รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล สทร. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง สนก. | กลุ่มผู้บริหาร
6 นายอนันต์ พันนึก สพร. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
10 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
11 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
12 นายไพฑูรย์ จารุสาร สมป. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
15 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
16 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
17 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
18 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
19 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
20 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
21 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
22 นางลำพึง ศรีมีชัย สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
23 นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ สนก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
24 นางสุวารี เคียงประพันธ์ สพร. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
25 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
26 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
27 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
28 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
29 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
30 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
32 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
33 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
34 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
35 นางผ่องศรี พรรณราย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
36 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
37 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
38 นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
39 นายตฤณ ก้านดอกไม้ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
40 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
41 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
42 นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
43 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
44 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
45 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
46 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
47 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
48 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
49 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
50 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
51 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
52 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
53 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
54 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
55 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
56 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
61 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
62 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
63 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
64 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
65 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
66 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
67 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
68 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
69 นางสาวนิตยา มั่นคง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
70 นางอังคณา สุขเสวี สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
71 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
72 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
73 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
74 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
75 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
76 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
77 นายคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
78 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
79 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
80 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
81 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
82 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
83 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 นายสุวิทย์ บึงบัว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
85 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
86 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
87 นายสุพจน์ แกล้วกล้า สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
88 นางทัศนีย์ วัชราไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
89 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
90 นายชิดชัย ขยายวงศ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
91 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
92 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
93 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
94 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
96 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
97 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
98 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
99 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
100 นางจันทรา สนธิสอาด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
101 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
102 นางสาวจิรภา พลจันทร์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
103 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
104 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
105 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
106 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
107 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
108 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
109 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
110 นางจิรัฐยา ไชยสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
111 นายสามารถ รัตนสาคร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
112 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
113 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
114 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
115 นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
116 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
117 นางสาวนลินี จีนกูล สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
118 นางณัฐชยา เม็นไธสง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
119 นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
120 ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
121 นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
122 นางสาวพะยง ทองสมนึก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
123 นายธนากร เปรมพลอย สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
124 นางสาวจารุณี บุรุษชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
125 นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
126 นางปัทมา ดวงสุวรรณ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
127 นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
128 นางกฤษณา พิณรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
129 นายอุทิศ บุญพงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
130 นางพัชรี บุตรกูล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
131 นางนิตยา ภิรมย์กิจ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
132 นางสาวสุนิสา สุขพูล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
133 นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
134 นายสังคม จันทร์วิเศษ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
135 สิบเอกพิษณุ เก่งกสิวิทย์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
136 นางสาวธัญญามาศ กนกากร สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
137 นางสาวชุลี วราศรัย สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
138 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
139 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
140 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
141 นางมัทนา มรรคผล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
142 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
143 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
144 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
145 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
146 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
147 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
148 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
149 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
150 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
151 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
152 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
153 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
154 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
155 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
156 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
157 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
158 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
159 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
160 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
161 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
162 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
163 นางจิตรา ศาสนัส สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
164 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
165 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
166 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
167 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
168 นางสาววรณัน ขุนศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
169 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
170 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
171 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
172 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
173 นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
174 นางผาณิต ทวีศักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
175 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
176 นายประชา อ่อนรักษา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
177 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
178 ปุณฑริกา พันธุ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
179 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
180 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
181 นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
182 นางสาวจันทรา พรหมานนท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
183 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
184 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
185 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
186 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
187 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
188 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
189 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
190 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
191 นางสาวอุษา หลักดี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
192 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
193 นางสาวนวลแข บุนนาค สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
194 นางจรัสพร ฉัตรทอง สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
195 นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
196 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
197 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
198 นายสุราษฎร์ ทองเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
199 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
200 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
201 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
202 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
203 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
204 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
205 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
206 นายสัญญา เรืองถาวรกุล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
207 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
208 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
