ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:10:20
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
3 กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน 2 - 2 2
100%
- -
-%
2
100%
6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 14 - 14 3
21%
- -
-%
3
21%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กสส. 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
3 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กสส. 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กสส. 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กบท. 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565