รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ สคส. | กลุ่มผู้บริหาร
2 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
3 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี สทร. | กลุ่มผู้บริหาร
4 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ สนผ. | กลุ่มผู้บริหาร
5 นางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย สศศ. | กลุ่มผู้บริหาร
6 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง สนก. | กลุ่มผู้บริหาร
7 นายอนันต์ พันนึก สพร. | กลุ่มผู้บริหาร
8 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ สวก. | กลุ่มผู้บริหาร
9 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก กพร. | ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10 นางสาวปัทมา เทียนเนียม ตสน. | กลุ่มผู้บริหาร
11 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ สกก. | กลุ่มผู้บริหาร
12 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ สพก.จชต. | กลุ่มผู้บริหาร
13 นายไพฑูรย์ จารุสาร สมป. | กลุ่มผู้บริหาร
14 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มผู้บริหาร
15 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน สบว. | ผู้บริหาร
16 นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
17 นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง สน. | กลุ่มผู้บริหาร
18 นายพิทักษ์ โสตถยาคม สบน. | กลุ่มผู้บริหาร
19 นางลำใย สนั่นรัมย์ สทศ. | ผู้เชี่ยวชาญ
20 นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
21 นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ สตผ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
22 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
23 นางลำพึง ศรีมีชัย สศศ. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
24 นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ สนก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
25 นางสุวารี เคียงประพันธ์ สพร. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
26 นายชนะ สุ่มมาตย์ สวก. | กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
27 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
28 นายชนาธิป ทุ้ยแป สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
29 นางณัฐพร พรกุณา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
30 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
31 นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32 นางสาวบังอร กมลวัฒนา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
33 นางสาวพิศมัย โถชัยคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
34 นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
35 นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
36 นางผ่องศรี พรรณราย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
37 นางณัฐา เพชรธนู สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
38 นางเกศกัญญา อนุกูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
39 นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
40 นายตฤณ ก้านดอกไม้ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
41 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
42 นางสายสนม สนแจ้ง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
43 นางบุษบา อุ่นอาวรณ์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
44 นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
45 นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
46 นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
47 นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
48 นางสาวสุธิรา ทองศิลป์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
49 นางสาวฐิตพร อุบลสิงห์ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
50 นางสาวดารณี แดงธรรมเวช สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
51 นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
52 นางศิรประภา วรพิวุฒิ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
53 นางสุภาพร สภาวธรรม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
54 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
55 นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
56 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
57 นางสาวกัญญา อินสอน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 นายวิชัย รัศมีดารา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 นางสาวยุพิน บุญวิเศษ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 นางสาวธนัญญา แสงทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
62 นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
63 นางสาวนภัทร อินทรุณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
64 นางวันดี จิตรไพวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
65 นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
66 นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
67 นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
68 นางสาวชรัญญา แสนชัย สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
69 นายไชยา อินทะเสน สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
70 นางสาวนิตยา มั่นคง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
71 นางอังคณา สุขเสวี สตผ. | กลุ่มผู้บริหาร
72 นายอุทัย ไชยกลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
73 นางจรูญศรี ชื่นมีศรี สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
74 นายอาชนัน พรหมประกอบ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
75 นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
76 นางอังสนา ม่วงปลอด สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
77 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
78 นายคมสัน เชิดสูงเนิน สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
79 นายสุดสาคร รวดเร็ว สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
80 นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
81 นายวันชัย จันทร์ดำ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
82 นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
83 นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
84 นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
85 นายสุวิทย์ บึงบัว สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
86 นางเบญจวรรณ ดวงใจ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
87 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
88 นายสุพจน์ แกล้วกล้า สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
89 นางทัศนีย์ วัชราไทย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
90 นายอัครเดช สีมาพลกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
91 นายชิดชัย ขยายวงศ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
92 นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
93 นางปัทมา ปันทวังกูร สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
94 นางสุชาดา คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
95 นางสาวณภาภัช เพชรไทย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
96 นายโกศิลป ดวงใจ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
97 นางยุภา เอี่ยมสงวน สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
98 นางดารากร เพ็ญศิริ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
99 นายเอกลักษณ์ ทิมทอง สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
100 นางศรีทร สักลอ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
101 นางจันทรา สนธิสอาด สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
102 นางสาวลดา เย็นใจ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
