รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
9 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
10 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
11 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
12 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
15 นายภูมิ พระรักษา สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
16 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
17 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
18 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
19 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | ผู้บริหาร
20 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
21 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
22 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
23 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
24 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
27 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
28 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
29 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางสาวนิตยา มั่นคง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นางนิธินันท์ นนท์อมรศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
35 นางชญาดา กัลยา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
36 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
37 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
38 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
39 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
41 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
42 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
43 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
44 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
45 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
46 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
47 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
48 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
49 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
50 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
56 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
57 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
58 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
59 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
60 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
61 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
62 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
63 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
64 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
65 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
66 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
67 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
68 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
69 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
70 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
71 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
72 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
73 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
74 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
75 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
76 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
77 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
78 นายวันนิมิต สายสิทธิ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
79 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
80 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
81 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
82 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
83 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
84 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
85 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
87 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
88 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
89 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
90 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
91 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
92 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
93 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
94 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
95 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
96 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
97 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
98 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
99 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
100 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
101 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
102 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
103 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
104 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
105 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
106 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
107 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
108 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
109 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
110 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
111 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
112 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
113 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
114 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
115 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
116 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
117 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
118 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
119 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
120 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
121 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
122 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
123 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
124 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
125 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
126 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
127 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
128 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
129 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
130 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
131 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
132 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
133 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
134 นายสมเจตน์ พันธ์พรม สวก. | ศูนย์ PISA
135 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
136 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
137 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
138 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
139 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
140 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
141 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
142 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
143 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
144 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
145 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
146 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
147 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
148 นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
149 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
150 นายโอฬาร ขยันการนาวี สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
151 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
152 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
153 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
154 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
155 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
156 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
157 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
158 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
159 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
160 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
161 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
162 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
163 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
164 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
165 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
166 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
167 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
168 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
169 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
170 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
171 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
172 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
173 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
174 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
175 นางสาวสุวดี กิจเดช สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
176 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
177 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
178 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
179 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
180 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
181 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
182 นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
183 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
184 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
185 นายสุรชัย มีเครือรอด สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
186 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
187 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
188 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
189 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
190 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
191 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
192 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
193 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
194 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
195 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
196 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
197 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
198 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
199 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
200 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
201 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
202 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
203 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
204 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
205 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
206 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
207 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
208 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
209 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
210 นางณารีย์อร ดวงจันทร์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
211 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
212 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
213 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
214 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
215 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
