ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:02:16
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 12 - 12 10
83%
- -
-%
10
83%
4 กลุ่มโครงการพิเศษ 7 - 7 7
100%
- -
-%
7
100%
5 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 6 - 6 3
50%
- -
-%
3
50%
6 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร 7 - 7 6
86%
- -
-%
6
86%
7 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
8 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 - 8 2
25%
- -
-%
2
25%
10 ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 15 - 15 12
80%
- -
-%
12
80%
11 กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 - 7 7
100%
- -
-%
7
100%
รวมทั้งสิ้น 75 - 75 48
64%
- -
-%
48
64%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นายธนทัต อนุกูล สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
3 นายบุญช่วย เสมศักดิ์ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
4 นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวศรัญญา โชติ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวนิศาลักษณ์ อำนักมณี สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
9 นางสาวจิตชนก ชัยพลเดช สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
10 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
11 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
12 นายพรชัย ถาวรนาน สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม สนก. | วสศ. 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวปพัชญา อ่อนแดง สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
16 นางมัณฑนา ปรียวนิชย์ สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
17 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง สนก. | วพร. 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวสุทธิดา ปันสุรัตน์ สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู สนก. | วสศ. 28 มิถุนายน 2565
20 นายพุฒิพงศ์ ทรัพย์สมบัติ สนก. | วสศ. 28 มิถุนายน 2565
21 นางจิณห์นิภา ดำสนิท สนก. | วนส. 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวพิณกรณ์ สุวรรณทิพย์ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
23 นายพลินทร์ กุลธรวัลลภ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวนลินี จีนกูล สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
26 นายอัครเดช อุ้มผาง สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
28 นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
29 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
30 นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
31 นางสาวนิภาพร ไชยสีมา สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
32 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
33 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาวศิริกัญญา ธัญญากร สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
35 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
36 นางสาวนิศาลักษณ์ อำนักมณี สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
37 นายอาทิตย์ ฉิมนอก สนก. | วพร. 28 มิถุนายน 2565
38 นายบุญช่วย เสมศักดิ์ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
39 นายภานุวัฒน์ ศรีวิชัยวงค์ สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
40 นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
41 นางสาวประภัสสร กลัดสุข สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
42 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
43 นางสาวธัญญารัตน์ ทวีบุญ สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
44 นางสาวศิริกัญญา ธัญญากร สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
45 นายพรชัย ถาวรนาน สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
46 นางสาวปพัชญา อ่อนแดง สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
47 นายธนทัต อนุกูล สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
48 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
49 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
50 นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
51 นายอัครเดช อุ้มผาง สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
52 นางสาวปวีณ ศาสนัส สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
53 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง สนก. | วพร. 28 มิถุนายน 2565
54 นางสาวปรียาพร อินทร์โสม สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
55 นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
56 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู สนก. | วสศ. 28 มิถุนายน 2565
57 นางสาวนันทวัน ภูมีนอก สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
58 นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
59 นางสาวพิณกรณ์ สุวรรณทิพย์ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
60 นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
61 นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
62 นายนพพร แสงอาทิตย์ สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
63 นางสาวพัณณิตา กัลปหา สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
64 นายพุฒิพงศ์ ทรัพย์สมบัติ สนก. | วสศ. 28 มิถุนายน 2565
65 นางสุจิตรา พิชัย สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
66 นายพลินทร์ กุลธรวัลลภ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
67 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ สนก. | วนบ. 28 มิถุนายน 2565
68 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
69 นางสาวจิตชนก ชัยพลเดช สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
70 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม สนก. | วสศ. 28 มิถุนายน 2565
71 นางสาวสุทธิดา ปันสุรัตน์ สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
72 นางสาวนลินี จีนกูล สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
73 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
74 นางสาวนิภาพร ไชยสีมา สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
75 นางสุดาพร หลวงนิหาร สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
76 นายภูมิสิทธิ์ พึ่งเพียร สนก. | พรด. 28 มิถุนายน 2565
77 นางจิณห์นิภา ดำสนิท สนก. | วนส. 28 มิถุนายน 2565
78 นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
79 นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
80 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี สนก. | ศรต. 28 มิถุนายน 2565
81 นางมัณฑนา ปรียวนิชย์ สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
82 นางสาวศรัญญา โชติ สนก. | บท. 28 มิถุนายน 2565
83 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สนก. | คพศ. 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565