ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:21:35
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 19 - 19 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 13 - 13 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มสถาบันภาษาไทย 9 - 9 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
10 กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
11 กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
12 กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
13 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 20 - 20 -
-%
- -
-%
-
-%
14 สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
15 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
16 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 127 - 127 -
-%
- -
-%
-
-%