รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล สทร. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
6 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง สนก. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นายอนันต์ พันนึก สพร. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
9 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
11 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
12 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายไพฑูรย์ จารุสาร สมป. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
15 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
16 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
17 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
18 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
19 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
20 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
21 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
22 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
23 นางลำพึง ศรีมีชัย สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
24 นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ สนก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
25 นางสุวารี เคียงประพันธ์ สพร. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
26 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
27 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
28 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
29 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
30 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
31 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
33 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
34 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
35 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
36 นางผ่องศรี พรรณราย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
37 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
38 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
39 นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
40 นายตฤณ ก้านดอกไม้ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
41 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
42 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
43 นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
44 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
45 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
46 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
47 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
48 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
49 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
50 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
51 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
52 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
53 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
54 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
55 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
56 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
57 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
62 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
63 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
64 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
65 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
66 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
67 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
68 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
69 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
70 นางสาวนิตยา มั่นคง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
71 นางอังคณา สุขเสวี สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
72 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
73 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
74 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
75 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
76 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
77 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
78 นายคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
79 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
80 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
81 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
82 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
83 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
84 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
85 นายสุวิทย์ บึงบัว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
86 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
87 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
88 นายสุพจน์ แกล้วกล้า สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
89 นางทัศนีย์ วัชราไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
90 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
91 นายชิดชัย ขยายวงศ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
92 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
93 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
94 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
95 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
96 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
97 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
98 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
99 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
100 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
101 นางจันทรา สนธิสอาด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
102 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
103 นางสาวจิรภา พลจันทร์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
104 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
105 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
106 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
107 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
108 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
109 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
110 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
111 นางจิรัฐยา ไชยสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
112 นายสามารถ รัตนสาคร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
113 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
114 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
115 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
116 นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
117 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
118 นางสาวนลินี จีนกูล สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
119 นางณัฐชยา เม็นไธสง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
120 นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
121 ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
122 นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
123 นางสาวพะยง ทองสมนึก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
124 นายธนากร เปรมพลอย สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
125 นางสาวจารุณี บุรุษชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
126 นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
127 นางปัทมา ดวงสุวรรณ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
128 นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
129 นางกฤษณา พิณรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
130 นายอุทิศ บุญพงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
131 นางพัชรี บุตรกูล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
132 นางนิตยา ภิรมย์กิจ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
133 นางสาวสุนิสา สุขพูล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
134 นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
135 นายสังคม จันทร์วิเศษ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
136 สิบเอกพิษณุ เก่งกสิวิทย์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
137 นางสาวธัญญามาศ กนกากร สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
138 นางสาวชุลี วราศรัย สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
139 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
140 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
141 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
142 นางมัทนา มรรคผล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
143 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
144 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
145 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
146 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
147 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
148 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
149 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
150 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
151 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
152 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
153 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
154 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
155 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
156 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
157 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
158 นาง อัจจิมา จินวาลา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
159 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
160 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
161 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
162 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
163 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
164 นางจิตรา ศาสนัส สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
165 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
166 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
167 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
168 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
169 นางสาววรณัน ขุนศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
170 นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
171 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
172 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
173 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
174 นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
175 นางผาณิต ทวีศักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
176 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
177 นายประชา อ่อนรักษา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
178 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
179 ปุณฑริกา พันธุ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
180 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
181 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
182 นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
183 นางสาวจันทรา พรหมานนท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
184 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
185 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
186 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
187 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
188 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
189 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
190 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
191 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
192 นางสาวอุษา หลักดี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
193 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
194 นางสาวนวลแข บุนนาค สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
195 นางจรัสพร ฉัตรทอง สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
196 นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
197 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
198 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
199 นายสุราษฎร์ ทองเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
200 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
201 นางสาวสุวิมล อินทปันตี ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
202 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
203 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
204 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
205 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
