ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:08:00
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 2 - 2 1
50%
- -
-%
1
50%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 - 2 1
50%
- -
-%
1
50%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 16 - 16 9
56%
- -
-%
9
56%
4 กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ 8 - 8 1
13%
- -
-%
1
13%
5 กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 - 9 1
11%
- -
-%
1
11%
6 กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. 6 - 6 1
17%
- -
-%
1
17%
7 กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ 6 - 6 2
33%
- -
-%
2
33%
8 กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ 6 - 6 2
33%
- -
-%
2
33%
9 กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 62 - 62 18
29%
- -
-%
18
29%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางอังคณา สุขเสวี สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
5 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ 28 มิถุนายน 2565
9 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ 28 มิถุนายน 2565
12 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ 28 มิถุนายน 2565
14 นางศิริพร สาตยศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. 28 มิถุนายน 2565
15 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
17 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเ 28 มิถุนายน 2565
19 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ 28 มิถุนายน 2565
22 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ 28 มิถุนายน 2565
26 นางอังคณา สุขเสวี สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
27 นางศิริพร สาตยศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. 28 มิถุนายน 2565
28 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 28 มิถุนายน 2565
29 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
30 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ 28 มิถุนายน 2565
31 นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเ 28 มิถุนายน 2565
32 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
33 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565