ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สรุปรายงานผล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 00:54:54
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 11 - 11 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 - 13 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก 9 - 9 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 63 - 63 -
-%
- -
-%
-
-%