ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักการคลังและสินทรัพย์
สรุปรายงานผล สำนักการคลังและสินทรัพย์
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:49:53
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 15 - 15 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 7 - 7 1
14%
- -
-%
1
14%
4 กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มบริหารงบประมาณ 13 - 13 3
23%
- -
-%
3
23%
6 กลุ่มบริหารการเงิน 12 - 12 2
17%
- -
-%
2
17%
7 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ 8 - 8 2
25%
- -
-%
2
25%
8 กลุ่มระบบบัญชี 12 - 12 2
17%
- -
-%
2
17%
9 กลุ่มบริหารงานพัสดุ 15 - 15 1
7%
- -
-%
1
7%
10 กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ 14 - 14 11
79%
- -
-%
11
79%
รวมทั้งสิ้น 102 - 102 22
22%
- -
-%
22
22%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มการเงิน 28 มิถุนายน 2565
2 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มเงินนอกงบฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มงบประมาณ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มงบประมาณ 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มงบประมาณ 28 มิถุนายน 2565
8 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มบัญชี 28 มิถุนายน 2565
16 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มงบประมาณ 28 มิถุนายน 2565
17 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มงบประมาณ 28 มิถุนายน 2565
24 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มงบประมาณ 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มการเงิน 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มงานพัสดุ 28 มิถุนายน 2565
28 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
29 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
30 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
31 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มเงินนอกงบฯ 28 มิถุนายน 2565
32 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
33 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มการเงิน 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
35 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มเงินนอกงบฯ 28 มิถุนายน 2565
36 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มบัญชี 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565