ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักนิติการ
สรุปรายงานผล สำนักนิติการ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:44:39
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 8 - 8 1
13%
- -
-%
1
13%
3 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1 3 - 3 1
33%
- -
-%
1
33%
4 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2 4 - 4 2
50%
- -
-%
2
50%
5 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4 4 - 4 3
75%
- -
-%
3
75%
7 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
10 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
11 กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 48 - 48 7
15%
- -
-%
7
15%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มกฎหมาย 4 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
4 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มกฎหมาย 1 28 มิถุนายน 2565
5 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มกฎหมาย 4 28 มิถุนายน 2565
6 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มกฎหมาย 4 28 มิถุนายน 2565
7 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มกฎหมาย 2 28 มิถุนายน 2565
8 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มกฎหมาย 2 28 มิถุนายน 2565
9 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มกฎหมาย 4 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565