ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ
สรุปรายงานผล สำนักอำนวยการ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:59:19
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มบริหารสำนักงาน 60 - 60 53
88%
- -
-%
53
88%
2 กลุ่มช่วยอำนวยการ 7 - 7 8
114%
- -
-%
8
114%
3 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ 8 - 8 7
88%
- -
-%
7
88%
4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา 12 - 12 7
58%
- -
-%
7
58%
5 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง 27 - 27 19
70%
- -
-%
19
70%
6 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ 60 - 60 44
73%
- -
-%
44
73%
7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ 3 - 3 2
67%
- -
-%
2
67%
8 กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 - 19 17
89%
- -
-%
17
89%
รวมทั้งสิ้น 196 - 196 157
80%
- -
-%
157
80%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นายณัฐพล พรหมจันทร์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
4 ว่าที่ ร.ต.มงคล เหล่าชัย สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นายพงศธร เพชรล้ำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางหรรษา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
17 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
22 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวศิริพร สุทธิธางกูร สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
27 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
28 นางชุติมา สารมะโน สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
29 นายนาค เฟื้องกระโทก สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
30 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
31 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
32 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
33 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
35 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
36 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
37 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
38 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
39 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
40 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
41 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
42 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
43 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
44 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
45 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
46 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
47 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
48 นายณรงค์ศักดิ์ ยางสันเทียะ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
49 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
50 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
51 นายวีกิจ กอบกำวณิชย์ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
52 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
53 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
54 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
55 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
56 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
57 นางวันเพ็ญ ทรงอยู่ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
58 นางสาวนันดา ชัยโชติหิรัณย์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
59 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
60 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
61 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
62 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
63 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
64 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
65 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
66 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
67 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
68 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
69 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
70 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
71 นางสาวจันทิรา รักคำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
72 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
73 นางสาวฐิติมา มณฑล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
74 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
75 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
76 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
77 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
78 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
79 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
80 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
81 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
82 นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
83 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
84 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
85 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
86 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
87 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
88 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
89 นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
90 นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
91 นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
92 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
93 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
94 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
95 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
96 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
97 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
98 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
99 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
100 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
101 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
102 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
103 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
104 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
105 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
106 นางสาวฐิติมา มณฑล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
107 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มสวัสดิการฯ 28 มิถุนายน 2565
108 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มสวัสดิการฯ 28 มิถุนายน 2565
109 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
110 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
111 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
112 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
113 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
114 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
115 นางสาวรสสุริน ชินอ่อน สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
116 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
117 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
118 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
119 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
120 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
121 นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
122 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
123 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
124 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
125 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
126 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
127 นางสาวสุดา โลมากิจ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
128 นายวัชระ ด้วงเมือง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
129 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
130 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
131 นายพงศธร เพชรล้ำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
132 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
133 นางสาวอารีรัตน์ ทารัตน์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
134 นางสาวนันดา ชัยโชติหิรัณย์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
135 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
136 นางสาวทัศนียา นุ่นปาน สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
137 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
138 นางสาวเกศกนก ดวงศรี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
139 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
140 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
141 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
142 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
143 นายวีกิจ กอบกำวณิชย์ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
144 นายนาค เฟื้องกระโทก สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
145 นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
146 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
147 ว่าที่ ร.ต.มงคล เหล่าชัย สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
148 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
149 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
150 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
151 นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
152 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
153 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
154 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
155 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
156 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
157 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
158 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
159 นางสาวศิริพร สุทธิธางกูร สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
160 นายตฤณ ก้านดอกไม้ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
161 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
162 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
163 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
164 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
165 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
166 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
167 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
168 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
169 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
170 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มสวัสดิการฯ 28 มิถุนายน 2565
171 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
172 นายวสุธา กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
173 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
174 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
175 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
176 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
177 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
178 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
179 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
180 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
181 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
182 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
183 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
184 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
185 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
186 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
187 นายณรงค์ศักดิ์ ยางสันเทียะ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
188 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
189 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
190 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
191 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
192 นายสัมภาษณ์ บุญยืน สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
193 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
194 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
195 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
196 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
197 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
198 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
199 นางหรรษา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
200 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
201 นายณัฐพล พรหมจันทร์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
202 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
203 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
204 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
205 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
206 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
207 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
208 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
209 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
210 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
211 นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
212 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
213 นางสาวจันทิรา รักคำ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
214 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
215 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
216 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
217 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
218 นายอิสระ แอนดาริส สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
219 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
220 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
221 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
222 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
223 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
224 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
225 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
226 นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
227 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
228 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
229 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
230 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
231 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
232 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
233 นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
234 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
235 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานฯ 28 มิถุนายน 2565
236 นางวันเพ็ญ ทรงอยู่ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
237 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
238 นางชุติมา สารมะโน สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
239 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | ศูนย์สารนิเทศฯ 28 มิถุนายน 2565
240 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
241 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
242 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
243 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
244 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มพัฒนากองทุนฯ 28 มิถุนายน 2565
245 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยฯ 28 มิถุนายน 2565
246 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
247 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
248 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
249 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565