216 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
217 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
218 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
219 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
220 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
221 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
222 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
223 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
224 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
225 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
226 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
227 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
228 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
229 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
230 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
231 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
232 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
233 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
234 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
235 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
236 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
237 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
238 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
239 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
240 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
241 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
242 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
243 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
244 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
245 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
246 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
247 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
248 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
249 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
250 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
251 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
252 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
253 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
254 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
255 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
256 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
257 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
258 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
259 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
260 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
261 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
262 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
263 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
264 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
265 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
266 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
267 นางสาวทัชชภร พิกุลศรี สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
268 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
269 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
270 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
271 นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
272 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
273 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
274 นายภูริศ มีสรลักษณ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
275 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
276 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
277 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
278 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
279 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
280 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
281 นางสาวธีตารัฐ สุวิจารณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
282 นายกิตติชัย จิตติเจริญวิทย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
283 นายนพโรจน์ ชัยกัลยาสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
284 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
285 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
286 นางสาวธัญธรณ์ พัทธเสน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
287 นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
288 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
289 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
290 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
291 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
292 นางสาวสุมาลี ศรีเลิศ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
293 นางสาวจรัญญา ชัยอ้าย สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
294 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
295 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
296 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
297 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
298 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
299 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
300 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
301 นายอรรคพล คำภูษา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
302 นางสาวยศยา ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
303 นายพิชชานนท์ รมย์นุกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
304 นายพีระพัชร์ พันธ์วนิชดำรง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
305 นายสหัสา ฝอยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
306 นางสาวอรทัย ปานมี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
307 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
308 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
309 นายมนัสนันท์ ดุลยาภรณ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
310 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315 นางตรีญาภรณ์ แท่นชัยกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
317 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
318 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
319 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
320 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
321 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
322 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
323 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
324 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
325 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
326 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
327 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
328 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
329 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
330 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
331 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
332 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
333 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
334 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
335 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
336 นางสาวมณฑิรา อภัยวงศ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
337 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
338 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
339 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
340 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
341 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
342 นายธนภัทร คำสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
343 นางสาวสุวรรณา สุยะหมุด สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
344 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
345 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
346 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
347 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
348 นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
349 นางสาวกรวรรณ กวีวงษ์พิพัฒน์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
350 นางสาววิชญ์นรี สุขมี สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
351 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
352 นายชานนทร์ สุธนะวุฒิ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
353 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
354 นายศักดิ์กมล ทิพย์ณรงค์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
355 นางสาวณิชาภัทร รีฮุง สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
356 นายสุรพงษ์ ศรีแก้ว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
357 นางสาวธันญ์วริน ธรรมนลินธรณ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
358 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
359 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
360 นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
361 นางสาวชนิกานต์ คำไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
362 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
363 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
364 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
365 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
366 นายสุรจิตร เก๊าคำ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
367 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
368 นางสาววิสา คำบุตร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
369 นายเนวิน ขำสกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
370 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
371 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
372 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
373 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
374 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
375 นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
376 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
377 นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณรงค์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
378 นางสาวกมลชนก ฟังโอวาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
379 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
380 นายณัฐธร อ่อนเจริญ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
381 นางสาวประภาสินี จิระสุโข สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
382 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
383 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
384 นางสาววชิรารัตน์ อุดมศักดิ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
385 นางสาวทิพยรัตน์ ทิมวงษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
386 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
387 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
388 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
389 นายอธิวัฒน์ ซาเสน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
390 นางสาวรรินรดา เดชคุณมาก สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
391 นางสาวจารีรัตน์ ชูมณี สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
392 นางสาวคุณกร ไทยเกิด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
393 นางสาวจริยา เพ็ชร์หมาด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
394 นายจารุวิทย์ มงคล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
395 นางสาวยุพาวรรณ ตะเภาทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
396 นายวรวิชญ์ โสธะโร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
397 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
398 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
399 นายสุธิพงษ์ แสนทวีสุข สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
