รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
9 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
10 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
11 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
12 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
15 นายภูมิ พระรักษา สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
16 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
17 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
18 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
19 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | ผู้บริหาร
20 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
21 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
22 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
23 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
24 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
27 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
28 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
29 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางสาวนิตยา มั่นคง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นางปุณฑริกา พันธุ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
35 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
36 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
37 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
38 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
39 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
41 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
42 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
43 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
44 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
45 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
46 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
47 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
48 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
49 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
55 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
56 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
57 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
58 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
59 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
60 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
61 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
62 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
63 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
64 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
65 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
66 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
67 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
68 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
69 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
70 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
71 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
72 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
73 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
74 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
75 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
76 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
77 นายวันนิมิต สายสิทธิ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
78 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
79 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
80 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
81 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
82 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
83 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
84 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
85 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
87 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
88 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
89 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
90 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
91 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
92 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
93 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
94 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
95 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
96 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
97 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
98 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
99 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
100 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
101 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
102 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
103 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
104 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
105 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
106 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
107 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
108 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
109 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
110 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
111 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
112 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
113 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
114 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
115 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
116 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
117 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
118 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
119 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
120 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
121 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
122 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
123 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
124 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
125 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
126 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
127 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
128 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
129 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
130 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
131 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
132 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
133 นายสมเจตน์ พันธ์พรม สวก. | ศูนย์ PISA
134 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
135 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
136 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
137 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
138 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
139 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
140 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
141 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
142 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
143 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
144 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
145 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
146 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
147 นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง สบว. | กลุ่มงานนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
148 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
149 นายโอฬาร ขยันการนาวี สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
150 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
151 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
152 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
153 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
154 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
155 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
156 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
157 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
158 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
159 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
160 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
161 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
162 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
163 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
164 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
165 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
166 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
167 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
168 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
169 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
170 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
171 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
172 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
173 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
174 นางสาวสุวดี กิจเดช สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
175 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
176 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
177 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
178 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
179 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
180 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
181 นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
182 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
183 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
184 นายสุรชัย มีเครือรอด สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
185 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
186 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
187 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
188 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
189 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
190 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
191 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
192 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
193 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
194 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
195 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
196 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
197 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
198 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
199 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
200 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
201 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
202 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
203 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
204 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
205 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
206 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
207 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
208 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
209 นางณารีย์อร ดวงจันทร์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
210 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
211 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
212 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
213 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
214 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
215 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
216 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
217 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
218 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
219 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
220 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
221 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
222 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
223 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
224 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
225 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
226 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
227 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
228 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
229 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
230 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
231 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
232 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
233 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
234 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
