ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักทดสอบทางการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:53:41
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหาร - - - -
-%
- -
-%
-
-%
2 ผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 9 - 9 6
67%
- -
-%
6
67%
4 กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 11 - 11 10
91%
- -
-%
10
91%
5 กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา 15 - 15 11
73%
- -
-%
11
73%
6 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 - 6 5
83%
- -
-%
5
83%
7 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 12 - 12 11
92%
- -
-%
11
92%
8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 - 5 5
100%
- -
-%
5
100%
9 ศูนย์ PISA สพฐ. 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 66 - 66 49
74%
- -
-%
49
74%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
3 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นางผ่องศรี พรรณราย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวยลดา โพธิสิงห์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นายประชารัฐ พิชัยชม สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
17 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวคัทลียา แลบัว สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวนิสาชล โกฮวด สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
28 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
29 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
30 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
31 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
32 นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
33 นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
34 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
35 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
36 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
37 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
38 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
39 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
40 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
41 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
42 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
43 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
44 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
45 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
46 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
47 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
48 นางสาวยลดา โพธิสิงห์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
49 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
50 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
51 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
52 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
53 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
54 นางผ่องศรี พรรณราย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
55 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
56 นางสาวคัทลียา แลบัว สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
57 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
58 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
59 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
60 นางสาวนิสาชล โกฮวด สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
61 นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
62 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
63 นายประชารัฐ พิชัยชม สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
64 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
65 นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
66 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
67 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
68 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
69 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
70 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
71 นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
72 นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
73 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
74 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
75 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
76 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
77 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
78 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
79 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
80 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
81 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
82 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
83 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
84 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
85 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
86 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
87 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
88 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
89 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
90 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนฯ 28 มิถุนายน 2565
91 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มเครื่องมือฯ 28 มิถุนายน 2565
92 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
93 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
94 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินฯ 28 มิถุนายน 2565
95 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มประกันฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565