ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:22:53
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 1
100%
- -
-%
1
100%
2 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3 - 3 3
100%
- -
-%
3
100%
3 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 4 - 4 4
100%
- -
-%
4
100%
4 กลุ่มพัฒนาวิชาการ 2 - 2 2
100%
- -
-%
2
100%
รวมทั้งสิ้น 10 - 10 10
100%
- -
-%
10
100%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ 28 มิถุนายน 2565
4 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
6 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นายกิตติพัฒน์ นุชส่งสิน สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
8 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
9 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
11 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
12 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
13 นายกิตติพัฒน์ นุชส่งสิน สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
14 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
15 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
16 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร 28 มิถุนายน 2565
17 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นางสาวจตุพร บุญช่วย สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ 28 มิถุนายน 2565
20 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ 28 มิถุนายน 2565
21 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565