400 นางสาวปาจะรี ขวัญสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
401 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
402 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
403 นางสาวรุจิรา โสตรโยม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
404 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
405 นายวรวุฒิ บัวสด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
406 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
407 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
408 นางสาวชุติมณฑน์ นันทารียะวัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
409 นายพันชั่ง ป้องปัดโรคา สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
410 นายกิตติศักดิ์ แซ่ลิ้ม สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
411 นางนฤมล สุวรรณสนธิ์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
412 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
413 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
414 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
415 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
416 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
417 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
418 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
419 นางสาวเกตุวดี ตี่อ่ำ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
420 นางสาวณฐมน น้ำใจสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
421 นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
422 นางสุภาพร คงทิพย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
423 นางสาวพิชญนาฎ โนนริบูรณ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
424 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
425 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
426 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
427 นายพิษณุ ทองทัพ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
428 นางสาวสุมิตาพร แย้มสมัย สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
429 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
430 นางสาวสุนีย์กร พลพหล สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
431 นางสาวพิมพ์ชนก สุขใจ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
432 นายฐิติพงศ์ เมืองแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
433 นายสถาพร ยูโซ๊ะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
434 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
435 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
436 นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
437 นางสาวธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
438 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
439 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
440 นางสาวพิมพ์พลอย เพลงสันเทียะ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
441 นางสาวปพัชญา อ่อนแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
442 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
443 นายพิเชษ จันเทพา สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
444 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
445 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
446 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
447 นางนพวรรณ ชัยณรงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
448 นางสาวทิชานันท์ แก้วเทพ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
449 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
450 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
451 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
452 นายพงศกร พรหมประเสริฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
453 นางสาวณัฐิดา กายราช สวก. | ศูนย์ PISA
454 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
455 นางสาวพัทธนันท์ คุณสนอง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
456 นางวัยดี ช่อไม้ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
457 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
458 นายเสนีย์ชัย เข้มแข็ง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
459 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
460 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
461 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
462 นาวสาวกฤติยา วิชชุวรนันท์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
463 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
464 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
465 นายปรีชานนท์ ตนภู ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
466 นางสาววริศรา ศรีนอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
467 นางสาวธมลวรรณ ไกรบุตร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
468 นายอานนท์ เนียมสิน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
469 ว่าที่ ร.ต. ขวัญชาติ ขวัญเกื้อ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
470 นางทัศนีย์ แดงสุข ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
471 นางสาวณัฐกฤตา ตัจฉกานันท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
472 นางสาวปิยวรรณ ภู่มณี ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
473 นางสาวอรวรรยา พุ่มพวง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
474 นางสาวนกยูง เองบัว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
475 นางสาวอธิษา ตรงธิ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
476 นางสาวปริศนา พลเสน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
477 นางสาวอพิชญาภรณ์ เวชสวัสดิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
478 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
479 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
480 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
481 นางสาวปิยะฉัตร ทองเป้า ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
482 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
483 นายมูฮัมหมัดราฟาล สะยะมิง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
484 นางสาวชนัญชิดา มุสิกะ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
485 นางสาวรัตนวลัย ตาลาน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
486 นายอภิวัฒน์ ยาวุธ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
487 นายกฤติพศ สุตันติราษฎร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
488 นางสาวภารดี จีระธรรมเสถียร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
489 นางสาววิศนี สรรพกิจจานนท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
490 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
491 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
492 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
493 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
494 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
495 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
496 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
497 นางสาววริศรา วิวรรธน์ตระกูล สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
498 นายภูวริศ สันติวราวิทย์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
499 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
500 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
501 นางสาววลักษณา ณ น่าน สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
502 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
503 นางสาวอำไพ ชัยเจริญ สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
504 นางสาวสุทธิดา สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
505 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์ สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
506 นางสาวยูถิกา ฉายลักษมี สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
507 นายสรัญรัฐ วิจิตรประชา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
508 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
509 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
510 นางสาวชลธิชา แสงนาค สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
511 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
512 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
513 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
514 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
515 นางสาวภัทรนิษฐ์ จันทบูรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
516 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
517 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
518 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
519 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
520 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
521 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
522 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
523 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
524 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
525 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
526 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
527 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
528 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
529 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
530 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
531 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
532 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
533 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
534 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
535 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
536 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
537 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
538 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
539 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
540 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
541 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
542 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
543 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
544 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
545 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
546 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
547 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
548 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
549 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
550 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
551 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
552 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
553 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
554 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
555 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
556 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
557 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
558 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
559 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
560 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
561 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
562 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
563 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
564 นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
565 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
566 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
567 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
568 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
569 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
570 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
571 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
572 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
573 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
