ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สรุปรายงานผล สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:46:21
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 14 - 14 -
-%
- -
-%
-
-%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565