209 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
210 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
211 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
212 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
213 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
214 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
215 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
216 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
217 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
218 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
219 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
220 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
221 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
222 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
223 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
225 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
226 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
227 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
228 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
229 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
230 นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
231 นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
232 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
233 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
234 นายวชิระ ใจมั่น สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
235 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
236 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
237 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
238 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
239 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
240 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
241 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
242 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
243 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
244 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
245 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
246 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
247 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
248 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
249 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
250 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
251 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
252 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
253 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
254 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
255 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
256 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
257 นางศิริพร สาตยศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
258 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
259 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
260 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
261 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
262 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
263 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
264 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
265 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
266 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
267 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
268 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
269 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
270 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
271 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
272 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
273 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
274 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
275 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
276 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
277 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
278 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
279 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
280 นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
281 นายพรชัย ถาวรนาน สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
282 นางมัณฑนา ปรียวนิชย์ สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
283 นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
284 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
285 นายวสันต์ สุทธาวาศ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
286 นายฐาปณัฐ อุดมศรี สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
287 นายวิทยา ศรีพันชาติ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
288 นายนพพร แสงอาทิตย์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
289 นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
290 นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
291 นายอเนก ปัญเศษ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
292 นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
293 นางสาววิไลพร อุปภัมภ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
294 นายสมโภชน์ บุญมา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
295 นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
296 นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
297 นางสรณา นุ่มน้อย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
298 นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
299 นางจิราพร เพ็ญรัศมี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
300 นางสาววิชชุตา ธนพูนไพศาล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
301 นางสาวยุวดี ตุ้มกระทึก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
302 นางปัทมา เปรมพลอย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
303 นางสันทนา เดื่อมทั้น สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
304 นางสาวทัชชม แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
305 นายธัญญา จำปีทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
306 นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
307 นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
308 นางสาวจุฑามาศ รัตนวงศ์คำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
309 นางสาวสุนันท์ ภู่ดี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
310 นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
311 นางณัฏฐา อรรถาชน สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
312 นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
313 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
314 นางเขมจิรา ฟ้องเสียง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
315 นางสาวนัยนา สาริกา สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
316 นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
317 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
318 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
319 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
320 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
321 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
322 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
323 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
324 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
325 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
326 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
327 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
328 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
329 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
330 นางสาววิไล ปิยะวัชร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
331 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
332 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
333 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
334 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
335 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
336 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
337 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
338 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
339 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
340 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
341 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
342 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
343 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
344 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
345 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
346 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
347 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
348 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
349 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
350 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
351 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
352 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
353 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
354 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
355 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
356 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
357 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
358 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
359 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
360 นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
361 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
362 นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
363 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
364 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
365 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
366 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
367 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
368 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
369 นางสาวเกศกนก ดวงศรี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
370 นางสาวสุดา โลมากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
371 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
372 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
373 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
374 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
375 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
376 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
377 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
378 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
379 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
380 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
381 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
382 นายพิษณุ ชำนาญศิลป์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
383 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
384 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
385 นางสาวปทิตตา แก้วดวงเล็ก สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
386 นายปริวัฒน์ พันธ์วิไล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
387 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
388 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
389 นางสาวพรวีณา พุฒซ้อน สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
390 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
391 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
392 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
393 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
394 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
395 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
396 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
397 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
398 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
399 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
400 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
401 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
402 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
403 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
404 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
405 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
406 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
407 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