574 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
575 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
576 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
577 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
578 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
579 นางศิริมาส ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
580 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
581 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
582 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
583 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
584 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
585 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
586 นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
587 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
588 นางสาวสายจิต อ่อนโอก สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
589 นางสาวรัตติภากร บุญมี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
590 นายมนูญ จันทรักษ์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
591 นางสาวฐกลรัตน์ อุดหนุน สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
592 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
593 นางสาววันทนีย์ บุญสม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
594 นายสมบัติ สวนสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
595 นางสาวพยอม ทองปาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
596 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
597 นางสาวพรรณอร จาดไทย สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
598 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
599 นายภาณุพงษ์ จายโจง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
600 นางสาวสุชัญญา ชมเทศ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
601 นายทัตตกร จันทร์โม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
602 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
603 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
604 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
605 นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
606 นางสาวกุหลาบ วิญญา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
607 นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
608 นางสาวสุพิน วิชุมา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
609 นายวิษณุ พูลสิน สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
610 นางสาวรัตน์ชนียา เมืองพุทธา สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
611 นางสาวกัญญารัตน์ อยู่แก้ว สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
612 นางสาวกนกพร พรหมกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
613 นายปรมัตถ์ อโณทัย สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
614 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
615 นางสาวอภิชญา คำเขียว สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
616 นางสาวอมรฤดี พลพวก สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
617 นายธนบดี ศรีนวลเอียด สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
618 นายทัตเทพ ศรีสุวรรณชนะ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
619 นายวงศ์วณิช การภักดี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
620 นางสาวสุพรรษา วงค์สาร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
621 นางสาวชไมพร เพ็ญสุวภาพ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
622 นางสาวชญาดา ทรัพย์เจริญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
623 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
624 นายธนาตย์ อ่อนศรี ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
625 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
626 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
627 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
628 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
629 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
630 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
631 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
632 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
633 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
634 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
635 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
636 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
637 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
638 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
639 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
640 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
641 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
642 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
643 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
644 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
645 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
646 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
647 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
648 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
649 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
650 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
651 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
652 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
653 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
654 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
655 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
656 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
657 นายสัมภาษณ์ บุญยืน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
658 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
659 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
660 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
661 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
662 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
663 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
664 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
665 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
666 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
667 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
668 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
669 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
670 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
671 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
672 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
673 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
674 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
675 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
676 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
677 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
678 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
679 นางณัฐธยาน์ กุลทัศน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
680 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
681 นายกิตติ น่วมคุณสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
682 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
683 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
684 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
685 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
686 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
687 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
688 นางเพ็ญประภา ศรีทาบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
689 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
690 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
691 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
692 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
693 นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
694 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
695 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
696 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
697 นางสาวจันทิรา รักคำ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
698 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
699 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
700 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
701 นางสาวกวีณา รอดคง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
702 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
703 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
704 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
705 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
706 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
707 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
708 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
709 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
710 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
711 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
712 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
713 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
714 นางสาววิชุดา ประชานันท์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
715 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
716 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
717 นางสาวสิริกัลยา สมัคร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
718 นางสาวอารยา พงษ์มนตรี สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
719 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
720 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
721 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
722 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
723 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
724 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
725 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
726 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
727 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
728 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
729 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
730 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
731 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
732 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
733 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
734 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
735 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
736 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
737 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
738 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
739 นายวิรัตน์ เศษสิงห์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
740 นายณัฐพล แพงเวียงจันทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
741 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
742 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
743 นางสาวนภัสวรรณ พวงคลัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
744 นางสาวนันทิยา มั่นคง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
745 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
746 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
747 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
748 นางสาวสุวิภา ต่างใจ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
749 นางสาวนริศรา แท่นทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
750 นางสาวอาจารี สิงหบำรุง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
751 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
752 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
753 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
