รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
9 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
10 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
11 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
12 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
15 นายภูมิ พระรักษา สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
16 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
17 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
18 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
19 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | ผู้บริหาร
20 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
21 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
22 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
23 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
24 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
27 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
28 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
29 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางสาวนิตยา มั่นคง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นางปุณฑริกา พันธุ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
35 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
36 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
37 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
38 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
39 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
41 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
42 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
43 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
44 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
45 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
46 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
47 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
48 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
49 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
55 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
56 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
57 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
58 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
59 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
60 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
61 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
62 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
63 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
64 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
65 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
66 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
67 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
68 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
69 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
70 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
71 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
72 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
73 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
74 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
75 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
76 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
77 นายวันนิมิต สายสิทธิ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
78 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
79 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
80 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
81 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
82 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
83 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
84 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
85 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
87 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
88 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
89 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
90 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
91 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
92 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
93 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
94 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
95 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
96 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
97 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
98 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
99 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
100 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
101 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
102 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
103 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
104 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
105 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
106 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
107 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
108 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
109 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
110 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
111 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
112 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
113 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
114 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
115 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
116 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
117 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
118 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
119 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
120 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
121 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
122 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
123 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
124 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
125 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
126 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
127 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
128 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
129 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
130 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
131 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
132 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
133 นายสมเจตน์ พันธ์พรม สวก. | ศูนย์ PISA
134 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
135 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
136 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
137 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
138 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
139 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
140 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
141 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
142 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
143 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
144 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
145 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
146 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
147 นายโอฬาร ขยันการนาวี สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
148 นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
149 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
150 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
151 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
152 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
153 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
154 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
155 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
156 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
157 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
158 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
159 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
160 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
161 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
162 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
163 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
164 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
165 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
166 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
167 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
168 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
169 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
170 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
171 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
173 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
174 นางสาวสุวดี กิจเดช สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
175 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
176 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
177 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
178 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
179 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
180 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
181 นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
182 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
183 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
184 นายสุรชัย มีเครือรอด สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
185 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
186 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
187 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
189 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
190 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
191 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
192 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
193 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
194 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
195 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
196 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
197 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
198 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
199 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
200 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
201 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
202 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
203 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
204 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
205 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
206 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
207 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
208 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
209 นางณารีย์อร ดวงจันทร์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
210 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
211 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
212 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
213 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
214 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
215 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
216 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
217 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
218 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
219 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
220 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
221 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
222 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
223 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
224 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
225 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
226 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
227 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
228 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
229 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
230 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
231 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
232 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
233 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
234 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
235 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
236 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
237 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
238 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
239 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
240 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
241 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
242 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
243 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
244 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
245 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
246 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
247 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
248 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
249 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
250 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