206 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
207 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
208 นายสัญญา เรืองถาวรกุล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
209 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
210 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
211 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
212 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
213 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
214 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
215 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
216 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
217 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
218 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
219 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
220 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
221 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
222 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
223 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
224 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
226 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
227 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
228 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
229 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
230 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
231 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
232 นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
233 นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
234 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
235 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
236 นายวชิระ ใจมั่น สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
237 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
238 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
239 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
240 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
241 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
242 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
243 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
244 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
245 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
246 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
247 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
248 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
249 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
250 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
251 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
252 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
253 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
254 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
255 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
256 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
257 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
258 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
259 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
260 นางศิริพร สาตยศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
261 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
262 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
263 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
264 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
265 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
266 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
267 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
268 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
269 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
270 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
271 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
272 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
273 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
274 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
275 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
276 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
277 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
278 นายรณทัด จุลวัฒนะ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
279 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
280 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
281 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
282 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
283 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
284 นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
285 นายพรชัย ถาวรนาน สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
286 นางมัณฑนา ปรียวนิชย์ สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
287 นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
288 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
289 นายวสันต์ สุทธาวาศ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
290 นายฐาปณัฐ อุดมศรี สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
291 นายวิทยา ศรีพันชาติ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
292 นายนพพร แสงอาทิตย์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
293 นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
294 นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
295 นายอเนก ปัญเศษ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
296 นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
297 นางสาววิไลพร อุปภัมภ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
298 นายสมโภชน์ บุญมา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
299 นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
300 นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
301 นางสรณา นุ่มน้อย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
302 นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
303 นางจิราพร เพ็ญรัศมี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
304 นางสาววิชชุตา ธนพูนไพศาล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
305 นางสาวยุวดี ตุ้มกระทึก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
306 นางปัทมา เปรมพลอย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
307 นางสันทนา เดื่อมทั้น สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
308 นางสาวทัชชม แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
309 นายธัญญา จำปีทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
310 นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
311 นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
312 นางสาวจุฑามาศ รัตนวงศ์คำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
313 นางสาวสุนันท์ ภู่ดี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
314 นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
315 นางณัฏฐา อรรถาชน สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
316 นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
317 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
318 นางเขมจิรา ฟ้องเสียง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
319 นางสาวนัยนา สาริกา สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
320 นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
321 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
322 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
323 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
324 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
325 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
326 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
327 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
328 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
329 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
330 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
331 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
332 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
333 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
334 นางสาววิไล ปิยะวัชร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
335 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
336 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
337 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
338 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
339 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
340 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
341 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
342 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
343 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
344 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
345 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
346 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
347 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
348 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
349 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
350 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
351 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
352 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
353 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
354 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
355 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
356 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
357 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
358 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
359 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
360 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
361 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
362 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
363 นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
364 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
365 นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
366 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
367 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
368 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
369 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
370 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
371 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
372 นางสาวเกศกนก ดวงศรี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
373 นางสาวสุดา โลมากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
374 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
375 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
376 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
377 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
378 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
379 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
380 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
381 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
382 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
383 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
384 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
385 นายพิษณุ ชำนาญศิลป์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
386 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
387 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
388 นางสาวปทิตตา แก้วดวงเล็ก สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
389 นายปริวัฒน์ พันธ์วิไล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
390 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
391 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
392 นางสาวพรวีณา พุฒซ้อน สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
393 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
394 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
395 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
396 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
397 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
398 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
399 นางสาววาสนา วงศ์พิลา สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
400 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
401 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
402 นายดำรงศักดิ์ เป็นสำราญ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
403 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
