ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:29:30
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มงบประมาณ1 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มงบประมาณ2 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มงบประมาณ3 7 1 6 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มแผนและโครงการ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มสารสนเทศ 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
10 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
11 ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 75 1 74 -
-%
- -
-%
-
-%