754 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
755 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
756 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
757 นายชุติพล บุญเฟื่อง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
758 นางสาวฐิตินันท์ ส่อสืบ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
759 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
760 นางณัฏธิดา ทองอำนวยสุข สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
761 นายสปัณณ์ นวลนก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
762 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
763 นางสาวญาดาวดี เวียงทอง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
764 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
765 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
766 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
767 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
768 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
769 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
770 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
771 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
772 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
773 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
774 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
775 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
776 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
777 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
778 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
779 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
780 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
781 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
782 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
783 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
784 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
785 นางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
786 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
787 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
788 นางสาวปาริชาติ คำเห็น สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
789 นางสาวนฤมล ผลจันทร์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
790 นายวิทิตพงศ์ วิทูรางกูร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
791 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
792 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
793 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
794 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
795 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
796 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
797 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
798 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
799 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
800 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
801 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
802 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
803 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
804 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
805 นางสาวพรรษา จังพานิช สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
806 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
807 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
808 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
809 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
810 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
811 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
812 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
813 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
814 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
815 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
816 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
817 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
818 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
819 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
820 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
821 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
822 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
823 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
824 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
825 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
826 นางสาวพัชาวดี สุนทร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
827 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
828 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
829 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
830 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
831 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
832 นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
833 นาย ธีรพงศ์ มองทองหลาง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
834 นางสาวสายสุดา ชุมแวงวาปี สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
835 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
836 นายณัฐพล ฤทธิรงค์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
837 นางสาวเบญจวรรณ ฉ่ำใย สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
838 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
839 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
840 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
841 นางสาวลีเดียวาตี เบ็นบา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
842 นางสาวศศิธร สมอเม็ด สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
843 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
844 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
845 นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
846 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
847 นางสาวรัตน์ติมา วรรณศิริ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
848 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
849 นางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
850 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
851 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
852 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
853 นางสาวนิรุชา ยกจำนวน สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
854 นางสาวปิยธิดา ณ อุบล สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
855 นางสาวสุจิตรา ทุ้ยแป สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
856 นายศิริพัฒิ เลิศอุษา สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
857 นายณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
858 นางสาวธัญวลัย กินขุนทด สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
859 นางสาววาสนา จิตรบวรวงศ์ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
860 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
861 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
862 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
863 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
864 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
865 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
866 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
867 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
868 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
869 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
870 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
871 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
872 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
873 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
874 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี
875 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
876 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
877 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
878 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
879 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
880 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
881 นางสาวลลิดา เนตรขำ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
882 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
883 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
884 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
885 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
886 นางสาวศศิภา เจียมศรี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
887 นางสาววรณัน ศรเกลี้ยง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
888 นางสาวจีรนุช สังข์รักษา สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
889 นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขันธ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
890 นางสาวฉัตรญาพร ส่างส่วยยี่ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
891 นางสาวชลธิชา พูพวง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
892 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
893 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
894 นางสาวจิราพร บุญส่ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
895 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
896 นายธนพล เอมโอช สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
897 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
898 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
899 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
900 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
901 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
902 นางสาวรสธร ทรัพย์สำรวย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
903 นายปกรณ์ ปัสเกษ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
904 นางสาวเจนจิรา ยอดหนู สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
905 นางสาวจงลักษณ์ ตันเมทา สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
906 นางสาวปาริชาติ ปูรณะหิรัญ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
907 นางสาวสุภาพร พรรัตน์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
908 นางสาวสุดใจ สืบประวัติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
909 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
910 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
911 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
912 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
913 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
914 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
915 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
916 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
917 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
918 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
919 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
920 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
921 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
922 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
923 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
924 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
925 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
926 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
927 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
928 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
929 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
930 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
931 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
932 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
933 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
934 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
