ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์
สรุปรายงานผล หน่วยศึกษานิเทศก์
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:29:45
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มบริหารทั่วไป 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
รวมทั้งสิ้น 5 - 5 1
20%
- -
-%
1
20%
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่ม
สถิติการลงเวลาแยกกลุ่มงาน
รายละเอียดผู้ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่ม วันที่ สถานะ
1 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
2 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป 28 มิถุนายน 2565
จำนวนบุคลากรแต่ละกลุ่มลงเวลา วันที่ 28 มิถุนายน 2565