ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานผล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 02:06:45
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 16 - 16 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 - 9 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม. 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้ 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 62 - 62 -
-%
- -
-%
-
-%