รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง สนก. | กลุ่มผู้บริหาร
6 นายอนันต์ พันนึก สพร. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
10 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
11 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
12 นายไพฑูรย์ จารุสาร สมป. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
15 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
16 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
17 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
18 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
19 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
20 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
21 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
22 นางลำพึง ศรีมีชัย สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
23 นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ สนก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
24 นางสุวารี เคียงประพันธ์ สพร. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
25 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
26 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
27 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
28 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
29 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
30 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
32 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
33 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
34 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
35 นางผ่องศรี พรรณราย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
36 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
37 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
38 นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
39 นายตฤณ ก้านดอกไม้ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
40 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
41 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
42 นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
43 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
44 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
45 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
46 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
47 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
48 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
49 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
50 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
51 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
52 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
53 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
54 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
55 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
56 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
61 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
62 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
63 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
64 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
65 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
66 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
67 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
68 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
69 นางสาวนิตยา มั่นคง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
70 นางอังคณา สุขเสวี สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
71 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
72 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
73 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
74 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
75 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
76 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
77 นายคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
78 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
79 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
80 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
81 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
82 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
83 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
84 นายสุวิทย์ บึงบัว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
85 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
86 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
87 นายสุพจน์ แกล้วกล้า สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
88 นางทัศนีย์ วัชราไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
89 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
90 นายชิดชัย ขยายวงศ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
91 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
92 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
93 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
94 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
96 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
97 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
98 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
99 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
100 นางจันทรา สนธิสอาด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
101 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
102 นางสาวจิรภา พลจันทร์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
103 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
104 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
105 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
106 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
107 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
108 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
109 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
110 นางจิรัฐยา ไชยสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
111 นายสามารถ รัตนสาคร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
112 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
113 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
114 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
115 นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
116 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
117 นางสาวนลินี จีนกูล สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
118 นางณัฐชยา เม็นไธสง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
119 นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
120 ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
121 นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
122 นางสาวพะยง ทองสมนึก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
123 นายธนากร เปรมพลอย สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
124 นางสาวจารุณี บุรุษชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
125 นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
126 นางปัทมา ดวงสุวรรณ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
127 นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
128 นางกฤษณา พิณรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
129 นายอุทิศ บุญพงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
130 นางพัชรี บุตรกูล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
131 นางนิตยา ภิรมย์กิจ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
132 นางสาวสุนิสา สุขพูล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
133 นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
134 นายสังคม จันทร์วิเศษ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
135 สิบเอกพิษณุ เก่งกสิวิทย์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
136 นางสาวธัญญามาศ กนกากร สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
137 นางสาวชุลี วราศรัย สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
138 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
139 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
140 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
141 นางมัทนา มรรคผล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
142 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
143 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
144 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
145 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
146 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
147 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
148 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
149 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
150 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
151 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
152 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
153 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
154 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
155 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
156 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
157 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
158 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
159 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
160 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
161 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
162 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
163 นางจิตรา ศาสนัส สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
164 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
165 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
166 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
167 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
168 นางสาววรณัน ขุนศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
169 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
170 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
171 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
172 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
173 นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
174 นางผาณิต ทวีศักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
175 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
176 นายประชา อ่อนรักษา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
177 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
178 ปุณฑริกา พันธุ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
179 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
180 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
181 นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
182 นางสาวจันทรา พรหมานนท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
183 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
184 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
185 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
186 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
187 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
188 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
189 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
190 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
191 นางสาวอุษา หลักดี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
192 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
193 นางสาวนวลแข บุนนาค สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
194 นางจรัสพร ฉัตรทอง สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
195 นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
196 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
197 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
198 นายสุราษฎร์ ทองเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
199 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
200 นางสาวสุวิมล อินทปันตี ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
201 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
202 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