251 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
252 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
253 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
254 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
255 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
256 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
257 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
258 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
259 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
260 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
261 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
262 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
263 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
264 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
265 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
266 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
267 นางสาวทัชชภร พิกุลศรี สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
268 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
269 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
270 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
271 นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
272 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
274 นายภูริศ มีสรลักษณ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
275 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
276 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีโปฎก สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
277 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
278 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
279 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
280 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
281 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
282 นางสาวธีตารัฐ สุวิจารณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
283 นายกิตติชัย จิตติเจริญวิทย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
284 นายนพโรจน์ ชัยกัลยาสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
285 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
286 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
287 นางสาวธัญธรณ์ พัทธเสน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
288 นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
289 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
290 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
291 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
292 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
293 นางสาวสุมาลี ศรีเลิศ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
294 นางสาวจรัญญา ชัยอ้าย สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
295 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
296 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
297 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
298 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
299 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
300 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
301 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
302 นายปริวัฒน์ พันธ์วิไล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
303 นายอรรคพล คำภูษา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
304 นางสาวยศยา ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
305 นายพิชชานนท์ รมย์นุกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
306 นายพีระพัชร์ พันธ์วนิชดำรง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
307 นายสหัสา ฝอยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
308 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
309 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
310 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315 นางตรีญาภรณ์ แท่นชัยกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
317 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
318 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
319 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
320 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
321 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
322 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
323 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
324 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
325 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
326 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
327 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
328 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
329 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
330 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
331 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
332 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
333 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
334 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
335 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
336 นางสาวมณฑิรา อภัยวงศ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
337 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
338 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
339 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
340 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
341 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
342 นายธนภัทร คำสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
343 นางสาวสุวรรณา สุยะหมุด สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
344 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
345 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
346 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
347 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
348 นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
349 นางสาวกรวรรณ กวีวงษ์พิพัฒน์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
350 นางสาววิชญ์นรี สุขมี สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
351 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
352 นายชานนทร์ สุธนะวุฒิ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
353 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
354 นายศักดิ์กมล ทิพย์ณรงค์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
355 นางสาวณิชาภัทร รีฮุง สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
356 นายสุรพงษ์ ศรีแก้ว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
357 นางสาวธันญ์วริน ธรรมนลินธรณ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
358 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
359 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
360 นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
361 นางสาวชนิกานต์ คำไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
362 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
363 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
364 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
365 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
366 นายสุรจิตร เก๊าคำ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
367 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
368 นางสาววิสา คำบุตร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
369 นายเนวิน ขำสกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
370 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
371 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
372 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
373 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
374 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
375 นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
376 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
377 นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณรงค์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
378 นางสาวกมลชนก ฟังโอวาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
379 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
380 นายณัฐธร อ่อนเจริญ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
381 นางสาวประภาสินี จิระสุโข สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
382 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
383 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
384 นางสาววชิรารัตน์ อุดมศักดิ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
385 นางสาวทิพยรัตน์ ทิมวงษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
386 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
387 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
388 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
389 นายอธิวัฒน์ ซาเสน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
390 นางสาวรรินรดา เดชคุณมาก สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
391 นางสาวจารีรัตน์ ชูมณี สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
392 นางสาวคุณกร ไทยเกิด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
393 นางสาวจริยา เพ็ชร์หมาด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
394 นายจารุวิทย์ มงคล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
395 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
396 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
397 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
398 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
399 นางสาวรุจิรา โสตรโยม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
400 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
401 นายวรวุฒิ บัวสด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
402 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
403 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
404 นางสาวชุติมณฑน์ นันทารียะวัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
405 นายพันชั่ง ป้องปัดโรคา สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
406 นายกิตติศักดิ์ แซ่ลิ้ม สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
407 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
408 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
409 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
410 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
411 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
412 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
413 นายธีรพล สุริยาภณานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
414 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
415 นางสาวเกตุวดี ตี่อ่ำ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
416 นางสาวณฐมน น้ำใจสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
417 นางสุภาพร คงทิพย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
418 นางสาวพิชญนาฎ โนนริบูรณ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
419 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
420 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
421 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
422 นายพิษณุ ทองทัพ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
423 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
424 นางสาวสุนีย์กร พลพหล สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
425 นางสาวพิมพ์ชนก สุขใจ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
426 นายฐิติพงศ์ เมืองแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
427 นายสถาพร ยูโซ๊ะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
428 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
429 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
430 นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
431 นางสาวธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
432 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
433 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
434 นางสาวพิมพ์พลอย เพลงสันเทียะ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
435 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
436 นายพิเชษ จันเทพา สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
437 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
438 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
439 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
440 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
441 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
442 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
443 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
444 นายพงศกร พรหมประเสริฐ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
445 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
446 นางสาวพัทธนันท์ คุณสนอง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
447 นางวัยดี ช่อไม้ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
448 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
449 นายเสนีย์ชัย เข้มแข็ง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
450 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
451 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
452 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
453 นาวสาวกฤติยา วิชชุวรนันท์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
454 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
455 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
456 นายปรีชานนท์ ตนภู ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
457 นางสาววริศรา ศรีนอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
458 นางสาวธมลวรรณ ไกรบุตร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
459 นายอานนท์ เนียมสิน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
