ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:41:50
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 - 2 2
100%
- -
-%
2
100%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 20 - 20 18
90%
- -
-%
18
90%
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส 11 - 11 4
36%
- -
-%
4
36%
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 6 - 6 5
83%
- -
-%
5
83%
6 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 26 - 26 26
100%
- -
-%
26
100%
7 กลุ่มแผนและงบประมาณ 16 - 16 13
81%
- -
-%
13
81%
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม 10 - 10 8
80%
- -
-%
8
80%
9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 16 - 16 12
75%
- -
-%
12
75%
10 กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา 5 - 5 5
100%
- -
-%
5
100%
11 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 17 - 17 17
100%
- -
-%
17
100%
12 กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 13 - 13 10
77%
- -
-%
10
77%
รวมทั้งสิ้น 143 - 143 120
84%
- -
-%
120
84%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวชญาภรณ์ ปินตาเขียว สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | (กศด.) 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
8 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
9 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
10 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
12 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
13 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
17 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
18 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ สมศักดิ์ สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
26 นางสาวสุกัญญา คำเสียง สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
28 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
29 นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
30 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
31 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
32 นายมนตรี นิลเถื่อน สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
33 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
35 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
36 นางลำพึง ศรีมีชัย สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
37 นางสาวพยอม ทองปาน สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
38 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
39 นายรณทัด จุลวัฒนะ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
40 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
41 นายจีระพันธ์ แก้วสอาด สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
42 นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
43 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
44 นายพะโยม ชิณวงศ์ สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
45 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
46 นายประจบ พิสกุล สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
47 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
48 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
49 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
50 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
51 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
52 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
53 นางศุภาลัย จันทรีย์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
54 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
55 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
56 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
57 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
58 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
59 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
60 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
61 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
62 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
63 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
64 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
65 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
66 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
67 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
68 นางสาวศศกร สุภาพทรง สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
69 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
70 นายภาศฎา สัจจมาศ สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
71 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
72 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
73 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
74 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
75 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
76 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
77 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
78 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
79 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
80 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
81 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
82 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
83 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
84 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
85 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
86 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
87 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
88 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
89 นายธเนศ แซ่แต้ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
90 นายสามารถ รัตนสาคร สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
91 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
92 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
93 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
94 นายลิ้ม บ้านมอญ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
95 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
96 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
97 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
98 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
99 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
100 นายนิรุต สุขสุด สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
101 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
102 นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
103 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
104 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
105 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
106 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
107 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
108 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
109 นายประจบ พิสกุล สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
110 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
111 นางศุภาลัย จันทรีย์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
112 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
113 นายธเนศ แซ่แต้ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
114 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
115 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
116 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
117 นางสาวพยอม ทองปาน สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
118 นางสาวศศกร สุภาพทรง สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
119 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
120 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
121 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
122 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
123 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
124 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
125 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
126 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
127 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
128 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
129 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
130 นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
131 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
132 นายรณทัด จุลวัฒนะ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
133 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
134 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
135 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
136 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
137 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
138 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
139 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
140 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
141 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
142 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
143 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
144 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
145 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
146 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
147 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
148 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
149 นางสาวชญาภรณ์ ปินตาเขียว สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
150 นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
151 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
152 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
153 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
154 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
155 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
156 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
157 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
158 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
159 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
160 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
161 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
162 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
163 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
164 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
165 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
166 นางจันทรา สนธิสอาด สศศ. | (กศด.) 28 มิถุนายน 2565
167 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
168 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
169 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
170 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
171 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
172 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | (กศด.) 28 มิถุนายน 2565
173 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
174 นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
175 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
176 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
177 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
178 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
179 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
180 นายภาศฎา สัจจมาศ สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
181 นางสาวธัญชนก พริกเม็ดทอง สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
182 นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
183 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
184 นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ สมศักดิ์ สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
185 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
186 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
187 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
188 นางลำพึง ศรีมีชัย สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
189 นายลิ้ม บ้านมอญ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
190 นายวสุธา กลิ่นแจ่ม สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
191 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
192 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
193 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
194 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | (กศร.) 28 มิถุนายน 2565
195 นายมนตรี นิลเถื่อน สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
196 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
197 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
198 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | (กผง.) 28 มิถุนายน 2565
199 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
200 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
201 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
202 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
203 นายสามารถ รัตนสาคร สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
204 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
205 นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
206 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | (กสท.) 28 มิถุนายน 2565
207 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
208 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
209 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
210 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | (กศด.) 28 มิถุนายน 2565
211 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
212 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
213 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
214 นายพะโยม ชิณวงศ์ สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
215 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | (กพบ.) 28 มิถุนายน 2565
216 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
217 นายจีระพันธ์ แก้วสอาด สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
218 นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ สศศ. | (กบท.) 28 มิถุนายน 2565
219 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
220 นายนิรุต สุขสุด สศศ. | (กอส.) 28 มิถุนายน 2565
221 นางสาวสุกัญญา คำเสียง สศศ. | (กทศ.) 28 มิถุนายน 2565
222 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
223 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | (กศด.) 28 มิถุนายน 2565
224 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | (กบบ.) 28 มิถุนายน 2565
225 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | (กศก.) 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565