103 นางสาวจิรภา พลจันทร์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
104 นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
105 นางรำไพ บุตรธนู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
106 นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
107 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
108 นางสาวปทิตตา การสมโชค สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
109 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
110 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
111 นางจิรัฐยา ไชยสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
112 นายสามารถ รัตนสาคร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
113 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
114 นายจิตการ การสมจิตต์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
115 นางน้องนุช ธราดลรัตนากร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
116 นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
117 นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
118 นางสาวนลินี จีนกูล สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
119 นางณัฐชยา เม็นไธสง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
120 นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
121 ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
122 นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
123 นางสาวพะยง ทองสมนึก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
124 นายธนากร เปรมพลอย สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
125 นางสาวจารุณี บุรุษชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
126 นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
127 นางปัทมา ดวงสุวรรณ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
128 นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
129 นางกฤษณา พิณรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
130 นายอุทิศ บุญพงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
131 นางพัชรี บุตรกูล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
132 นางนิตยา ภิรมย์กิจ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
133 นางสาวสุนิสา สุขพูล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
134 นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
135 นายสังคม จันทร์วิเศษ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
136 สิบเอกพิษณุ เก่งกสิวิทย์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
137 นางสาวธัญญามาศ กนกากร สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
138 นางสาวชุลี วราศรัย สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
139 นายอนุจินต์ ลาภธนาภรณ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
140 นางสาวชยพร กระต่ายทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
141 นายวีระเดช เชื้อนาม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
142 นางมัทนา มรรคผล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
143 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชัย คงสม สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
144 นายศตรรฆ ประจงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
145 นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
146 นางเสาวภา ศักดา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
147 นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
148 นางสาวดวงใจ บุญยะภาส สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
149 นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
150 นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
151 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
152 นางสาวโชติมา หนูพริก สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
153 นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
154 นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
155 นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
156 นางภาวิณี แสนทวีสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
157 นางกันยา แสนวงษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
158 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
159 นางลัตติยา อมรสมานกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
160 นายพิเชฎษ์ จับจิตต์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
161 นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
162 นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
163 นางจิตรา ศาสนัส สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
164 นายปรีชา หมั่นคง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
165 นางสาวอังคณา ผิวเกลี้ยง สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
166 นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
167 นางธนาภรณ์ กอวัฒนา สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
168 นางสาววรณัน ขุนศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
169 นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
170 นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
171 นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
172 นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
173 นางผาณิต ทวีศักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
174 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
175 นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
176 นายประชา อ่อนรักษา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
177 นางสาวจรูญศรี แจบไธสง สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
178 ปุณฑริกา พันธุ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
179 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
180 นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
181 นางสาวพัฒนา อาชาชาญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
182 นางสาวจันทรา พรหมานนท์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
183 นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
184 นางสาวชารินี ทับทอง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
185 นางสาวสุพัตรา อุระวัฒนพันธุ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
186 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
187 นายเทพพนม ลีประโคน สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
188 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
189 นางนวลจันทร์ ปกป้อง สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
190 นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
191 นางสาวอุษา หลักดี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
192 นางสาวอังคนา จบศรี สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
193 นางสาวนวลแข บุนนาค สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
194 นางจรัสพร ฉัตรทอง สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
195 นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
196 นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
197 นางกรวรรณ ใสยจิตต์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
198 นายสุราษฎร์ ทองเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
199 นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
200 นางสาวสุวิมล อินทปันตี ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
201 นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
202 นายธำรงค์ มณีวงศ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
