ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สรุปรายงานผล สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:42:24
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 ผู้บริหาร 3 2 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มการเงินและการบัญชี 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
รวมทั้งสิ้น 7 2 5 1
20%
- -
-%
1
20%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565