ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักอำนวยการ
สรุปรายงานผล สำนักอำนวยการ
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 21:43:56
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มบริหารสำนักงาน 60 - 60 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มช่วยอำนวยการ 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ 8 - 8 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง 25 - 25 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ 59 - 59 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ 3 - 3 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 - 19 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 187 - 187 -
-%
- -
-%
-
-%