203 นางจินตนา ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
204 นายเธียรไชย ประสิทธิ์เวช สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
205 นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
206 ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
207 นายสัญญา เรืองถาวรกุล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
208 นางสาววงเดือน สุวรรณศิริ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
209 นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
210 นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
211 นางสาวจิตตากานต์ วังคำ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
212 นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
213 นางสาววีรนุช วิฑูรานนท์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
214 นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
215 นางพุทธชาต ทองกร ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
216 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
217 นางอาทิตยา ปัญญา ศบศ. | กลุ่มผู้บริหาร
218 นางสาวจิตใส เกตุแก้ว ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
219 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร สกว. | ผู้บริหาร
220 นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ สกว. | ผู้บริหาร
221 นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ สกว. | ผู้บริหาร
222 นายศิวกร รัตติโชติ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
223 นายประสิทธิ์ ทำกันหา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
224 นายฉัตรชัย หวังมีจงมี สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
225 นายวิทยา บัวภารังษี สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
226 นายวราวุธ วดีวรวิทย์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
227 นางสาวชุลีกร โชติดี สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
228 นายประพล ฐานเจริญ สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
229 นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
230 นายนิพนธ์ พูลศิลป์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
231 นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
232 นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
233 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
234 นางอรพรรณ โชติช่วงชัชวาล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
235 นายวชิระ ใจมั่น สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
236 นางจันทนา โพธิ์เรือง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
237 นางสาวอัจฉรา มันทวงษ์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
238 นายธีรเทพ พงษ์โสภา สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
239 นางสุนันพร มาลัยทอง สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
240 นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
241 นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
242 นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
243 นางเบ็ญจา จายะพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
244 นางพัชรินทร์ เก็จมยูร สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
245 นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
246 นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
247 นางทิพย์วารี นัยเนตร สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
248 นางสาวกนกพร เรืองศรี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
249 นางพัชรี สุพรรณอ่างทอง สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
250 นางสาวมณิสรา พัฒโร สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
251 นางสาวสุมณฑา ลาภมูล สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
252 นายวัลลภ สร้อยสลับ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
253 นางสาวสิริรักษ์ ธนสารสุรพงศ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
254 นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
255 นางสาวนพวรรณ นาคเอี่ยม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
256 นางวิไลวรรณ ศรีมาลา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
257 นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
258 นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
259 นางศิริพร สาตยศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
260 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
261 นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
262 นางสาวรุ่งทิวา งามตา สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
263 นางอภันตรี อมราพิทักษ์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
264 นายสุชาติ บุญเจริญ สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
265 นายสุรชัย มีเครือรอด สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
266 นายสุรชัย โสมาบุตร สทร. | กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
267 นายสมคิด จรียานุวัฒน์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
268 นางชุติมาศ น่วมอินทร์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
269 นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
270 นางสาวพุฒตาล ปราชญ์ศรีภูมิ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
271 นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
272 นายวิโรจน์ ธานมาศ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
273 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
274 นางสาวปติมา ศรีสวัสดิ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
275 นางสาวอาริสา หมีดเส็น สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
276 นายธนนท์ วีรธนนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
277 นางสิริเพ็ญ ปิ่นฟ้า สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
278 นายรณทัด จุลวัฒนะ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
279 นางสาวอัญชลี ถนอมวำ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
280 นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
281 นางสาวศรีวรรณ ศรีสุวรรณาภรณ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
282 นายวิทวัส สุฤทธิกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
283 นางสาวศศิ แซ่เฮ้า สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
284 นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
285 นายพรชัย ถาวรนาน สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
286 นางมัณฑนา ปรียวนิชย์ สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
287 นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
288 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
289 นายวสันต์ สุทธาวาศ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
290 นายฐาปณัฐ อุดมศรี สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
291 นายวิทยา ศรีพันชาติ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
292 นายนพพร แสงอาทิตย์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
293 นายอภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
294 นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
295 นายอเนก ปัญเศษ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
296 นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
297 นางสาววิไลพร อุปภัมภ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
298 นายสมโภชน์ บุญมา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
299 นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
300 นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
301 นางสรณา นุ่มน้อย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
