ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
สรุปรายงานผล ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:31:01
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
4 สถาบันภาษาอังกฤษ 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
5 สถาบันภาษาจีน 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
6 กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 45 - 45 1
2%
- -
-%
1
2%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ 28 มิถุนายน 2565
3 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565