408 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
409 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
410 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
411 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
412 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
413 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
414 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
415 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
416 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
417 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
418 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
419 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
420 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
421 นายธนภัทร คำสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
422 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
423 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
424 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
425 นางสาวกันนิกา นาขันดี สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
426 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
427 นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
428 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
429 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
430 นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
431 นายรัฐพล ศรีวิเศษ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
432 นางสาวพัณณ์ชิตา เธียรทองอินทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
433 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
434 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
435 นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
436 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
437 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
438 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
439 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
440 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
441 นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
442 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
443 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
444 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
445 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
446 นางสาวรัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
447 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
448 นางสาวมิลตรา สมบัติ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
449 นายอัษฎาวุธ พากเพียร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
450 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
451 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
452 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
453 นายจักรพงษ์ ใจซื่อ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
454 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
455 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
456 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
457 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
458 นางสาววิชชุดา มูลา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
459 นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
460 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
461 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
462 นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณรงค์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
463 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
464 นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
465 นายณัฐธร อ่อนเจริญ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
466 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
467 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
468 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
469 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
470 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
471 นายทวีชัย กุลวงศ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
472 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
473 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
474 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
475 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
476 นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
477 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
478 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
479 นายกรคารม เฒ่าเขียว สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
480 นายวรัญญู มณีอินทร์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
481 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
482 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
483 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
484 นางสาวเมธาวีภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
485 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
486 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
487 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
488 นายนิรุต สุขสุด สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
489 นายพันชั่ง ป้องปัดโรคา สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
490 นายพงศ์ปณต ผลสนอง สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
491 นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
492 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
493 นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
494 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
495 นายพูนลาภ มากบุญ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
496 นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
497 นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
498 นางสาวธีมาพร แก่นคำ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
499 นายปฏิภาณ อุตรชน สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
500 นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
501 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
502 นางสาวเสาวนีย์ ทิพยฤกษ์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
503 นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
504 นางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
505 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
506 นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
507 นางสาวประภาพร บุนนาค สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
508 นางสาววีราพร จำปาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
509 นายฉัตรชกรณ์ ระบิล สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
510 นางสาวศิริรัตน์ ชูกรณ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
511 นางสาวกัญญา ภูริพัฒน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
512 นางสาวธัญณิชา กาญจนธัญญธร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
513 นางสาวกัณทิมา เนียมศิริ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
514 นางสาวธญานี สานเมทา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
515 นางสาวดรุณี สมศิลา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
516 นายปราโมทย์ หาญละคร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
517 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
518 นางอารียภรณ์ จิตต์รัตนภาส สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
519 นางสาวปานทิพย์ โคตรอาษา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
520 นายเอกศิษฏ์ อร่ามผล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
521 นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
522 นางสาวฐิติมน เทพนู สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
523 นางสาวจตุพร ดวงกลาง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
524 นายกังวาลย์ จันทร์พึ่งสุข สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
525 นางอุไรพร ปลิงกระโทก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
526 นางสาวเมษิญา จูมมาระ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
527 นายธีรยุทธ พรมีไชย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
528 นางสาวสิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
529 นางสาวบัณฑิตา บทไธสง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
530 นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสดิยาภรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
531 นางสาวพิดาภรณ์ ผลปัญญา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
532 นายชินราช ยาใจ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
533 นางสาวศิริพรรณ พลสมัคร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
534 นางสาวณัฎฐนันท์ ตันสุวรรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
535 นางสาวจันทิมา แก้วกาหลง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
536 นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
537 นางสาวสิริธร บุญประเสริฐ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
538 นางสาวศรญา จิตตมานนท์กุล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
539 นางสาวพรพรรณ ศรีกมล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
540 นางสาวสุชาดา กลิ่นชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
541 นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
542 นายคเณค์ มโนวงค์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
543 นางสาวสาวิตรี เกลี้ยงมีศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
544 นางสาวณัฐธิดา รวมสกุล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
545 นางสาวมัลลิกา สายสมุทร สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
546 นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
547 นางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
548 นางสาวธิติมา เนตรแสงศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
549 นางสาวนฤมล พลนาคู สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
550 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
551 นางสาวจุฑามณี โกวิทวัฒนา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
552 นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
553 นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
554 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
555 นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
556 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
557 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
558 นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
559 นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
560 นางสาวมณีรัตน์ โทพรม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
561 นางสาวภาพร ชนะสุข สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
562 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
563 นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
564 นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
565 นางสาวจินตนา มะนุ่น สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
566 นางสาวดารินทร์พัชร์ สุวรรณชาตรี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
567 นางสาวมนัสยา โป่งทราย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
568 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
569 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
570 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
571 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
572 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
573 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
574 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
575 นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
576 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
577 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
578 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
579 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
580 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
581 นายธาวิต โพธิ์งาม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
582 นางสาววันนาอีมาห์ ตาเยะ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
583 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
584 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
585 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
586 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
587 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
588 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
589 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
590 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