302 นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
303 นางจิราพร เพ็ญรัศมี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
304 นางสาววิชชุตา ธนพูนไพศาล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
305 นางสาวยุวดี ตุ้มกระทึก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
306 นางปัทมา เปรมพลอย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
307 นางสันทนา เดื่อมทั้น สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
308 นางสาวทัชชม แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
309 นายธัญญา จำปีทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
310 นางศรีรักษ์ ธรรมวิชญะวงศ์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
311 นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
312 นางสาวจุฑามาศ รัตนวงศ์คำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
313 นางสาวสุนันท์ ภู่ดี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
314 นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
315 นางณัฏฐา อรรถาชน สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
316 นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
317 นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
318 นางเขมจิรา ฟ้องเสียง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
319 นางสาวนัยนา สาริกา สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
320 นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
321 นางสาวพักตร์พิมล ทัพวัฒน์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
322 นายชัชชัย จิตต์ชุ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
323 นางสาวอนุกูล มโนชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
324 นางสาวราตรี ธรรมโชติ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
325 นายรัฐพงษ์ สงวนงาม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
326 นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
327 นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
328 นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
329 นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
330 นางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
331 นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
332 นางสาวยมนา พินิจ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
333 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
334 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
335 นางสาววิไล ปิยะวัชร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
336 นางสาวศิริภรณ์ ช่างสลัก ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
337 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
338 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
339 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
340 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิ่งจันทร์ สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
341 นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
342 นางสาวสุภาภรณ์ บริคุต สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
343 นางสาวจิระวดี สินทร สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
344 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
345 นางสาวชลฤทัย ทวีแสง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
346 นายสิโรตม์ ประทุมชาติ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
347 นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
348 นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
349 นายธีระ โกวิทวัฒนา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
350 นายภาคภูมิ พุทธสุภะ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
351 นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
352 นายสถิตคุณ บุญเรือน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
353 นายอัคเรศ จันทะกล สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
354 นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
355 นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
356 นายตฤน ก้านดอกไม้ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
357 นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
358 นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
359 นางสาวณัฏรดา บุตรม่วย สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
360 นางสาวนุชรีย์ หวานเย็น สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
361 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
362 นายก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
363 นางสาววิจิตรา ศรีคำภา สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
364 นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
365 นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
366 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
367 นางสาวอรพรรณ แก้วน้อย สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
368 นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ประทุม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
369 นายทรงฤทธิ์ อดทน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
370 นางสาวจุฑาทิพย์ วิริยะประเสริฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
371 นางสาวขวัญชนก คำไข สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
372 นางสาวเกศกนก ดวงศรี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
373 นางสาวสุดา โลมากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
374 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
375 นายปรีชา คุณฮวย สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
376 นางสาวสุภาณี กวีญาณ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
377 นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
378 นางสาวภณิดา ถนอมทรัพย์ สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
379 นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
380 นายปก อ่วมเกื้อมิตร สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
381 นางสาวนฤมล มงคลแท้ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
382 นายวีระพันธ์ กิตติศิริวัฒนกุล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
383 นายวีระพันธุ์ หมั่นสกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
384 นายพิษณุ ชำนาญศิลป์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
385 นายพิชญ สติชอบ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
386 นายพชร กาญจนหงษ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
387 นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
388 นางสาวมณฑิรา คำสิงห์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
389 นางสาวอัจฉรา ทั่งโม สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
390 นายบรรพต เติมลาภ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
391 นางสาวฐิติมา ชาลีกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
392 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
393 นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
394 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
395 นางสาววาสนา วงศ์พิลา สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
396 นายพีรพงษ์ อินผลเล็ก สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
397 นางสาวมัสนันท์ หงษ์สำโรง สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
398 นายดำรงศักดิ์ เป็นสำราญ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
399 นางสาวณัฐชยา คชวิเชียร สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
