ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:11:49
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 25 - 25 -
-%
- -
-%
-
-%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2565