235 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
236 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
237 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
238 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
239 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
240 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
241 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
242 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
243 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
244 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
245 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
246 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
247 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
248 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
249 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
250 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
251 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
252 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
253 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
254 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
255 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
256 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
257 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
258 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
259 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
260 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
261 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
262 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
263 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
264 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
265 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
266 นางสาวทัชชภร พิกุลศรี สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
267 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
268 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
269 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
270 นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
271 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
272 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
273 นายภูริศ มีสรลักษณ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
274 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
275 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีโปฎก สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
276 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
277 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
278 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
279 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
280 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
281 นางสาวธีตารัฐ สุวิจารณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
282 นายกิตติชัย จิตติเจริญวิทย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
283 นายนพโรจน์ ชัยกัลยาสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
284 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
285 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
286 นางสาวธัญธรณ์ พัทธเสน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
287 นางสาวสิริญญา ทาพิทักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
288 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
289 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
290 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
291 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
292 นางสาวสุมาลี ศรีเลิศ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
293 นางสาวจรัญญา ชัยอ้าย สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
294 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
295 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
296 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
297 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
298 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
299 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
300 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
301 นายปริวัฒน์ พันธ์วิไล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
302 นายอรรคพล คำภูษา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
303 นางสาวยศยา ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
304 นายพิชชานนท์ รมย์นุกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
305 นายพีระพัชร์ พันธ์วนิชดำรง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
306 นายสหัสา ฝอยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
307 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
308 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
309 นายมนัสนันท์ ดุลยาภรณ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
310 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
311 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
312 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
313 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
314 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
315 นางตรีญาภรณ์ แท่นชัยกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
316 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
317 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
318 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
319 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
320 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
321 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
322 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
323 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
324 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
325 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
326 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
327 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
328 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
329 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
330 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
331 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
332 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
333 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
334 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
335 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
336 นางสาวมณฑิรา อภัยวงศ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
337 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
338 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
339 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
340 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
341 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
342 นายธนภัทร คำสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
343 นางสาวสุวรรณา สุยะหมุด สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
344 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
345 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
346 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
347 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
348 นางสาววริสากรณ์ ทองสอาด สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
349 นางสาวกรวรรณ กวีวงษ์พิพัฒน์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
350 นางสาววิชญ์นรี สุขมี สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
351 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
352 นายชานนทร์ สุธนะวุฒิ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
353 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
354 นายศักดิ์กมล ทิพย์ณรงค์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
355 นางสาวณิชาภัทร รีฮุง สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
356 นายสุรพงษ์ ศรีแก้ว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
357 นางสาวธันญ์วริน ธรรมนลินธรณ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
358 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
359 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
360 นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
361 นางสาวชนิกานต์ คำไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
362 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
363 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
364 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
365 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
366 นายสุรจิตร เก๊าคำ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
367 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
368 นางสาววิสา คำบุตร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
369 นายเนวิน ขำสกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
370 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
371 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
372 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
373 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
374 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
375 นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
376 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
377 นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณรงค์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
378 นางสาวกมลชนก ฟังโอวาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
379 นางสาวเบญจวรรณ ไชยเรศ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
380 นายณัฐธร อ่อนเจริญ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
381 นางสาวประภาสินี จิระสุโข สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
382 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
383 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
384 นางสาววชิรารัตน์ อุดมศักดิ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
385 นางสาวทิพยรัตน์ ทิมวงษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
386 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
387 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
388 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
389 นายอธิวัฒน์ ซาเสน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
390 นางสาวรรินรดา เดชคุณมาก สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
391 นางสาวจารีรัตน์ ชูมณี สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
392 นางสาวคุณกร ไทยเกิด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
393 นางสาวจริยา เพ็ชร์หมาด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
394 นายจารุวิทย์ มงคล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
395 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
396 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
397 นายสุธิพงษ์ แสนทวีสุข สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
398 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
399 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
400 นางสาวรุจิรา โสตรโยม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
401 นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
402 นายวรวุฒิ บัวสด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
403 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
404 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
405 นางสาวชุติมณฑน์ นันทารียะวัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
406 นายพันชั่ง ป้องปัดโรคา สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
407 นายกิตติศักดิ์ แซ่ลิ้ม สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
408 นางนฤมล สุวรรณสนธิ์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
409 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
410 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
411 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
412 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
413 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
414 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
415 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
416 นางสาวเกตุวดี ตี่อ่ำ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
417 นางสาวณฐมน น้ำใจสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
418 นางสุภาพร คงทิพย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
419 นางสาวพิชญนาฎ โนนริบูรณ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
420 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
421 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
422 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
423 นายพิษณุ ทองทัพ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
424 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
425 นางสาวสุนีย์กร พลพหล สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
426 นางสาวพิมพ์ชนก สุขใจ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