591 นางสาวธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
592 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
593 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
594 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
595 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
596 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
597 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
598 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
599 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
600 นายทินกร ทองสืบสาย กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
601 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
602 นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
603 นายเสนีย์ชัย เข้มแข็ง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
604 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
605 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
606 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
607 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
608 นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
609 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
610 นางสาวกรณ์ธนัศ พันหนูเทียน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
611 นายนิสสรณ์ หวังทรัพย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
612 นายปรีชานนท์ ตนภู ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
613 นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
614 นางสาวรังษิยา จันทิมา ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
615 นางสาววัชรินทร์ยา จันทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
616 นางสาวกมลวรรณ พลเดช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
617 นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
618 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
619 นางสาวนิรัชดา บุตรจำรวน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
620 นางสาวพัชรี ไชยสาร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
621 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
622 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
623 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
624 นายวีรภัทร นามสง่า ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
625 นางรัชภาพรรณ เอี่ยมทัต ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
626 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
627 นางสาวศุภลักษณ์ บัวงาม ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
628 นายณัฐวุฒิ ตุ้มเงิน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
629 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
630 นายพงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
631 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
632 นายอภิวัฒน์ ยาวุธ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
633 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
634 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
635 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
636 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
637 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
638 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
639 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
640 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
641 นางสาวอุษา ชยางกูร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
642 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
643 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
644 นางสาวเกศรัชนี ยืนวงศ์ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
645 นางสาววริศรา วิวรรธน์ตระกูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
646 นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
647 นายฆฤณ กันชัย สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
648 นางสาววิสา คำบุตร ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
649 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
650 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
651 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
652 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
653 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
654 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
655 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
656 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
657 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
658 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
659 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
660 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
661 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
662 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
663 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
664 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
665 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
666 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
667 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
668 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
669 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
670 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
671 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
672 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
673 นางวันเพ็ญ ทรงอยู่ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
674 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
675 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
676 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
677 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
678 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
679 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
680 นางหรรษา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
681 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
682 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
683 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
684 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
685 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
686 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
687 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
688 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
689 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
690 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
691 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
692 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
693 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
694 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
695 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
696 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
697 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
698 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
699 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
700 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
701 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
702 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
703 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
704 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
705 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
706 นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
707 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
708 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
709 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
710 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
711 นางสาวสละ กำทรัพย์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
712 นางสาวสุกัญญา กันกง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
713 นางสาวรัตยา หวังผล สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
714 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
715 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
716 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
717 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
718 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
719 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
720 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
721 นางศุภาลัย จันทรีย์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
722 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
723 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
724 นายธเนศ แซ่แต้ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
725 นายมนตรี นิลเถื่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
726 นางสุจิตรา พิชัย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
727 นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
728 นางกวินนาถ ศรีพล สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
729 นางขนิษฐา ธรรมนิยาย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
730 นายณภัทร เหมรา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
731 นางเยาวรัตน์ ปิ่นแสง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
732 นางทัศนีย์ บุญศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
733 นางปรียา เรืองศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
734 นางศรินทร ตั้งหลักชัย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
735 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
736 นางศิริมาส ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
737 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
738 นางเกษณี เครือหิรัญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
739 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
740 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
741 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
742 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
743 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
744 นายอาทิตย์ วงค์ไฉไล สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
745 นางสาวกุลรัตน์ ทองกา สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
746 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
747 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
748 นางสาวนุชจิราพร จันทร์แสง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
749 ว่าที่ร้อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
750 ว่าที่ ร.ต.มงคล เหล่าชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
751 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
752 นางสาวอารีรัตน์ ทารัตน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
753 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
754 นางสาวนฤมล สวนเพลง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
755 นางสาวณิชชา บุญเรือน สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
756 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
757 นางสาวรสสุริน ชินอ่อน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
758 นางสาวพรรณอร จาดไทย สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
759 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
760 นางสาวอัญชลี เทพสนิท สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
761 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
762 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
763 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
764 นางสาวสุพิน วิชุมา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
765 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
766 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
767 นางสาวกัญญารัตน์ อยู่แก้ว สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
768 นายวีระวัฒน์ ชูรัตน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
769 นายวิษณุ พูลสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
770 นายปรมัตถ์ อโณทัย สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
771 นางสาวกนกพร พรหมกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
772 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
773 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
774 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
775 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
776 นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
777 นางสาววริศรา ทุ่งเย็น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
778 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
779 นางสาวจิราภรณ์ นวลหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
