ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สรุปรายงานผล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:09:14
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 25 - 25 -
-%
- -
-%
-
-%