รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
9 นายไพฑูรย์ จารุสาร สมป. | กลุ่มผู้บริหาร
10 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
11 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
12 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
13 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
15 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
16 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
17 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
18 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
19 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | ผู้บริหาร
20 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
21 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
22 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
24 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
25 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
26 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
27 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
28 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
29 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นางสาวนิตยา มั่นคง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางปุณฑริกา พันธุ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
35 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
36 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
37 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
38 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
39 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
40 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
41 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
42 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
43 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
44 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
45 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
46 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
47 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
48 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
54 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
55 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
56 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
57 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
58 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
59 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
60 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
61 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
62 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
63 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
64 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
65 นายวันนิมิต สายสิทธิ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
66 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
67 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
68 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
69 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
70 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
71 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
73 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
75 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
76 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
77 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
78 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
79 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
80 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
81 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
82 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
83 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
84 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
85 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
86 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
87 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
88 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
89 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
90 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
91 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
92 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
93 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
94 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
95 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
96 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
97 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
98 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
99 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
100 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
101 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
102 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
103 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
104 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
105 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
106 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
107 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
108 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
109 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
110 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
111 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
112 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
113 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
114 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
115 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
116 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
117 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
118 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
119 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
120 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
121 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
122 นายประชา อ่อนรักษา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
123 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มรักษาการผู้เชี่ยวชาญ
124 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
125 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
126 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
127 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
128 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
129 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
130 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
131 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
132 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
133 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
134 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
135 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
136 นายโอฬาร ขยันการนาวี สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
137 นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
138 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
139 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
140 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
141 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
142 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
143 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
144 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
145 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
146 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
147 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
148 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
149 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
150 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
151 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
152 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
153 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
154 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
155 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
156 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
157 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
158 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
159 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
160 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
161 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
162 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
163 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
164 นางสาวสุวดี กิจเดช สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
165 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
166 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
167 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
168 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
169 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
170 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
171 นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
172 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
173 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
174 นายสุรชัย มีเครือรอด สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
175 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
176 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
177 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
178 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
179 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
180 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
181 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
182 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
183 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
184 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
185 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
186 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
187 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
188 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
189 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
190 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
191 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
192 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
193 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
194 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
195 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
196 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
197 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
198 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
199 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
200 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
201 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
202 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
203 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
204 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
205 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
206 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
207 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
208 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
209 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
210 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
211 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
212 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
213 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
214 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
215 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
216 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
217 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
218 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
219 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
220 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
221 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
222 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
223 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
224 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
225 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
226 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
227 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
228 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
229 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
230 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
231 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
232 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
233 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
234 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
235 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
236 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
237 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
238 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
239 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
240 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
241 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
242 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
243 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
244 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
245 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
246 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
247 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
248 นางสาวทัชชภร พิกุลศรี สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
249 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
250 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
251 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
252 นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
253 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
254 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
255 นายภูริศ มีสรลักษณ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
256 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
257 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
258 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
259 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
260 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
261 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
262 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
263 นางสาวธีตารัฐ สุวิจารณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
264 นายกิตติชัย จิตติเจริญวิทย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
265 นายนพโรจน์ ชัยกัลยาสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
266 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
267 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
268 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
269 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
270 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
271 นางสาวสุมาลี ศรีเลิศ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
272 นางสาวจรัญญา ชัยอ้าย สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
273 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
274 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
275 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
276 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
277 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
278 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
279 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
280 นายปริวัฒน์ พันธ์วิไล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
281 นายอรรคพล คำภูษา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
282 นางสาวยศยา ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
283 นายพิชชานนท์ รมย์นุกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
284 นายพีระพัชร์ พันธ์วนิชดำรง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
285 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
286 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
287 นางสาวพรวีณา พุฒซ้อน สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
288 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
289 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
290 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
291 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
292 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
293 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
294 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
295 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
296 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
297 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
298 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