203 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
204 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
205 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
206 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
207 นายสัญญา เรืองถาวรกุล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
208 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
209 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
210 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
211 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
212 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
213 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
214 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
215 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
216 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
217 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
218 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
219 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
220 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
221 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
222 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
223 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
226 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
227 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
228 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
229 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
230 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
231 นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
232 นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
233 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
234 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
235 นายวชิระ ใจมั่น สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
236 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
237 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
238 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
239 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
240 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
242 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
243 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
244 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
245 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
246 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
247 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
248 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
249 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
250 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
251 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
252 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
253 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
254 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
255 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
256 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
257 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
258 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
259 นางศิริพร สาตยศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
260 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
261 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
262 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
263 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
264 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
265 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
266 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
267 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
268 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
269 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
270 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
271 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
272 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
273 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
274 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
275 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
276 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
277 นายรณทัด จุลวัฒนะ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
278 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
279 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
280 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
281 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
282 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
283 นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
284 นายพรชัย ถาวรนาน สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
285 นางมัณฑนา ปรียวนิชย์ สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
286 นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
287 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
288 นายวสันต์ สุทธาวาศ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
289 นายฐาปณัฐ อุดมศรี สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
290 นายวิทยา ศรีพันชาติ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
291 นายนพพร แสงอาทิตย์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
292 นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
293 นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
294 นายอเนก ปัญเศษ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
295 นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
296 นางสาววิไลพร อุปภัมภ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
297 นายสมโภชน์ บุญมา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
298 นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
299 นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
300 นางสรณา นุ่มน้อย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
301 นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
302 นางจิราพร เพ็ญรัศมี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
303 นางสาววิชชุตา ธนพูนไพศาล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
304 นางสาวยุวดี ตุ้มกระทึก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
305 นางปัทมา เปรมพลอย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
306 นางสันทนา เดื่อมทั้น สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
307 นางสาวทัชชม แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
308 นายธัญญา จำปีทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
309 นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
310 นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
311 นางสาวจุฑามาศ รัตนวงศ์คำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
312 นางสาวสุนันท์ ภู่ดี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
313 นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
314 นางณัฏฐา อรรถาชน สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
315 นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
316 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
317 นางเขมจิรา ฟ้องเสียง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
318 นางสาวนัยนา สาริกา สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
319 นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
320 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
321 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
322 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
323 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
324 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
325 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
326 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
327 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
328 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
329 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
330 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
331 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
332 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
333 นางสาววิไล ปิยะวัชร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
334 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
335 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
336 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
337 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
338 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
339 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
340 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
341 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
342 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
343 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
344 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
345 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
346 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
347 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
348 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
349 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
350 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
351 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
352 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
353 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
354 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
355 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
356 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
357 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
358 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
359 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
360 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
361 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
362 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
363 นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
364 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
365 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
366 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
367 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
368 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
369 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
370 นางสาวเกศกนก ดวงศรี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
371 นางสาวสุดา โลมากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
372 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
373 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
374 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
375 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
376 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
377 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
378 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
379 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
380 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
381 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
382 นายพิษณุ ชำนาญศิลป์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
383 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
384 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
385 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
386 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
387 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
388 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
389 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
390 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
391 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
392 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
393 นางสาววาสนา วงศ์พิลา สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
394 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
395 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
396 นายดำรงศักดิ์ เป็นสำราญ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
