จำนวนบุคลากร
1,370
ข้าราชการ
810
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
272
พนักงานจ้างเหมา
271
ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงานแต่ละสำนัก
จำนวนบุคลากรแต่ละสำนัก
สถิติการลงเวลาแยกสำนัก
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 241 วัน
วันหยุด = 104 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 20 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 124 วัน