ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สรุปรายงานผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 22:10:17
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 13 - 13 -
-%
- -
-%
-
-%