460 ว่าที่ ร.ต. ขวัญชาติ ขวัญเกื้อ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
461 นางทัศนีย์ แดงสุข ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
462 นางสาวณัฐกฤตา ตัจฉกานันท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
463 นางสาวนิรัชดา บุตรจำรวน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
464 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
465 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
466 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
467 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
468 นายมูฮัมหมัดราฟาล สะยะมิง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
469 นางสาวชนัญชิดา มุสิกะ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
470 นางสาวรัตนวลัย ตาลาน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
471 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
472 นายอภิวัฒน์ ยาวุธ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
473 นายกฤติพศ สุตันติราษฎร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
474 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
475 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
476 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
477 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
478 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
479 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
480 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
481 นางสาววริศรา วิวรรธน์ตระกูล สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
482 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
483 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
484 นางสาววลักษณา ณ น่าน สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
485 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
486 นางสาวอำไพ ชัยเจริญ สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
487 นางสาวสุทธิดา สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
488 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์ สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
489 นางสาวยูถิกา ฉายลักษมี สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
490 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
491 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
492 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
493 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
494 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
495 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
496 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
497 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
498 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
499 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
500 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
501 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
502 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
503 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
504 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
505 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
506 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
507 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
508 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
509 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
510 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
511 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
512 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
513 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
514 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
515 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
516 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
517 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
518 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
519 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
520 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
521 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
522 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
523 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
524 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
525 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
526 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
527 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
528 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
529 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
530 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
531 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
532 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
533 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
534 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
535 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
536 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
537 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
538 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
539 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
540 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
541 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
542 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
543 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
544 นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
545 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
546 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
547 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
548 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
549 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
550 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
551 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
552 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
553 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
554 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
555 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
556 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
557 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
558 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
559 นางศิริมาส ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
560 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
561 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
562 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
563 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
564 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
565 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
566 นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
567 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
568 นางสาวสายจิต อ่อนโอก สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
569 นางสาวรัตติภากร บุญมี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
570 นายมนูญ จันทรักษ์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
571 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
572 นางสาววันทนีย์ บุญสม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
573 นายสมบัติ สวนสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
574 นางสาวพยอม ทองปาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
575 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
576 นางสาวพรรณอร จาดไทย สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
577 นายธิติพงษ์ จินดาปลูก สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
578 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
579 นางสาวสุชัญญา ชมเทศ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
580 นายทัตตกร จันทร์โม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
581 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
582 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
583 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
584 นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
585 นางสาวกุหลาบ วิญญา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
586 นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
587 นางสาวสุพิน วิชุมา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
588 นายวิษณุ พูลสิน สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
589 นางสาวรัตน์ชนียา เมืองพุทธา สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
590 นางสาวกัญญารัตน์ อยู่แก้ว สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
591 นางสาวกนกพร พรหมกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
592 นายปรมัตถ์ อโณทัย สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
593 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
594 นางสาวอภิชญา คำเขียว สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
595 นางสาวอมรฤดี พลพวก สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
596 นายธนบดี ศรีนวลเอียด สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
597 นายทัตเทพ ศรีสุวรรณชนะ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
598 นายวงศ์วณิช การภักดี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
599 นางสาวสุพรรษา วงค์สาร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
600 นางสาวชไมพร เพ็ญสุวภาพ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
601 นางสาวจุฑามาศ สุ่มศรี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
602 นางสาวชญาดา ทรัพย์เจริญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
603 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
604 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
605 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
606 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
607 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
608 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
609 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
610 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
611 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
612 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
613 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
614 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
615 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
616 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
617 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
618 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
619 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
620 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
621 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
622 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
623 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
624 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
625 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
626 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
627 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
628 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
629 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
630 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
631 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
632 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
633 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
634 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
635 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
636 นายสัมภาษณ์ บุญยืน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
637 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
638 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
639 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
640 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
641 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
642 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
643 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
644 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
645 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
646 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
647 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
648 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
649 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
650 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
651 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
652 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
653 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
654 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
655 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
656 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
657 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
658 นางณัฐธยาน์ กุลทัศน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
659 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
660 นายกิตติ น่วมคุณสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
661 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
662 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
663 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
664 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
665 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
666 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
667 นางเพ็ญประภา ศรีทาบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
668 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
669 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
