ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักการคลังและสินทรัพย์
สรุปรายงานผล สำนักการคลังและสินทรัพย์
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:30:14
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 15 - 15 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มบริหารสินทรัพย์ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มบริหารงบประมาณ 13 - 13 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มบริหารการเงิน 12 - 12 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มระบบบัญชี 12 - 12 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มบริหารงานพัสดุ 15 - 15 -
-%
- -
-%
-
-%
10 กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 102 - 102 -
-%
- -
-%
-
-%