780 นางสาวมัทนันท์ อันภักดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
781 นางสาวจิตรลดา แสงสาย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
782 นางสาวสิริยาพร แสงฮาด สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
783 นางสาวทยาภรณ์ การิยะ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
784 นางสาวมนัญญา มาศเกษม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
785 นางสาวภรณ์แพร ตุ้มทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
786 นางสาวฐิติกาญจน์ เคนลา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
787 นางสาวภารดี เอี่ยมศรีเพ็ง ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
788 นางศุภลักษณ์ เกตหอม ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
789 นางสาวพจนันท์ แร่นาค ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
790 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
791 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
792 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
793 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
794 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
795 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
796 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
797 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
798 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
799 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
800 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
801 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
802 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
803 นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
804 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
805 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
806 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
807 นายวัชระ ด้วงเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
808 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
809 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
810 นางสาวจันทิรา รักคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
811 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
812 นายนิมิต สะอาดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
813 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
814 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
815 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
816 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
817 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
818 นายณรงค์ศักดิ์ ยางสันเทียะ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
819 นายนาค เฟื้องกระโทก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
820 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
821 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
822 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
823 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
824 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
825 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
826 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
827 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
828 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
829 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
830 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
831 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
832 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
833 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
834 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
835 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
836 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
837 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
838 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
839 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
840 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
841 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
842 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
843 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
844 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
845 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
846 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
847 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
848 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
849 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
850 นางณัฐธยาน์ กุลทัศน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
851 นายกิตติ น่วมคุณสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
852 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
853 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
854 นางกนกภรณ์ จันทร์ชัยภูมิ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
855 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
856 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
857 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
858 นายวรเทพ มงคลแท้ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
859 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
860 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
861 นายฐาปน ชูชื่น สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
862 นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
863 นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
864 นายจีระพันธ์ แก้วสอาด สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
865 นางเพ็ญประภา แรงโสม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
866 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
867 นายลิ้ม บ้านมอญ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
868 นายบุญช่วย เสมศักดิ์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
869 นางประสงค์ คงธิ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
870 นางปุญยวีร์ ศิริกัลยรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
871 นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
872 นายวิเชียร พละทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
873 นายสำราญ สมาธิ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
874 นางสาวกัญจน์นิกข์ สาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
875 นายเชาวชิน ศรีทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
876 นางระวิวรรณ แพรวพราย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
877 นายสมควร สอนน้อย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
878 นายอุทิศ บูรณเสน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
879 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
880 นายมาโนต กล่อมจิต สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
881 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
882 นางพิมพ์ลภัทร วัชชา สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
883 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
884 นางสาวปาณิตา วัฒนาพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
885 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
886 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
887 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
888 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
889 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
890 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
891 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
892 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
893 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
894 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
895 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
896 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
897 นางสาวณัฐณพัศชา พัชรนันธนัฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
898 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
899 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
900 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
901 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
902 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
903 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
904 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
905 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
906 นางสาวทัศนียา นุ่นปาน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
907 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
908 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
909 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
910 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
911 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
912 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
913 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
914 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
915 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
916 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
917 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
918 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
919 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
920 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
921 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
922 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
923 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
924 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
925 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
926 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
927 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
928 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
929 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
930 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
931 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
932 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
933 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
934 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
935 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
936 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
937 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
938 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
939 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
940 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
941 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
942 นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
943 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
944 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
945 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
946 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
947 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
948 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
949 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
950 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
951 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
952 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
953 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
954 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
955 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
956 นางสาวพยอม ทองปาน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
957 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
958 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
959 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
960 นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
961 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
962 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
963 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
964 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
965 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
966 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
967 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
968 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
969 นางสาวปาริชาติ คำเห็น สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
970 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
971 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
972 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
973 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
974 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