670 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
671 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
672 นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
673 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
674 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
675 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
676 นางสาวจันทิรา รักคำ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
677 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
678 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
679 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
680 นางสาวกวีณา รอดคง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
681 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
682 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
683 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
684 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
685 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
686 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
687 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
688 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
689 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
690 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
691 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
692 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
693 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
694 นางสาววิชุดา ประชานันท์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
695 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
696 นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
697 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
698 นางสาวสิริกัลยา สมัคร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
699 นางสาวอารยา พงษ์มนตรี สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
700 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
701 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
702 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
703 นายเกริกชัย ไตรพงศ์รัตน์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
704 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
705 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
706 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
707 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
708 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
709 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
710 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
711 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
712 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
713 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
714 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
715 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
716 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
717 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
718 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
719 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
720 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
721 นายวิรัตน์ เศษสิงห์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
722 นายณัฐพล แพงเวียงจันทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
723 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
724 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
725 นางสาวนภัสวรรณ พวงคลัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
726 นางสาวนันทิยา มั่นคง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
727 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
728 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
729 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
730 นางสาวสุวิภา ต่างใจ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
731 นางสาวนริศรา แท่นทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
732 นางสาวอาจารี สิงหบำรุง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
733 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
734 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
735 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
736 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
737 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
738 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
739 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
740 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
741 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
742 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
743 นายชุติพล บุญเฟื่อง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
744 นางสาวฐิตินันท์ ส่อสืบ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
745 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
746 นางณัฏธิดา ทองอำนวยสุข สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
747 นายสปัณณ์ นวลนก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
748 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
749 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
750 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
751 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
752 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
753 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
754 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
755 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
756 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
757 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
758 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
759 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
760 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
761 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
762 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
763 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
764 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
765 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
766 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
767 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
768 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
769 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
770 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
771 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
772 นางสาวปาริชาติ คำเห็น สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
773 นางสาวนฤมล ผลจันทร์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
774 นายวิทิตพงศ์ วิทูรางกูร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
775 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
776 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
777 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
778 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
779 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
780 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
781 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
782 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
783 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
784 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
785 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
786 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
787 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
788 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
789 นางสาวพรรษา จังพานิช สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
790 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
791 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
792 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
793 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
794 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
795 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
796 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
797 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
798 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
799 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
800 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
801 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
802 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
803 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
804 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
805 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
806 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
807 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
808 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
809 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
810 นางสาวพัชาวดี สุนทร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
811 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
812 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
813 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
814 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
815 นางสาวสุกัญญา ลับโคษา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
816 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
817 นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
818 นาย ธีรพงศ์ มองทองหลาง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
819 นางสาวสายสุดา ชุมแวงวาปี สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
820 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
821 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
822 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
823 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
824 นายเกริกพล กุศลมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
825 นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
826 นางสาวลีเดียวาตี เบ็นบา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
827 นางสาวศศิธร สมอเม็ด สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
828 นางสาวรชา มีแก้ว สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
829 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
830 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
831 นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
832 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
833 นางสาวรัตน์ติมา วรรณศิริ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
834 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
835 นางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
836 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
837 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
838 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
839 นางสาวนิรุชา ยกจำนวน สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
840 นางสาวปิยธิดา ณ อุบล สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
841 นางสาวสุจิตรา ทุ้ยแป สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
842 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
843 นายณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
844 นางสาวธัญวลัย กินขุนทด สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
845 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
846 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
847 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
848 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
849 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
850 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
851 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
852 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
853 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
854 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
855 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
856 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
857 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
858 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
859 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี
860 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
861 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
862 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
863 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
864 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
865 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
866 นางสาวลลิดา เนตรขำ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
867 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
868 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
869 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
870 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
871 นางสาวศศิภา เจียมศรี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
872 นางสาววรณัน ศรเกลี้ยง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
873 นางสาวจีรนุช สังข์รักษา สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
874 นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขันธ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
875 นางสาวฉัตรญาพร ส่างส่วยยี่ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
876 นางสาวชลธิชา พูพวง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
877 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
878 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
879 นางสาวจิราพร บุญส่ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
880 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
881 นายธนพล เอมโอช สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
