ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:51:46
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%