397 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
398 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
399 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
400 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
401 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
402 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
403 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
404 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
405 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
406 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
407 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
408 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
409 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
410 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
411 นายจาตุรงค์ ยศธสาร สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
412 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
413 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
414 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
415 นางวรัชยา แสงเฟื่อง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
416 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
417 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
418 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
419 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
420 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
421 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
422 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
423 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
424 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
425 นางสาวกันนิกา นาขันดี สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
426 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
427 นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
428 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
429 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
430 นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
431 นายรัฐพล ศรีวิเศษ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
432 นางสาวพัณณ์ชิตา เธียรทองอินทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
433 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
434 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
435 นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
436 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
437 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
438 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
439 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
440 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
441 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
442 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
443 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
444 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
445 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
446 นางสาวมิลตรา สมบัติ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
447 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
448 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
449 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
450 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
451 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
452 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
453 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
454 นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
455 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
456 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
457 นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
458 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
459 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
460 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
461 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
462 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
463 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
464 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
465 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
466 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
467 นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
468 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
469 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
470 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
471 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
472 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
473 นางสาวเมธาวีภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
474 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
475 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
476 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
477 นายนิรุต สุขสุด สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
478 นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
479 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
480 นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
481 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
482 นายพูนลาภ มากบุญ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
483 นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
484 นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
485 นางสาวธีมาพร แก่นคำ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
486 นายปฏิภาณ อุตรชน สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
487 นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
488 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
489 นางสาวเสาวนีย์ ทิพยฤกษ์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
490 นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
491 นางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
492 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
493 นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
494 นางสาวประภาพร บุนนาค สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
495 นางสาววีราพร จำปาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
496 นายฉัตรชกรณ์ ระบิล สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
497 นางสาวศิริรัตน์ ชูกรณ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
498 นางสาวกัญญา ภูริพัฒน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
499 นางสาวธัญณิชา กาญจนธัญญธร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
500 นางสาวกัณทิมา เนียมศิริ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
501 นางสาวธญานี สานเมทา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
502 นางสาวดรุณี สมศิลา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
503 นายปราโมทย์ หาญละคร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
504 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
505 นางอารียภรณ์ จิตต์รัตนภาส สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
506 นางสาวปานทิพย์ โคตรอาษา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
507 นายเอกศิษฏ์ อร่ามผล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
508 นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
509 นางสาวฐิติมน เทพนู สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
510 นางสาวจตุพร ดวงกลาง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
511 นายกังวาลย์ จันทร์พึ่งสุข สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
512 นางอุไรพร ปลิงกระโทก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
513 นางสาวเมษิญา จูมมาระ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
514 นายธีรยุทธ พรมีไชย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
515 นางสาวสิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
516 นางสาวบัณฑิตา บทไธสง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
517 นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสดิยาภรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
518 นางสาวพิดาภรณ์ ผลปัญญา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
519 นายชินราช ยาใจ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
520 นางสาวศิริพรรณ พลสมัคร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
521 นางสาวณัฎฐนันท์ ตันสุวรรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
522 นางสาวจันทิมา แก้วกาหลง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
523 นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
524 นางสาวสิริธร บุญประเสริฐ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
525 นางสาวศรญา จิตตมานนท์กุล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
526 นางสาวพรพรรณ ศรีกมล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
527 นางสาวสุชาดา กลิ่นชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
528 นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
529 นายคเณค์ มโนวงค์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
530 นางสาวสาวิตรี เกลี้ยงมีศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
531 นางสาวณัฐธิดา รวมสกุล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
532 นางสาวมัลลิกา สายสมุทร สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
533 นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
534 นางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
535 นางสาวธิติมา เนตรแสงศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
536 นางสาวนฤมล พลนาคู สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
537 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
538 นางสาวจุฑามณี โกวิทวัฒนา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
539 นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
540 นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
541 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
542 นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
543 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
544 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
545 นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
546 นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
547 นางสาวมณีรัตน์ โทพรม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
548 นางสาวภาพร ชนะสุข สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
549 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
550 นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
551 นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
552 นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
553 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
554 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
555 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
556 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
557 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
558 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
559 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
560 นายวงศกร มาระวงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
561 นางสาวณัฐพร โอนอ่อน สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
562 นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
563 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
564 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
565 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
566 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
567 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
568 นายธาวิต โพธิ์งาม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
569 นางสาววันนาอีมาร์ ตาเยะ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
570 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
571 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
572 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
573 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
574 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
575 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
576 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