404 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
405 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
406 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
407 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
408 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
409 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
410 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
411 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
412 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
413 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
414 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
415 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
416 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
417 นายจาตุรงค์ ยศธสาร สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
418 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
419 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
420 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
421 นางวรัชยา แสงเฟื่อง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
422 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
423 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
424 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
425 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
426 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
427 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
428 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
429 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
430 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
431 นางสาวกันนิกา นาขันดี สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
432 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
433 นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
434 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
435 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
436 นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
437 นายรัฐพล ศรีวิเศษ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
438 นางสาวพัณณ์ชิตา เธียรทองอินทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
439 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
440 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
441 นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
442 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
443 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
444 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
445 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
446 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
447 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
448 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
449 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
450 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
451 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
452 นางสาวมิลตรา สมบัติ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
453 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
454 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
455 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
456 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
457 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
458 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
459 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
460 นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
461 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
462 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
463 นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
464 นายณัฐธร อ่อนเจริญ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
465 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
466 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
467 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
468 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
469 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
470 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
471 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
472 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
473 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
474 นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
475 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
476 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
477 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
478 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
479 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
480 นางสาวเมธาวีภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
481 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
482 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
483 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
484 นายนิรุต สุขสุด สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
485 นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
486 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
487 นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
488 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
489 นายพูนลาภ มากบุญ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
490 นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
491 นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
492 นางสาวธีมาพร แก่นคำ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
493 นายปฏิภาณ อุตรชน สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
494 นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
495 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
496 นางสาวเสาวนีย์ ทิพยฤกษ์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
497 นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
498 นางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
499 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
500 นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
501 นางสาวประภาพร บุนนาค สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
502 นางสาววีราพร จำปาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
503 นายฉัตรชกรณ์ ระบิล สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
504 นางสาวศิริรัตน์ ชูกรณ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
505 นางสาวกัญญา ภูริพัฒน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
506 นางสาวธัญณิชา กาญจนธัญญธร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
507 นางสาวกัณทิมา เนียมศิริ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
508 นางสาวธญานี สานเมทา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
509 นางสาวดรุณี สมศิลา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
510 นายปราโมทย์ หาญละคร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
511 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
512 นางอารียภรณ์ จิตต์รัตนภาส สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
513 นางสาวปานทิพย์ โคตรอาษา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
514 นายเอกศิษฏ์ อร่ามผล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
515 นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
516 นางสาวฐิติมน เทพนู สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
517 นางสาวจตุพร ดวงกลาง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
518 นายกังวาลย์ จันทร์พึ่งสุข สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
519 นางอุไรพร ปลิงกระโทก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
520 นางสาวเมษิญา จูมมาระ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
521 นายธีรยุทธ พรมีไชย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
522 นางสาวสิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
523 นางสาวบัณฑิตา บทไธสง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
524 นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสดิยาภรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
525 นางสาวพิดาภรณ์ ผลปัญญา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
526 นายชินราช ยาใจ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
527 นางสาวศิริพรรณ พลสมัคร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
528 นางสาวณัฎฐนันท์ ตันสุวรรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
529 นางสาวจันทิมา แก้วกาหลง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
530 นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
531 นางสาวสิริธร บุญประเสริฐ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
532 นางสาวศรญา จิตตมานนท์กุล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
533 นางสาวพรพรรณ ศรีกมล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
534 นางสาวสุชาดา กลิ่นชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
535 นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
536 นายคเณค์ มโนวงค์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
537 นางสาวสาวิตรี เกลี้ยงมีศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
538 นางสาวณัฐธิดา รวมสกุล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
539 นางสาวมัลลิกา สายสมุทร สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
540 นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
541 นางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
542 นางสาวธิติมา เนตรแสงศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
543 นางสาวนฤมล พลนาคู สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
544 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
545 นางสาวจุฑามณี โกวิทวัฒนา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
546 นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
547 นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
548 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
549 นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
550 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
551 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
552 นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
553 นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
554 นางสาวมณีรัตน์ โทพรม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
555 นางสาวภาพร ชนะสุข สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
556 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
557 นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
558 นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
559 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
560 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
561 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
562 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
563 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
564 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
565 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
566 นายวงศกร มาระวงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
567 นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
568 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
569 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
570 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
571 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
572 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
573 นายธาวิต โพธิ์งาม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
574 นางสาววันนาอีมาห์ ตาเยะ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
575 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
576 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
577 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
578 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
579 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
580 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
581 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
582 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
583 ธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
584 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
585 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
586 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
587 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
588 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
589 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
590 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
591 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