975 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
976 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
977 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
978 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
979 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
980 นางสาวสรวีย์ กชมน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
981 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
982 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
983 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
984 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
985 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
986 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
987 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
988 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
989 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
990 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
991 นางสาวศศกร สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
992 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
993 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
994 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
995 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
996 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
997 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
998 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
999 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1000 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1001 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1002 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1003 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1004 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1005 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1006 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1007 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1008 นายกฤษกร อินเหลา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1009 นางสาวสุกัญญา คำเสียง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1010 นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ สมศักดิ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1011 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1012 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1013 นางสาวชญาภรณ์ ปินตาเขียว สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1014 นายภาศฎา สัจจมาศ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1015 นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
1016 นางสาวศรัญญา โชติ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1017 นางจิณห์นิภา ดำสนิท สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
1018 นางสาววาสนา กรเกตุ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
1019 นางสาวนันทวัน ภูมีนอก สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1020 นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1021 นางสาวปรียาพร อินทร์โสม สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1022 นางสาวนิศาลักษณ์ อำนักมณี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1023 นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1024 นางสาวพัณณิตา กัลปหา สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1025 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1026 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1027 นางสาวปพัชญา อ่อนแดง สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1028 นางสาวภัทรานิษฐ์ โนนสูงเนิน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1029 นางสาวสุดใจ คำปัน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1030 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1031 นางสาวศิริญา วาปีทะ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1032 นายฐิติกร เหมันตา สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1033 นายดนุภพ ประกอบ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
1034 นายชัยณรงค์ นธีนาม สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
1035 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1036 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1037 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1038 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1039 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1040 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1041 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1042 นายกิตติวัฒน์ มานะยิ่ง ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1043 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1044 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
1045 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
1046 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
1047 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1048 นายอุเทน ปะวะภูชะโก สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1049 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1050 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1051 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1052 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1053 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
1054 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
1055 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
1056 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
1057 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
1058 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1059 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1060 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
1061 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
1062 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
1063 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี
1064 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1065 นางสาวอรพินท์ ดีอินทร์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1066 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
1067 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
1068 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
1069 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
1070 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
1071 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1072 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1073 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1074 นางสาวนิสาชล โกฮวด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1075 นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1076 นายประชารัฐ พิชัยชม สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1077 นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1078 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
1079 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1080 นางสาวยลดา โพธิสิงห์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1081 นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
1082 นางสาวคัทลียา แลบัว สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
1083 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
1084 นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
1085 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1086 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
1087 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
1088 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
1089 นางสาวสุกัญญา ทาเงิน สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
1090 นายทวีทรัพย์ อู่เงิน สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
1091 นางสาวฐิติมา มณฑล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1092 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1093 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1094 นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1095 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1096 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1097 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1098 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1099 นางสาวรสธร ทรัพย์สำรวย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
1100 นางสาวปาริชาติ ปูรณะหิรัญ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
1101 นางสาวสุภาพร พรรัตน์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
1102 นางสาวสุดใจ สืบประวัติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
1103 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
1104 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
1105 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
1106 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
1107 นายวีกิจ กอบกำวณิชย์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
1108 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
1109 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1110 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1111 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1112 นายพงศธร เพชรล้ำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1113 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1114 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1115 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1116 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1117 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1118 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1119 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1120 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1121 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1122 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1123 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1124 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1125 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1126 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1127 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1128 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1129 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1130 นายเอกชัย อินโนนเชือก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1131 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1132 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1133 นายอิสระ แอนดาริส สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1134 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1135 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1136 นางสาวนันดา ชัยโชติหิรัณย์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1137 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1138 นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1139 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
1140 นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1141 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1142 นายณัฐพล พรหมจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1143 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1144 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
1145 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
1146 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
1147 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
1148 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
1149 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
1150 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
1151 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
1152 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
1153 นายธีรพงศ์ มองทองหลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
1154 นางสาวซีลาวาตี วานิ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
1155 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงษ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1156 นางสาวชลลดา พุ่มศรี สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1157 นายมานะ เตียวแช สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1158 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1159 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1160 นายศักดิ์กมล ทิพย์ณรงค์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1161 นายธีระพันธ์ุ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1162 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1163 นางสาวเกวลิน แก่นประยูร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1164 นายอรรถสิทธิ์ อิ่มจิตร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1165 นายสหภพ สารเงิน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1166 นางสาวศุทธินี ชื่นชีพ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1167 นางสาวซานา มาหามะสือรี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