577 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
578 ธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
579 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
580 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
581 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
582 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
583 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
584 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
585 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
586 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
587 นายทินกร ทองสืบสาย กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
588 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
589 นายปัญจพล มโนหาญ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
590 นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
591 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
592 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
593 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
594 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
595 นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
596 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
597 นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
598 นางสาวรังษิยา จันทิมา ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
599 นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
600 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
601 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
602 นางกนิษฐาพร เกษรราช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
603 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
604 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
605 นางรัชภาพรรณ เอี่ยมทัต ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
606 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
607 นางสาวศุภลักษณ์ บัวงาม ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
608 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
609 นายพงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
610 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
611 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
612 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
613 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
614 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
615 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
616 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
617 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
618 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
619 นางสาวอุษา ชยางกูร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
620 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
621 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
622 นางสาวเกศรัชนี ยืนวงศ์ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
623 นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
624 นายฆฤณ กันชัย สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
625 นางสาววิสา คำบุตร ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
626 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
627 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
628 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
629 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
630 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
631 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
632 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
633 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
634 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
635 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
636 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
637 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
638 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
639 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
640 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
641 นางวันเพ็ญ ทรงอยู่ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
642 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
643 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
644 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
645 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
646 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
647 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
648 นางหรรษา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
649 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
650 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
651 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
652 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
653 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
654 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
655 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
656 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
657 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
658 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
659 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
660 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
661 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
662 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
663 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
664 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
665 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
666 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
667 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
668 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
669 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
670 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
671 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
672 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
673 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
674 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
675 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
676 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
677 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
678 นางสาวสละ กำทรัพย์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
679 นางสาวสุกัญญา กันกง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
680 นางสาวรัตยา หวังผล สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
681 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
682 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
683 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
684 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
685 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
686 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
687 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
688 นางศุภาลัย จันทรีย์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
689 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
690 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
691 นายธเนศ แซ่แต้ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
692 นายมนตรี นิลเถื่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
693 นางสุจิตรา พิชัย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
694 นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
695 นางกวินนาถ ศรีพล สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
696 นางขนิษฐา ธรรมนิยาย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
697 นายณภัทร เหมรา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
698 นางเยาวรัตน์ ปิ่นแสง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
699 นางทัศนีย์ บุญศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
700 นางปรียา เรืองศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
701 นางศรินทร ตั้งหลักชัย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
702 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
703 นางศิริมาศ ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
704 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
705 นางเกษณี เครือหิรัญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
706 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
707 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
708 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
709 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
710 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
711 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
712 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
713 ว่าที่ ร.ต.มงคล เหล่าชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
714 นางสาวรจนี รังษีสาคร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
715 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
716 นางสาวอารีรัตน์ ทารัตน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
717 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
718 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
719 นางสาวรสสุริน ชินอ่อน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
720 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
721 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
722 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
723 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
724 นายปภังกร สุขสุลี สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
725 นางสาวกัญญาภัทร ตุ้ยเขียว สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
726 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
727 นางสาวกรนญา เอี่ยมยิ้ม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
728 นายชนัฐชัย ตาควัน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
729 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
730 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
731 นางสาวเมธาวินี จินดา สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
732 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
733 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
734 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
735 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
736 นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
737 นางสาววริศรา ทุ่งเย็น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
738 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
739 นางสาวจิราภรณ์ นวลหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
740 นางสาวมัทนันท์ อันภักดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
741 นางสาวจิตรลดา แสงสาย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
742 นางสาวสิริยาพร แสงฮาด สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
743 นางสาวทยาภรณ์ การิยะ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
744 นางสาวมนัญญา มาศเกษม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
745 นางสาวภรณ์แพร ตุ้มทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
746 นางสาวฐิติกาญจน์ เคนลา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
747 นางสาวภารดี เอี่ยมศรีเพ็ง ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
748 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
749 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
750 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
751 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
752 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
753 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
754 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
755 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
756 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
757 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
758 นายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์เรือง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
759 นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
760 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