ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:47:58
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 14 - 14 12
86%
- -
-%
12
86%
3 กลุ่มงบประมาณ1 6 - 6 7
117%
- -
-%
7
117%
4 กลุ่มงบประมาณ2 7 - 7 6
86%
- -
-%
6
86%
5 กลุ่มงบประมาณ3 7 1 6 5
83%
- -
-%
5
83%
6 กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 7 - 7 6
86%
- -
-%
6
86%
7 กลุ่มแผนและโครงการ 8 - 8 7
88%
- -
-%
7
88%
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 - 8 8
100%
- -
-%
8
100%
9 กลุ่มสารสนเทศ 4 - 4 2
50%
- -
-%
2
50%
10 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 8 - 8 6
75%
- -
-%
6
75%
11 ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา 5 - 5 4
80%
- -
-%
4
80%
รวมทั้งสิ้น 75 1 74 64
86%
- -
-%
64
86%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวมิลตรา สมบัติ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
4 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวสุนิสา ขำทัศน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
11 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
17 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นายฐาปน ชูชื่น สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
27 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
28 นายจักรพันธ์ อัมรนันท์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
29 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
30 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
31 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
32 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
33 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
34 นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
35 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
36 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
37 นายสุพจน์ แกล้วกล้า สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
38 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
39 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
40 นางกนกภรณ์ จันทร์ชัยภูมิ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
41 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
42 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
43 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ 28 มิถุนายน 2565
44 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
45 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
46 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
47 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
48 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
49 นางสาวสิโรธร เมฆวัน สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
50 ว่าที่ ร.ต.ปุณณภม พัฒนทวีลาภ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
51 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
52 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
53 นางสาววรัญรดา รัตนบุรี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
54 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
55 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
56 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
57 นายธีรโชติ ศรีงามช้อย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
58 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
59 นายชิดชัย ขยายวงศ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
60 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
61 นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ 28 มิถุนายน 2565
62 นางสาวสิโรธร เมฆวัน สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
63 ว่าที่ ร.ต.ปุณณภม พัฒนทวีลาภ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
64 นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
65 นายจักรพันธ์ อัมรนันท์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
66 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
67 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
68 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
69 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
70 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
71 นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
72 นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ 28 มิถุนายน 2565
73 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
74 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
75 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
76 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
77 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
78 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
79 นางสาวสุนิสา ขำทัศน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
80 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
81 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
82 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
83 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
84 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
85 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
86 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
87 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
88 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
89 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
90 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
91 นายธีรโชติ ศรีงามช้อย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
92 นางสาวมิลตรา สมบัติ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
93 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ 28 มิถุนายน 2565
94 นางทัศนีย์ วัชราไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
95 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
96 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
97 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
98 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
99 นางสาววรัญรดา รัตนบุรี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
100 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
101 นายฐาปน ชูชื่น สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
102 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
103 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1 28 มิถุนายน 2565
104 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
105 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
106 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
107 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
108 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
109 นายชิดชัย ขยายวงศ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
110 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
111 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
112 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
113 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
114 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
115 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3 28 มิถุนายน 2565
116 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
117 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
118 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
119 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
120 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
121 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนฯ 28 มิถุนายน 2565
122 นายสุพจน์ แกล้วกล้า สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2 28 มิถุนายน 2565
123 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
124 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2565
125 นางกนกภรณ์ จันทร์ชัยภูมิ สนผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
126 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565