จำนวนบุคลากร
1,107
ข้าราชการ
627
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
249
พนักงานจ้างเหมา
225
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
จำนวนวันทั้งหมด = 366 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 234 วัน
วันหยุด = 104 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 28 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 132 วัน