935 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
936 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
937 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
938 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
939 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
940 นายมานพ สีทอง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
941 นายชัชวาล สุทธิพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
942 น.ส.ลำใย จันทร์สีดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
943 นายสรากร แป้นทองดี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
944 นายชัยรัตน์ บุญอนันต์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
945 นายณัฐพล เทศารินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
946 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
947 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
948 นายสหรัฐ ทองเงินเจริญ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
949 นายชานนท์ ศุภะธรปัญญา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
950 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
951 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
952 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
953 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
954 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
955 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
956 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
957 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
958 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
959 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
960 ซีลาวาตี วานิ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
961 นางสาวกุลณัฐ ธนผาติกุล สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
962 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงส์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
963 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
964 นายธีระพันธุ์ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
965 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
966 นางสาวศศิวิมล มานิตกุล สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
967 นายนนทชัย ปานทรัพย์ทวี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
968 นายหนึ่ง พลอามาตย์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
969 นายเวทย์ มุสิสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
970 นายอานันท์ บุพพวงษ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
971 นางสาวณัฐทิพา ชลนุชา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
972 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
973 นายธเนศพล สุโฆสิต สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
974 นายสามารถ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
975 นางสาวธนธร คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
976 นายปองธรรม สมปอง สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
977 นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
978 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
979 นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
980 นางสาวนภัสสร เสนาพิทิกษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
981 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
982 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
983 นางสาวกัญณภัทร เกตุเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
984 นางสาวกุสุมนิภา เสริมพงศ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
985 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
986 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
987 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
988 นายสิทธิกร หิดาวรรณ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
989 นายธรรมรัตน์ กุยเพชร สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
990 นายเดชา กัญญาคำ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
991 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
992 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
993 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
994 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
995 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
996 นายภาคภูมิ พงษ์ประยูร สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
997 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
998 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
999 นางสาวธนัญชนก เพ็ชร์พิพัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1000 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1001 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สวก. | ศูนย์ PISA
1002 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สวก. | ศูนย์ PISA
1003 นางสาวสุกัญญา ทาเงิน สวก. | ศูนย์ PISA
1004 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สวก. | ศูนย์ PISA
1005 นางสาวธิดารัตน์ เรี้ยวลัย สวก. | ศูนย์ PISA
1006 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
1007 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1008 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1009 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1010 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
1011 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1012 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
1013 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
1014 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
1015 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1016 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1017 นางสาวพรรณนภา ทิพย์วรการ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1018 นายกีรติ เริงวิจิตรา สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
1019 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
1020 นางสาวบุษกร หลำ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1021 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
1022 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1023 นางสาวจิราพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1024 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
1025 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
1026 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1027 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1028 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1029 นายนุกร จิตรวัฒน์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1030 นางสาวน้ำเพชร ชูสง่า ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
1031 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1032 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1033 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1034 นายพิทยา ปัญญาธิคุณ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
1035 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
1036 นางสาวณิชากานต์ เกตสมภาร สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
1037 นางสาวพิมพ์ประภา ท่าข้าม สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
1038 นางสาวสุวิชาดา แดงโสภา สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
1039 นางสาวสริตา แก้วหาวงค์ สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
1040 นางสาวณภัสร ปวรางกูร สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
1041 นางสาวศศิปภา พระสนชุ่ม สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1042 นางสาวศุภวรรณ วิลัยวงศ์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1043 นางสาวนฤวรรณ บัญสว่าง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1044 นายเกียรติศักดิ์ กตกุลปัญญา สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1045 นางสาวกัญญาภัค พิมเสน สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1046 นางสาวเลิศลักษณ์ ขนขาว สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
1047 นางสาวปาณิศา ดำเนินผล สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
1048 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1049 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1050 ศิวัตม์ รัตนาพรประดิษฐ์ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1051 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1052 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1053 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1054 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1055 นางสาววิลาสินี แซ่ซื่อ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1056 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
1057 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1058 นางสาวอิสราภรณ์ ภูรับ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1059 นางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
1060 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
1061 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
1062 นางสาวสุธิดา ชาวป่า สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
1063 นางสาวกฤษฎี กรุณกิจ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
1064 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1065 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1066 นางสาวสุทธิศรี สุทธิรักษา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
1067 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
1068 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
1069 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
1070 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
1071 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
1072 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
1073 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1074 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1075 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
1076 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1077 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1078 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1079 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1080 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1081 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1082 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1083 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
1084 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1085 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1086 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
1087 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1088 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1089 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
1090 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1091 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1092 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
1093 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
1094 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1095 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1096 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
1097 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1098 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1099 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
1100 นางสาวกิติรัตน์ ศังขวณิช สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1101 นางสาวเพ็ญพิชชา สิริประพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
1102 นายกิติ นวลอินทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1103 นางสาวธนพร อิศเรนทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1104 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
1105 นางสาวษิรินทร์ทิพย์ ฆเดชณรงค์ฤทธิ์ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
1106 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