400 นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรม สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
401 นางสาวสรินทร์ทิพย์ รงคปราณี สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
402 นางรัชนี ไชยสิทธิ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
403 นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
404 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
405 นางสาวสุดารัตน์ มาสำราญ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
406 นางสาวพรรษชล นนทะนำ สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
407 นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
408 นางสาวดุษฎี ขุนทอง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
409 นางสาวภคอร ทองโบราณ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
410 นางสาวกิรชัญญา ของโพธิ์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
411 นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
412 นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
413 นายจาตุรงค์ ยศธสาร สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
414 นางรุ่งนภา อ่อนดำ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
415 นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
416 นางสาวรัชดาวรรณ คำมงคล สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
417 นางวรัชยา แสงเฟื่อง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
418 นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
419 นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
420 นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
421 นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
422 นางสาวกรุณา แก้วด้วง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
423 นางสาวลลิดา บุญเฉลิม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ
424 นางสาวอัญชลี ไหมทอง สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
425 นางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
426 นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
427 นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคใต้
428 นางสาวกันนิกา นาขันดี สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
429 นายสุริยะ แสงทอง สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
430 นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก สตผ. | กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
431 นางอรอุมา หวังมีจงมี สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
432 นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
433 นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
434 นายรัฐพล ศรีวิเศษ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
435 นางสาวพัณณ์ชิตา เธียรทองอินทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
436 นายพินิจ พุ่มนุ่ม สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
437 นายวีรยุทธ อุทุมทอง สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
438 นางสาวมณธิกา จิตต์สอาด สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
439 นายวุฒินันท์ ประธาน สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
440 ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
441 นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
442 นางสาวปพิชญา พุฒนา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
443 นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
444 นายสัณห์ไชย พลรักษ์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
445 นางสาวหทัยกาญจน์ เศรษฐปราโมทย์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
446 นายธนวัฒน์ ฉิมม่วง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
447 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
448 นางสาวนฤมล เพ็ชรพรายพริ้ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
449 นางสาวมิลตรา สมบัติ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
450 นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
451 นางสาวไอรัตน์ดา ศิลาโรจนสมบัติ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
452 นางสาวกัญญารัตน์ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
453 นายมงคล สมเจตนา สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
454 นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
455 นางรุจยา อินต๊ะวงศ์ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
456 นางสาวภาวนา ช้างใหญ่ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
457 นายสราวุฒิ แพทย์ประสาท สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
458 นายณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์ สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
459 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
460 นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
461 นางสาวฐปนี อุทัยวรรณ์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
462 นางสาววีรดี อิศรเสนา ณ อยุธยา สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
463 นางสาวอารีรัตน์ เอื้ออารีย์ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
464 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
465 นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
466 นายประกิจ ถิ่นนา สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
467 นายบุญประเสริฐ สัตตานุสรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
468 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
469 นางสาวมณิสรา ปาลวัฒน์ สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
470 นางสาวจินตนา นาวีอุปถัมภ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
471 นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
472 นายเอกชัย นาสมปอง สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
473 นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
474 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
475 นางสาวสุชีรา พลราชม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
476 นางสาวเมธาวีภุมรินทร์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
477 นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
478 นายคนิตย์ ผามะณี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
479 นายภรรทนพ โพธาทิพย์ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
480 นายนิรุต สุขสุด สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
481 นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
482 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
483 นางสาวสุวรรณา กลิ่นนาค สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
484 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
485 นายพูนลาภ มากบุญ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
486 นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
487 นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
488 นางสาวธีมาพร แก่นคำ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
489 นายปฏิภาณ อุตรชน สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
490 นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
491 นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
492 นางสาวเสาวนีย์ ทิพยฤกษ์ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
493 นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
494 นางสาวอัญญรัตน์ ขาวทอง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
495 นายทศวรรษ เกิดติ๋ง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
496 นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
