ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สรุปรายงานผล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 01:24:32
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 - 2 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มบริหารทั่วไป 20 - 20 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส 11 - 11 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 26 - 26 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มแผนและงบประมาณ 16 - 16 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม 10 - 10 -
-%
- -
-%
-
-%
9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ 16 - 16 -
-%
- -
-%
-
-%
10 กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
11 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 17 - 17 -
-%
- -
-%
-
-%
12 กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 13 - 13 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 143 - 143 -
-%
- -
-%
-
-%