299 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
300 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
301 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
302 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
303 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
304 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
305 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
306 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
307 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
308 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
309 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
310 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
311 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
312 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
313 นางสาวมณฑิรา อภัยวงศ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
314 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
315 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
316 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
317 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
318 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
319 นายธนภัทร คำสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
320 นางสาวสุวรรณา สุยะหมุด สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
321 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
322 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
323 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
324 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
325 นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
326 นางสาวธันญ์วริน ธรรมนลินธรณ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
327 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
328 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
329 นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
330 นางสาวชนิกานต์ คำไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
331 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
332 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
333 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
334 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
335 นายสุรจิตร เก๊าคำ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
336 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
337 นางสาววิสา คำบุตร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
338 นายเนวิน ขำสกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
339 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
340 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
341 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
342 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
343 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
344 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
345 นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
346 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
347 นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณรงค์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
348 นางสาวกมลชนก ฟังโอวาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
349 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
350 นายณัฐธร อ่อนเจริญ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
351 นางสาวประภาสินี จิระสุโข สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
352 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
353 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
354 นางสาววชิรารัตน์ อุดมศักดิ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
355 นางสาวทิพยรัตน์ ทิมวงษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
356 นางสาวเพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
357 นางวาสนา ศิริไกร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
358 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
359 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
360 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
361 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
362 นางสาวอารีรัตน์ หมั่นสาร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
363 นางสาวคุณกร ไทยเกิด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
364 นายธนเดช อุดมสวัสดิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
365 นางสาวจริยา เพ็ชร์หมาด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
366 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
367 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
368 นายวรัญญู มณีอินทร์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
369 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
370 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
371 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
372 นางสาวรุจิรา โสตรโยม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
373 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
374 นายวรวุฒิ บัวสด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
375 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
376 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
377 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
378 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
379 นายพันชั่ง ป้องปัดโรคา สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
380 นายกิตติศักดิ์ แซ่ลิ้ม สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
381 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
382 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
383 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
384 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
385 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
386 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
387 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
388 นางสาวเกตุวดี ตี่อ่ำ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
389 นางสาวณฐมน น้ำใจสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
390 นางสุภาพร คงทิพย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
391 นางสาวพิชญนาฎ โนนริบูรณ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
392 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
393 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
394 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
395 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
396 นายพิษณุ ทองทัพ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
397 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
398 นางสาวสุนีย์กร พลพหล สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
399 นางสาวพิมพ์ชนก สุขใจ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
400 นายฐิติพงศ์ เมืองแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
401 นายสถาพร ยูโซ๊ะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
402 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
403 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
404 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
405 นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
406 นางสาวธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
407 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
408 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
409 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
410 นายพิเชษ จันเทพา สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
411 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
412 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
413 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
414 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
415 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
416 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
417 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
418 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
419 นางสาวพัทธนันท์ คุณสนอง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
420 นางวัยดี ช่อไม้ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
421 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
422 นายเสนีย์ชัย เข้มแข็ง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
423 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
424 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
425 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
426 นาวสาวกฤติยา วิชชุวรนันท์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
427 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
428 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
429 นายปรีชานนท์ ตนภู ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
430 นางสาวกมลวรรณ พลเดช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
431 นางสาวนิรัชดา บุตรจำรวน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
432 นางสาวพัชรี ไชยสาร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
433 นางสาวรัชนี จิตมาตย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
434 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
435 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
436 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
437 นายวีรภัทร นามสง่า ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
438 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
439 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
440 นายอภิวัฒน์ ยาวุธ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
441 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
442 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
443 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
444 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
445 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
446 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
447 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
448 นางสาวอุษา ชยางกูร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
449 นางสาววริศรา วิวรรธน์ตระกูล สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
450 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
451 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
452 นางสาววลักษณา ณ น่าน สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
453 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
454 นางสาวอำไพ ชัยเจริญ สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
455 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์ สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
456 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
457 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
458 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
459 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
460 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
461 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
462 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
463 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
464 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
465 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
466 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
467 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
468 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
469 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
470 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
471 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
472 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
473 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
474 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
475 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
476 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
477 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
478 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
479 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
480 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
481 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
482 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
483 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
484 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
485 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
486 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
487 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
488 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
489 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
490 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
491 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
492 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
493 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
494 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
495 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
496 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
497 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
498 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
499 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
500 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
501 นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
502 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
503 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
504 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
505 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
506 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
507 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
508 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
509 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
510 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
511 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
512 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
513 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
514 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
515 นางศิริมาส ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
516 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
517 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
518 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
519 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
520 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
521 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
522 นายอาทิตย์ วงค์ไฉไล สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
523 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
524 นางสาวนุชจิราพร จันทร์แสง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
525 นางสาวสายจิต อ่อนโอก สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
526 นางสาวรัตติภากร บุญมี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
527 นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
528 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
529 นางสาวกันตนา โตเหมือน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
530 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
531 นางสาวพรรณอร จาดไทย สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
532 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
533 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
534 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
535 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
536 นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
537 นางสาวกุหลาบ วิญญา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
538 นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
539 นางสาวสุพิน วิชุมา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
540 นายปรมัตถ์ อโณทัย สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
541 นางสาวกนกพร พรหมกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
542 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
543 นางสาวกวิสรา เเก้วสด สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
544 นางสาวอภิชญา คำเขียว สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
545 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
546 นายวงศ์วณิช การภักดี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
547 นางศุภลักษณ์ เกตหอม ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
548 นางสาวเพ็ญพิชญา อ่อนอินทร์ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
549 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
550 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
551 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
552 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
553 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
554 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
555 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
556 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
557 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
558 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา