จำนวนบุคลากร
1,378
ข้าราชการ
819
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
277
พนักงานจ้างเหมา
268
ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงานแต่ละสำนัก
จำนวนบุคลากรแต่ละสำนัก
สถิติการลงเวลาแยกสำนัก
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 242 วัน
วันหยุด = 104 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 19 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 123 วัน