ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สรุปรายงานผล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:13:08
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 11 - 11 5
45%
- -
-%
5
45%
3 กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี 6 - 6 3
50%
- -
-%
3
50%
5 กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 7 - 7 1
14%
- -
-%
1
14%
6 กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5 - 5 3
60%
- -
-%
3
60%
7 กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 6 - 6 5
83%
- -
-%
5
83%
8 กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 - 13 12
92%
- -
-%
12
92%
9 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก 9 - 9 8
89%
- -
-%
8
89%
รวมทั้งสิ้น 63 - 63 37
59%
- -
-%
37
59%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นางสาวเมธาวินี จินดา สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
2 นางสาวเมธาวินี จินดา สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
3 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
4 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
5 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
6 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
7 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
8 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
9 นายธีรพงศ์ มองทองหลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อฯ 28 มิถุนายน 2565
10 นางสาวรัชต์ฐิตานันท์ ชูสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
11 นายคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
12 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
13 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
14 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
15 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
16 นางสาวซานา มาหามะสือรี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
17 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
18 นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
19 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
20 นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
21 นางสาวสุธาสินี ศุภรัตน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
22 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
23 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงษ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
24 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงษ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
25 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
26 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
27 นายมานะ เตียวแช สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
28 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
29 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
30 นายอรรถสิทธิ์ อิ่มจิตร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
31 นายอรรถสิทธิ์ อิ่มจิตร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
32 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
33 นายธีรพงศ์ มองทองหลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อฯ 28 มิถุนายน 2565
34 นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
35 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
36 นางสาวเกวลิน แก่นประยูร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
37 นายยูนุส ยะชัน สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
38 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
39 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงษ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
40 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
41 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
42 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
43 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
44 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
45 นายคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
46 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีฯ 28 มิถุนายน 2565
47 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
48 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
49 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบฯ 28 มิถุนายน 2565
50 นายศักดิ์กมล ทิพย์ณรงค์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
51 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
52 นางสาวสุธาสินี ศุภรัตน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
53 นายธีระพันธ์ุ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
54 นางสาวเมธาวินี จินดา สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
55 นางสาวซานา มาหามะสือรี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
56 นางสาวรัชต์ฐิตานันท์ ชูสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
57 นางสาวสุจิตรา อิ่มเอิ่บ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
58 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
59 นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
60 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
61 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์ฯ 28 มิถุนายน 2565
62 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 28 มิถุนายน 2565
63 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
64 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สทร. | กลุ่มบริหารฯ 28 มิถุนายน 2565
65 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบฯ 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565