ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:16:22
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 8 - 8 6
75%
- -
-%
6
75%
3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา 4 - 4 3
75%
- -
-%
3
75%
4 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา 4 - 4 3
75%
- -
-%
3
75%
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ 3 - 3 1
33%
- -
-%
1
33%
6 กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา 5 1 4 4
100%
- -
-%
4
100%
รวมทั้งสิ้น 25 1 24 17
71%
- -
-%
17
71%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
7 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
9 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวนภิสา พูลฤทธิ์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
11 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นายวชิรวิทย์ อุ้ยเอี่ยม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมฯที่มีลักษณะพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมฯที่มีลักษณะพิเศษ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 28 มิถุนายน 2565
17 นางวันเพ็ญ ชำนาญกูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวเกศรัชนี ยืนวงศ์ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
22 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
26 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ 28 มิถุนายน 2565
27 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
28 นางจรัสพร ฉัตรทอง สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
29 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
30 นางสาวนภิสา พูลฤทธิ์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
31 นายวชิรวิทย์ อุ้ยเอี่ยม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565