ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สรุปรายงานผล สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:05:18
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มพัฒนาวิชาการ 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 10 - 10 -
-%
- -
-%
-
-%