ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:31:03
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 30 - 30 3
10%
- -
-%
3
10%
4 กลุ่มแผนอัตรากำลัง 18 - 18 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 22 - 22 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 20 - 20 3
15%
- -
-%
3
15%
7 กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล 34 - 34 1
3%
- -
-%
1
3%
8 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล 18 - 18 4
22%
- -
-%
4
22%
รวมทั้งสิ้น 149 - 149 11
7%
- -
-%
11
7%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์ สพร. | กบ. 2 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สพร. | กวพ. 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวภาพร ชนะสุข สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
4 นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์ สพร. | กสป. 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
7 นางกวินนาถ ศรีพล สพร. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
8 นางธนิดา อึ้งอัจจิมากูล สพร. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
9 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ สพร. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์ สพร. | กบ. 2 28 มิถุนายน 2565
11 นางธนิดา อึ้งอัจจิมากูล สพร. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สพร. | กวพ. 28 มิถุนายน 2565
13 นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์ สพร. | กสป. 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวจันทิมา แก้วกาหลง สพร. | กบ. 2 28 มิถุนายน 2565
15 นางจิราพร เพ็ญรัศมี สพร. | กบ. 2 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวภาพร ชนะสุข สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
17 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
18 นางกวินนาถ ศรีพล สพร. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สพร. | กสบ. 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565