592 นายทินกร ทองสืบสาย กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
593 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
594 นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
595 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
596 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
597 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
598 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
599 นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
600 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
601 นางสาวกรณ์ธนิศ พันหนูเทียน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
602 นายนิสสรณ์ หวังทรัพย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
603 นายปรีชานนท์ ตนภู ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
604 นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
605 นางสาวรังษิยา จันทิมา ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
606 นางสาววัชรินทร์ยา จันทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
607 นางสาวกมลวรรณ พลเดช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
608 นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
609 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
610 นางสาวนิรัชดา บุตรจำรวน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
611 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
612 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
613 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
614 นายวีรภัทร นามสง่า ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
615 นางรัชภาพรรณ เอี่ยมทัต ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
616 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
617 นางสาวศุภลักษณ์ บัวงาม ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
618 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
619 นายพงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
620 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
621 นายอภิวัฒน์ ยาวุธ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
622 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
623 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
624 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
625 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
626 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
627 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
628 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
629 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
630 นางสาวอุษา ชยางกูร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
631 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
632 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
633 นางสาวเกศรัชนี ยืนวงศ์ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
634 นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
635 นายฆฤณ กันชัย สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
636 นางสาววิสา คำบุตร ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
637 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
638 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
639 นางสาวเรืองริน คงเจริญ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
640 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
641 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
642 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
643 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
644 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
645 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
646 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
647 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
648 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
649 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
650 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
651 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
652 นางวันเพ็ญ ทรงอยู่ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
653 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
654 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
655 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
656 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
657 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
658 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
659 นางหรรษา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
660 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
661 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
662 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
663 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
664 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
665 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
666 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
667 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
668 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
669 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
670 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
671 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
672 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
673 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
674 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
675 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
676 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
677 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
678 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
679 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
680 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
681 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
682 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
683 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
684 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
685 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
686 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
687 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
688 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
689 นางสาวสละ กำทรัพย์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
690 นางสาวสุกัญญา กันกง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
691 นางสาวรัตยา หวังผล สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
692 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
693 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
694 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
695 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
696 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
697 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
698 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
699 นางศุภาลัย จันทรีย์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
700 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
701 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
702 นายธเนศ แซ่แต้ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
703 นายมนตรี นิลเถื่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
704 นางสุจิตรา พิชัย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
705 นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
706 นางกวินนาถ ศรีพล สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
707 นางขนิษฐา ธรรมนิยาย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
708 นายณภัทร เหมรา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
709 นางเยาวรัตน์ ปิ่นแสง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
710 นางทัศนีย์ บุญศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
711 นางปรียา เรืองศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
712 นางศรินทร ตั้งหลักชัย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
713 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
714 นางศิริมาส ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
715 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
716 นางเกษณี เครือหิรัญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
717 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
718 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
719 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
720 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
721 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
722 นายอาทิตย์ วงค์ไฉไล สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
723 นางสาวกุลรัตน์ ทองกา สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
724 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
725 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
726 นางสาวนุชจิราพร จันทร์แสง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
727 ว่าที่ร้อยเอกจักรพรรดิ อาจศิริ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
728 ว่าที่ ร.ต.มงคล เหล่าชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
729 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
730 นางสาวอารีรัตน์ ทารัตน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
731 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
732 นางสาวณิชชา บุญเรือน สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
733 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
734 นางสาวรสสุริน ชินอ่อน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
735 นางสาวพรรณอร จาดไทย สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
736 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
737 นางสาวอัญชลี เทพสนิท สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
738 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
739 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
740 นายปภังกร สุขสุลี สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
741 นางสาวกัญญาภัทร ตุ้ยเขียว สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
742 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
743 นางสาวกรนญา เอี่ยมยิ้ม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
744 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
745 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
746 นางสาวกัญญารัตน์ อยู่แก้ว สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
747 นายวีระวัฒน์ ชูรัตน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
748 นายวิษณุ พูลสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
749 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
750 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
751 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
752 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
753 นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
754 นางสาววริศรา ทุ่งเย็น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
755 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
756 นางสาวจิราภรณ์ นวลหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
757 นางสาวมัทนันท์ อันภักดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
758 นางสาวจิตรลดา แสงสาย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
759 นางสาวสิริยาพร แสงฮาด สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
760 นางสาวทยาภรณ์ การิยะ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
761 นางสาวมนัญญา มาศเกษม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
762 นางสาวภรณ์แพร ตุ้มทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
763 นางสาวฐิติกาญจน์ เคนลา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
764 นางสาวภารดี เอี่ยมศรีเพ็ง ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
765 นางสาวศุภลักษณ์ เกตหอม ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
766 นางสาวพจนีย์ แร่นาค ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
767 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
768 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
769 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
770 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
771 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
772 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
773 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
774 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
775 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
776 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
777 นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
778 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