ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:44:45
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 12 - 12 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มโครงการพิเศษ 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
10 ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 15 - 15 -
-%
- -
-%
-
-%
11 กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 75 - 75 -
-%
- -
-%
-
-%