ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สรุปรายงานผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:25:53
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
2 กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ 5 - 5 5
100%
- -
-%
5
100%
3 กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ 2 - 2 1
50%
- -
-%
1
50%
4 กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ 4 - 4 4
100%
- -
-%
4
100%
รวมทั้งสิ้น 12 - 12 11
92%
- -
-%
11
92%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นายทินกร ทองสืบสาย กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
7 ปุณฑริกา พันธุ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นายทินกร ทองสืบสาย กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหาร กพร. 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565