ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 02:12:58
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา 5 1 4 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 25 1 24 -
-%
- -
-%
-
-%