497 นางสาวประภาพร บุนนาค สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
498 นางสาววีราพร จำปาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
499 นายฉัตรชกรณ์ ระบิล สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
500 นางสาวศิริรัตน์ ชูกรณ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
501 นางสาวกัญญา ภูริพัฒน์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
502 นางสาวธัญณิชา กาญจนธัญญธร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
503 นางสาวกัณทิมา เนียมศิริ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
504 นางสาวธญานี สานเมทา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
505 นางสาวดรุณี สมศิลา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
506 นายปราโมทย์ หาญละคร สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
507 นางสาวฐิติมนกาญจน์ โรจนปรัชญ์ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
508 นางอารียภรณ์ จิตต์รัตนภาส สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
509 นางสาวปานทิพย์ โคตรอาษา สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
510 นายเอกศิษฏ์ อร่ามผล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
511 นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
512 นางสาวฐิติมน เทพนู สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
513 นางสาวจตุพร ดวงกลาง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
514 นายกังวาลย์ จันทร์พึ่งสุข สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
515 นางอุไรพร ปลิงกระโทก สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
516 นางสาวเมษิญา จูมมาระ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
517 นายธีรยุทธ พรมีไชย สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
518 นางสาวสิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
519 นางสาวบัณฑิตา บทไธสง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
520 นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสดิยาภรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
521 นางสาวพิดาภรณ์ ผลปัญญา สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
522 นายชินราช ยาใจ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
523 นางสาวศิริพรรณ พลสมัคร สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
524 นางสาวณัฎฐนันท์ ตันสุวรรณ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
525 นางสาวจันทิมา แก้วกาหลง สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
526 นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
527 นางสาวสิริธร บุญประเสริฐ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
528 นางสาวศรญา จิตตมานนท์กุล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
529 นางสาวพรพรรณ ศรีกมล สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
530 นางสาวสุชาดา กลิ่นชาติ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
531 นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
532 นายคเณค์ มโนวงค์ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
533 นางสาวสาวิตรี เกลี้ยงมีศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
534 นางสาวณัฐธิดา รวมสกุล สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
535 นางสาวมัลลิกา สายสมุทร สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
536 นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
537 นางสาวศิรัสกร วัฒนะบุปผา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
538 นางสาวธิติมา เนตรแสงศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
539 นางสาวนฤมล พลนาคู สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
540 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
541 นางสาวจุฑามณี โกวิทวัฒนา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
542 นางสาวอัฉราพรรณ อิ่นทา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
543 นางสาวอารยา ดาราศรีศักดิ์ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
544 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพิลา สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
545 นางสาวอริสรา เริงสำราญ สพร. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
546 นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
547 นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
548 นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
549 นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
550 นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
551 นางสาวมณีรัตน์ โทพรม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
552 นางสาวภาพร ชนะสุข สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
553 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
554 นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
555 นางสาวขวัญตา ดำสว่าง สพร. | กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
556 นางสาวปิยวรรณ กิจจินดาโอภาส สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
557 นางสาวสุดา โลมากิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
558 นางสาวโสภี ศิริกุล สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
559 นางสาวชนาภัทร ปิยะเสถียร สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
560 นางสาวณหทัย พวงบุบผา สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
561 นางสาวอรพรรณ เพชรมณี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
562 นายตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
563 นางสาวสิรินทร์พร กีรติบวรชัย สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
564 นางสาวสุภาพร คงช่วยชาติ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
565 นายวงศกร มาระวงค์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
566 นางสาวณัฐพร โอนอ่อน สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
567 นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
568 นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
569 นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
570 นางสาวสุชาดา สุดาชม สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
571 นางสาว อภิษฎา ขาวสุทธิ์ สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
572 นางสาวนิธิมา นาคทอง สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
573 นายธาวิต โพธิ์งาม สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
574 นางสาววันนาอีมาร์ ตาเยะ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
575 นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
576 นางสาวอุรชา นุชเหลือบ สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
577 นางนันทิการ์ กันยามา สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
578 นางสาวนันทพร ณ พัทลุง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
579 นางสาวกมลชนก ผ่านสำแดง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
580 นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
581 นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม สวก. | กลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา
582 นางสาวธนทัต ไชยานนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
583 นายรุ่ง จันทร์ฝาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
584 นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
585 นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
586 นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
587 นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
588 นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
