ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักทดสอบทางการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:50:03
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหาร - - - -
-%
- -
-%
-
-%
2 ผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 8 - 8 2
25%
- -
-%
2
25%
4 กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 10 - 10 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา 13 - 13 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 - 6 6
100%
- -
-%
6
100%
7 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 12 - 12 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 ศูนย์ PISA สพฐ. 6 - 6 1
17%
- -
-%
1
17%
รวมทั้งสิ้น 61 - 61 9
15%
- -
-%
9
15%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
2 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
3 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 14 พฤษภาคม 2565
4 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
5 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 14 พฤษภาคม 2565
6 นางสาวยลดา โพธิสิงห์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
7 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
8 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | กลุ่ม PISA 14 พฤษภาคม 2565
9 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
10 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
11 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
12 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
13 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 14 พฤษภาคม 2565
14 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
15 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 14 พฤษภาคม 2565
16 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
17 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | กลุ่ม PISA 14 พฤษภาคม 2565
18 นางสาวยลดา โพธิสิงห์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 14 พฤษภาคม 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565