1168 นายยูนุส ยะชัน สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
1169 นางสาวสุธาสินี ศุภรัตน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
1170 นางสาวสุจิตรา อิ่มเอิ่บ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
1171 นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
1172 นางสาวณัฐทิพา ชลนุชา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
1173 นายอาณากร รอดมุ้ย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
1174 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
1175 นายธเนศพล สุโฆสิต สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
1176 นางสาวสุนิสา ขำทัศน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
1177 นายชวินท์ ตันเจริญ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
1178 นางสาววรัญรดา รัตนบุรี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1179 นางสาวสิโรธร เมฆวัน สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1180 นางสาวชัญญานุช เตชะสีหบุตร สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1181 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
1182 นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
1183 นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
1184 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
1185 นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1186 นายวัฒนพล สกุลพิทักษ์ดี สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1187 นางสุดาพร หลวงนิหาร สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
1188 นางสาวนิภาพร ไชยสีมา สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
1189 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
1190 นายอัครเดช อุ้มผาง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
1191 นายพลินทร์ กุลธรวัลลภ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
1192 นางสาวพิณกรณ์ สุวรรณทิพย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
1193 นางสาววรรณพร อำนักมณี สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
1194 นายฉัตรชัย สารีวัลย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1195 นายอาทิตย์ ฉิมนอก สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1196 นางสาววนาลี ฉิมเกิด สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1197 นางสาวรุจิประภา สุขาทิพย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1198 นางสาวประภัสสร กลัดสุข สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1199 นางสาวนิฐินาฏ จันทร์โคตร สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1200 นางสาวมยุรี แดงจุ้ย สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1201 นายธนทัต อนุกูล สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1202 นางสาวสุทธิดา ปันสุรัตน์ สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1203 นางสาวจิตชนก ชัยพลเดช สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
1204 นางสาวธัญญารัตน์ ทวีบุญ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1205 นางสาวปวีณ ศาสนัส สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1206 นายภานุวัฒน์ ศรีวิชัยวงค์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1207 นายภูมิสิทธิ์ พึ่งเพียร สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1208 นางสาววัสสา ภูเต็มเกียรติ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1209 นางสาวสุธินันท์ อรัญโสด สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1210 นางสาวมนันญา สังข์สุวรรณ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1211 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
1212 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
1213 นางสาวกมลวรรณ ประสงค์เกื้อ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
1214 นางสาวปรางค์ทิพย์ สุขสุมิตร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
1215 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
1216 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
1217 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
1218 นางสาวภูษณิศา สังช่วย สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
1219 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
1220 นางสาวธันยา แสงเพชร สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
1221 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
1222 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
1223 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
1224 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
1225 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
1226 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
1227 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
1228 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
1229 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
1230 นางสาววศินี  เขียวเขิน สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1231 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
1232 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1233 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1234 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1235 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
1236 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1237 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
1238 นายกิตติพัฒน์ นุชส่งสิน สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
1239 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
1240 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1241 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1242 นางสาวนภิสา พูลฤทธิ์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1243 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
1244 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
1245 นางวันเพ็ญ ชำนาญกูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1246 นายวชิรวิทย์ อุ้ยเอี่ยม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1247 นางสาวบุษกร หลำ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1248 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1249 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1250 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
1251 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
1252 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1253 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1254 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ธร เกิดผล ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1255 นายศุภสัณห์ ตาเดอิน ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1256 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1257 นายนุกร จิตรวัฒน์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1258 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1259 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1260 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1261 นางสาวพรรษา จังพานิช สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
1262 นางสาววรดา สร้อยมล สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
1263 นางสาวกัณฑ์กนิษฐ์ สว่างใจธรรม สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
1264 นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
1265 นายปิยพงษ์ ณ ถลาง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
1266 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
1267 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
1268 นาย วัชรวิชช์ วัฒนมั่นคง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
1269 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
1270 นางสาววรนุช ศรีอรัญ สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1271 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1272 นางสาวนิราวรรณ อินทนาคม สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1273 นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1274 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1275 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1276 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1277 ศิวัตม์ รัตนาพรประดิษฐ์ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1278 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1279 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1280 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1281 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1282 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1283 นางสาววิลาสินี แซ่ซื่อ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1284 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
1285 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1286 นางสาวอิสราภรณ์ ภูรับ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1287 นางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1288 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
1289 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
1290 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1291 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1292 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
1293 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
1294 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
1295 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
1296 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
1297 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
1298 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1299 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1300 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1301 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1302 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1303 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1304 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1305 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1306 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1307 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1308 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
1309 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1310 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1311 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1312 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1313 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1314 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1315 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1316 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1317 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
1318 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
1319 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1320 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1321 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1322 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1323 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1324 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1325 นายมนต์ณัฐ ขาวสุทธิ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
1326 นางสาวกิติรัตน์ ศังขวณิช สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1327 นางสาวเพ็ญพิชชา สิริประพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
1328 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1329 นายกิติ นวลอินทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1330 นางวัชรินทร์ ทองวิลัย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1331 นางสาวศิริกัญญา ธัญญากร สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1332 นางสาวศศิ โกเมนธรรมโสภณ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1333 นายพุฒิพงศ์ ทรัพย์สมบัติ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
1334 นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1335 นางธนิดา อึ้งอัจจิมากูล สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1336 นายธนบุตร เดชวุฒิกุล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
1337 นายอภินันท์ นาน้อม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
1338 นายอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
1339 นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1340 นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
1341 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