427 นายฐิติพงศ์ เมืองแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
428 นายสถาพร ยูโซ๊ะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
429 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
430 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
431 นางสาวณัฐนรี ศิริรัตน์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
432 นางสาวธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
433 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
434 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
435 นางสาวพิมพ์พลอย เพลงสันเทียะ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
436 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
437 นายพิเชษ จันเทพา สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
438 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
439 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
440 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
441 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
442 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
443 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
444 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
445 นายพงศกร พรหมประเสริฐ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
446 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
447 นางสาวพัทธนันท์ คุณสนอง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
448 นางวัยดี ช่อไม้ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
449 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
450 นายเสนีย์ชัย เข้มแข็ง กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
451 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
452 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
453 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
454 นาวสาวกฤติยา วิชชุวรนันท์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
455 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
456 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
457 นายปรีชานนท์ ตนภู ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
458 นางสาววริศรา ศรีนอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
459 นางสาวธมลวรรณ ไกรบุตร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
460 นายอานนท์ เนียมสิน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
461 ว่าที่ ร.ต. ขวัญชาติ ขวัญเกื้อ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
462 นางทัศนีย์ แดงสุข ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
463 นางสาวณัฐกฤตา ตัจฉกานันท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
464 นางสาวปิยวรรณ ภู่มณี ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
465 นางสาวอรวรรยา พุ่มพวง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
466 นางสาวนิรัชดา บุตรจำรวน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
467 นางสาวนกยูง เองบัว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
468 นางสาวอธิษา ตรงธิ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
469 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
470 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
471 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
472 นางสาวปิยะฉัตร ทองเป้า ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
473 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
474 นายมูฮัมหมัดราฟาล สะยะมิง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
475 นางสาวชนัญชิดา มุสิกะ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
476 นางสาวรัตนวลัย ตาลาน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
477 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
478 นายอภิวัฒน์ ยาวุธ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
479 นายกฤติพศ สุตันติราษฎร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
480 นางสาวภารดี จีระธรรมเสถียร ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
481 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
482 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
483 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
484 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
485 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
486 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
487 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
488 นางสาววริศรา วิวรรธน์ตระกูล สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
489 นายภูวริศ สันติวราวิทย์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
490 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
491 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
492 นางสาววลักษณา ณ น่าน สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
493 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
494 นางสาวอำไพ ชัยเจริญ สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
495 นางสาวสุทธิดา สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
496 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์ สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
497 นางสาวยูถิกา ฉายลักษมี สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
498 นายสรัญรัฐ วิจิตรประชา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
499 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
500 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
501 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
502 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
503 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
504 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
505 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
506 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
507 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
508 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
509 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
510 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
511 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
512 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
513 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
514 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
515 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
516 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
517 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
518 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
519 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
520 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
521 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
522 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
523 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
524 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
525 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
526 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
527 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
528 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
529 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
530 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
531 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
532 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
533 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
534 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
535 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
536 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
537 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
538 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
539 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
540 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
541 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
542 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
543 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
544 นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
545 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
546 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
547 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
548 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
549 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
550 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
551 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
552 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
553 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
554 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
555 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
556 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
557 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
558 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
559 นางศิริมาส ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
560 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
561 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
562 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
563 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
564 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
565 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
566 นางสาวศิริกร เลื่อนสกุล สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
567 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
568 นางสาวสายจิต อ่อนโอก สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
569 นางสาวรัตติภากร บุญมี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
570 นายมนูญ จันทรักษ์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
571 นางสาวฐกลรัตน์ อุดหนุน สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
572 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
573 นางสาววันทนีย์ บุญสม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
574 นายสมบัติ สวนสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
575 นางสาวพยอม ทองปาน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
576 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
577 นางสาวพรรณอร จาดไทย สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
578 นายธิติพงษ์ จินดาปลูก สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
579 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
580 นายภาณุพงษ์ จายโจง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
581 นางสาวสุชัญญา ชมเทศ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
582 นายทัตตกร จันทร์โม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
583 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
584 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
585 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
586 นางสาวปริศนา เสงี่ยมวงษ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
587 นางสาวกุหลาบ วิญญา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
588 นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
589 นางสาวสุพิน วิชุมา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
590 นายวิษณุ พูลสิน สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
591 นางสาวรัตน์ชนียา เมืองพุทธา สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
592 นางสาวกัญญารัตน์ อยู่แก้ว สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
593 นางสาวกนกพร พรหมกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
594 นายปรมัตถ์ อโณทัย สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
595 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
596 นางสาวอภิชญา คำเขียว สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
597 นางสาวอมรฤดี พลพวก สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
598 นายธนบดี ศรีนวลเอียด สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
599 นายทัตเทพ ศรีสุวรรณชนะ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
600 นายวงศ์วณิช การภักดี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
601 นางสาวสุพรรษา วงค์สาร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
602 นางสาวชไมพร เพ็ญสุวภาพ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
603 นางสาวชญาดา ทรัพย์เจริญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
604 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
605 นายธนาตย์ อ่อนศรี ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
606 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
607 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
608 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
609 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
610 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
611 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
612 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
613 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
614 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
615 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
616 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