ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:11:38
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ 5 - 5 4
80%
- -
-%
4
80%
3 กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ 5 - 5 3
60%
- -
-%
3
60%
4 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
5 กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 4 - 4 2
50%
- -
-%
2
50%
6 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3 - 3 3
100%
- -
-%
3
100%
รวมทั้งสิ้น 23 - 23 13
57%
- -
-%
13
57%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวกัณฑ์กนิษฐ์ สว่างใจธรรม สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวพรรษา จังพานิช สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นายอุเทน ปะวะภูชะโก สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวธันวภร แก้วน้อย สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นายปิยพงษ์ ณ ถลาง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นายปิยพงษ์ ณ ถลาง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ฯ 28 มิถุนายน 2565
17 นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์เรือง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์เรือง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวธันวภร แก้วน้อย สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวพรรษา จังพานิช สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นายปิยพงษ์ ณ ถลาง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทย์ฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นายอุเทน ปะวะภูชะโก สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือฯ 28 มิถุนายน 2565
28 นางสาวกัณฑ์กนิษฐ์ สว่างใจธรรม สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
29 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการฯ 28 มิถุนายน 2565
30 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ฯ 28 มิถุนายน 2565
31 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565