589 นางสาวยุภาภรณ์ สมพร สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
590 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
591 นายทินกร ทองสืบสาย กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
592 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
593 นายปัญจพล มโนหาญ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
594 นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ กพร. | กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลฯ
595 นางสาวพิชามญช์ุ โรจนกุลสุวรรณ์ กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
596 นางสาวสุวิมล อิ่มศรี กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
597 นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล กพร. | กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาฯ
598 นายสุทธิรักษ์ เนียมสมบุญ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
599 นางเยาวลักษณ์ กิตติคุณ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
600 นางสาวนภาพร ศรีสมบัติ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1
601 นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
602 นางสาวรังษิยา จันทิมา ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2
603 นางสาวพรศิลป์ กันแก้ว ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
604 นางสาวปัณชพัฒณ์ ศิริยศรุ่งเรือง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3
605 นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
606 นางกนิษฐาพร เกษรราช ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
607 นางสาวจีระพร เซ็นกลาง ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
608 นายสมรักษ์ แจ่มจันทร์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4
609 นางรัชภาพรรณ เอี่ยมทัต ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
610 นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
611 นางสาวศุภลักษณ์ บัวงาม ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5
612 นางสาวบุณยวีร์ ศิริวัฒน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
613 นายพงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
614 นางสาวสุลีพร ศรีวะรมย์ ตสน. | กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6
615 นางสาววารุณี วออ่วม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
616 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สกก. | กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
617 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
618 นายฉัตรชัย แก้วจันทา สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
619 นายธนา โมรินทร์ สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
620 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
621 นางสาวพัชรียา สืบพงศ์เอื้อ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
622 นางสาวสิริพักตร์ พรหมเวค สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
623 นางสาวอุษา ชยางกูร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
624 นางสาวภัททิยา ฤกษ์ศิริ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
625 นางสาวบุณยนุช สายรัตน์ สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
626 นางสาวเกศรัชนี ยืนวงศ์ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
627 นางสาววรัญญา ภัทรวโรดม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
628 นายสิรวิชญ์ พิทักษ์ธำรง สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
629 นายฆฤณ กันชัย สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
630 นางสาววิสา คำบุตร ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
631 นางสาวพรวลี จันทร์ดวง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
632 นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
633 นายสุทธิภัทร บัวจันอัด สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
634 นายอิทธิพล ไชยวรรณ์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
635 นางสาวทิวากานต์ กรรมถัน สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
636 นายปิยะพงษ์ ตาสิติ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
637 นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
638 นางสาวศรัญญา มุราชัย สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
639 นายเก ประเสริฐสังข์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
640 นายกฤษฎา ทรงสังข์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
641 นายชูศักดิ์​ มีชูเชาว์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
642 นางสาวณัฐณิชา หิมทอง ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
643 นางสาวฐิตินันท์ พิมพ์โชติ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
644 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
645 นางวันเพ็ญ ทรงอยู่ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
646 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
647 นางศิริเพ็ญ อุทากิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
648 นางขนิฎฐา สิงห์ทอง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
649 นางสาวจตุพร บุญแฝง สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
650 นางสมลักษณ์ สัจธรรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
651 นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
652 นางหรรษา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
653 นายมารุต ไชยรส สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
654 นายบรรจง ตั้งคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
655 นางอัมพร ชงเชื้อ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
656 นางชุติมา สารมะโน สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
657 นายกำธร สาธา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
658 นางสาวศศิธร รอดภัย สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
659 นางพรรณอำพร สารสุวรรณ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
660 นายสมบัติ เรียนรอบกิจ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
661 นางอัจฉรา เนื่องสกุล สคส. | กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
662 นางศกุนตลา วรวุฒิ สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
663 นางสวภางค์ ศิลกุล สคส. | กลุ่มบริหารสินทรัพย์
664 นางประทุม ถาวรรณา สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
665 นางทวีรัตน์ ขุนทะยก สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
666 นางสาวกฤษณา ปอยชีวะ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
667 นายวิรัช พูนทรัพย์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
668 นางสาวสุพรรณี ดอกละมุด สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
669 นางสาวณสุภา บัวขาว สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
670 นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
671 นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ำ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
672 นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
673 นางสาววันดี แสงเดือน สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
674 นางสาวอรทัย เพชรวงษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
675 นางวัลลดาย์ แก้วรากมุข สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
676 นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
677 นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
678 นางปาณิสรา รวดเร็ว สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
679 นางจตุพร เรียงความ สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
680 นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคกลางและ กทม.