882 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
883 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
884 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
885 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
886 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
887 นางสาวรสธร ทรัพย์สำรวย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
888 นายปกรณ์ ปัสเกษ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
889 นางสาวจงลักษณ์ ตันเมทา สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
890 นางสาวปาริชาติ ปูรณะหิรัญ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
891 นางสาวสุภาพร พรรัตน์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
892 นางสาวสุดใจ สืบประวัติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
893 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
894 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
895 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
896 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
897 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
898 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
899 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
900 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
901 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
902 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
903 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
904 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
905 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
906 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
907 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
908 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
909 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
910 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
911 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
912 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
913 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
914 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
915 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
916 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
917 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
918 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
919 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
920 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
921 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
922 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
923 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
924 นายมานพ สีทอง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
925 นายชัชวาล สุทธิพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
926 น.ส.ลำใย จันทร์สีดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
927 นายสรากร แป้นทองดี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
928 นายชัยรัตน์ บุญอนันต์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
929 นายธนพล ต้นพรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
930 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
931 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
932 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
933 นายสหรัฐ ทองเงินเจริญ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
934 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
935 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
936 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
937 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
938 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
939 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
940 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
941 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
942 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
943 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
944 ซีลาวาตี วานิ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
945 นางสาวกุลณัฐ ธนผาติกุล สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
946 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงส์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
947 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
948 นายธีระพันธุ์ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
949 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
950 นางสาวศศิวิมล มานิตกุล สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
951 นายนนทชัย ปานทรัพย์ทวี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
952 นายหนึ่ง พลอามาตย์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
953 นายเวทย์ มุสิสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
954 นายอานันท์ บุพพวงษ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
955 นางสาวณัฐทิพา ชลนุชา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
956 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
957 นายธเนศพล สุโฆสิต สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
958 นายสามารถ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
959 นางสาวธนธร คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
960 นายปองธรรม สมปอง สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
961 นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
962 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
963 นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
964 นางสาวนภัสสร เสนาพิทิกษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
965 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
966 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
967 นางสาวกัญณภัทร เกตุเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
968 นางสาวกุสุมนิภา เสริมพงศ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
969 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
970 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
971 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
972 นายสิทธิกร หิดาวรรณ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
973 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
974 นายติณณภพ สินทม สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
975 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
976 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
977 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
978 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
979 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
980 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
981 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
982 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
983 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
984 นางสาวธนัญชนก เพ็ชร์พิพัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
985 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สวก. | ศูนย์ PISA
986 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สวก. | ศูนย์ PISA
987 นางสาวสุกัญญา ทาเงิน สวก. | ศูนย์ PISA
988 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สวก. | ศูนย์ PISA
989 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
990 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
991 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
992 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
993 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
994 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
995 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
996 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
997 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
998 นางสาวกมลทิพย์ พรมนุ้ย สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
999 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1000 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1001 นางสาวพรรณนภา ทิพย์วรการ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1002 นายกีรติ เริงวิจิตรา สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1003 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
1004 นางสาวบุษกร หลำ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1005 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1006 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1007 นางสาวจิราพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1008 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
1009 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
1010 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1011 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1012 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1013 นายนุกร จิตรวัฒน์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1014 นางสาวน้ำเพชร ชูสง่า ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1015 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1016 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1017 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1018 นายพิทยา ปัญญาธิคุณ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1019 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
1020 นางสาวณิชากานต์ เกตสมภาร สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
1021 นางสาวพิมพ์ประภา ท่าข้าม สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
1022 นายภัทรพงษ์ ปักกะตา สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
1023 นางสาวสริตา แก้วหาวงค์ สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
1024 นางสาวณภัสร ปวรางกูร สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
1025 นางสาวน้ำพลอย อัมไพพันธ์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1026 นายพันธ์พัทธ์ ชัยด้วง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1027 นางสาวศศิปภา พระสนชุ่ม สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1028 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1029 นางสาวชนมน ชูเชิด สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1030 นางสาวปาณิศา ดำเนินผล สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1031 นายพงษกรณ์ ซังธาดา สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1032 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1033 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1034 ศิวัตม์ รัตนาพรประดิษฐ์ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1035 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1036 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1037 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1038 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1039 นางสาววิลาสินี แซ่ซื่อ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1040 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
1041 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1042 นางสาวอิสราภรณ์ ภูรับ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1043 นางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1044 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
1045 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
1046 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1047 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1048 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
1049 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
1050 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
1051 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
1052 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
1053 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
1054 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1055 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1056 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1057 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1058 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1059 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1060 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1061 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1062 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1063 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1064 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
1065 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1066 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1067 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1068 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1069 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1070 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1071 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1072 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1073 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
1074 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
1075 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1076 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1077 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1078 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1079 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1080 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1081 นางสาวกิติรัตน์ ศังขวณิช สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1082 นางสาวเพ็ญพิชชา สิริประพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
1083 นายกิติ นวลอินทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1084 นางสาวธนพร อิศเรนทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1085 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
1086 นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1087 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