 48 - 48 -
-%
- -
-%
-
-%