ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สรุปรายงานผล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:26:31
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3 - 3 1
33%
- -
-%
1
33%
3 กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3 - 3 2
67%
- -
-%
2
67%
4 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 2 - 2 2
100%
- -
-%
2
100%
5 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 5 - 5 3
60%
- -
-%
3
60%
6 กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 7 - 7 4
57%
- -
-%
4
57%
7 กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร 4 - 4 4
100%
- -
-%
4
100%
รวมทั้งสิ้น 25 - 25 16
64%
- -
-%
16
64%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวญานิกา กู๊ดวิน ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาววิสา คำบุตร ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
5 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นายศุภสัณห์ ตาเดอิน ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
8 นายสุราษฎร์ ทองเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวปริชาติ คำเห็น ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาววิสา คำบุตร ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมความประพฤติฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิฯ 28 มิถุนายน 2565
17 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ธร เกิดผล ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวญานิกา กู๊ดวิน ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมความประพฤติฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565