681 นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
682 นางสาวสละ กำทรัพย์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
683 นางสาวสุกัญญา กันกง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
684 นางสาวรัตยา หวังผล สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
685 นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
686 นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
687 นางนุชนาฏ อ่างแก้ว สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
688 นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
689 นางจรินทร พุ่มพวง สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
690 นางสุชาดา วัฒนไทยานนท์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
691 นางสาวจงกล เจนวิชชุเมธ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
692 นางศุภาลัย จันทรีย์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
693 นางสาวณัฏฐ์ชยา ปราบพาล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
694 นางตะวันฉาย บุญกองชาติ สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
695 นายธเนศ แซ่แต้ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
696 นายมนตรี นิลเถื่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
697 นางสุจิตรา พิชัย สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
698 นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
699 นางกวินนาถ ศรีพล สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
700 นางขนิษฐา ธรรมนิยาย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
701 นายณภัทร เหมรา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
702 นางเยาวรัตน์ ปิ่นแสง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
703 นางทัศนีย์ บุญศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
704 นางปรียา เรืองศรี สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
705 นางศรินทร ตั้งหลักชัย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
706 นางสาวกัญญาวีร์ โลหะสวัสดิ์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
707 นางศิริมาศ ช้างเผือก สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
708 นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
709 นางเกษณี เครือหิรัญ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
710 นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
711 นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
712 นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
713 นางสาวปาหนัน สุขมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
714 นางสาวจตุพร เหล็กกล้า ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
715 นางพรจุฑา พิลาไชย สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
716 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
717 นางสาวนัยนา เอี่ยมสุข สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
718 ว่าที่ ร.ต.มงคล เหล่าชัย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
719 นางสาวรจนี รังษีสาคร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
720 นางสาวจิราพร เพชรมณี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
721 นางสาวอารีรัตน์ ทารัตน์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
722 นางสาวอนัญญา ผลคิด สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
723 นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจินดา สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
724 นางสาวรสสุริน ชินอ่อน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
725 นางศิริพร พันธ์เดช สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
726 นางสาวศุภางค์ หนูหอม สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
727 นางสาวอุษา บุญมาก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
728 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
729 นายปภังกร สุขสุลี สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
730 นางสาวกัญญาภัทร ตุ้ยเขียว สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
731 นางสาวธิดาพร อินทโชติ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
732 นางสาวกรนญา เอี่ยมยิ้ม สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
733 นางภัชราวดี ชาลี สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
734 นายชนัฐชัย ตาควัน สตผ. | กลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
735 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว สตผ. | กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
736 นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
737 นางสาวเมธาวินี จินดา สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
738 นางสาววิญธัชชา ถุนนอก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
739 นางสาวจิรภัทร์ ธิมา สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
740 นางสาวพรนัชชา ติรัตนะประคม สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
741 นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสุมทุม สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
742 นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
743 นางสาววริศรา ทุ่งเย็น สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
744 นางสาวกรณิกา ไพศาลแรง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
745 นางสาวจิราภรณ์ นวลหงษ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
746 นางสาวมัทนันท์ อันภักดี สพร. | กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
747 นางสาวจิตรลดา แสงสาย สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
748 นางสาวสิริยาพร แสงฮาด สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
749 นางสาวทยาภรณ์ การิยะ สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
750 นางสาวมนัญญา มาศเกษม สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
751 นางสาวภรณ์แพร ตุ้มทอง สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
752 นางสาวฐิติกาญจน์ เคนลา สพร. | กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
753 นางสาวภารดี เอี่ยมศรีเพ็ง ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
754 นางสาวไพลิน จูเปีย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
755 นายปรีชา โยธี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
756 นายฉัตรชัย อาภานุรังษี สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
757 นายสมพร บุตรแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
758 นายสมบัติ ขวัญแก้ว สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
759 นางเพ็ญจิต นพรัตน์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
760 นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
761 นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
762 นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
763 นายศุพลพงษ์ บัวหล้า สศศ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา
764 นางพิชชาภา วรวิทยาการ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
765 นางสาวกาญจนาพร พงษ์เดชา สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
766 นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