รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
3 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
4 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
5 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
6 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
7 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
8 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
9 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
10 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
11 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
12 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
13 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
14 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
15 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
16 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
18 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
19 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
20 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
21 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
22 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
23 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
24 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
25 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
26 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
27 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
28 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
29 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
30 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
31 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
32 นายสัมภาษณ์ บุญยืน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
33 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
38 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
39 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
40 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
41 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
42 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
43 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
44 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
45 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
46 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
47 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
48 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
49 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
50 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
51 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
52 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
53 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
54 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
55 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
56 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
57 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
58 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
59 นางเพ็ญประภา ศรีทาบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
60 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
61 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
62 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
63 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
64 นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
65 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
66 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
67 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
68 นางสาวจันทิรา รักคำ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
69 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
70 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
71 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
72 นางสาวกวีณา รอดคง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
73 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
74 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
75 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
76 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
77 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
78 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
79 นางสาวณัฐณพัศชา พัชรนันธนัฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
80 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
81 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
82 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
83 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
84 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
85 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
86 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
87 นางสาววิชุดา ประชานันท์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
88 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
89 นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
90 นายนฤดล จงรักษา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
91 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
92 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
93 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
94 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
95 นายเกริกชัย ไตรพงศ์รัตน์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
96 นางสาวอมรฤดี พลพวก สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
97 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
98 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
99 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
102 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
103 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
104 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
105 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
106 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
107 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
108 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
109 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
110 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
111 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
112 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
113 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
114 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
115 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
116 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
117 นางสาวสุวิภา ต่างใจ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
118 นางสาวนริศรา แท่นทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
119 นายมนูญ จันทรักษ์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
120 นางสาวอาจารี สิงหบำรุง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
121 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
122 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
123 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
124 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
125 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
126 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
127 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
128 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
129 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
130 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
131 นายชุติพล บุญเฟื่อง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
132 นางสาวฐิตินันท์ ส่อสืบ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
133 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
134 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
135 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
136 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
137 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
138 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
139 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
140 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
141 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
142 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
143 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
144 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
145 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
146 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
147 นางสาวพยอม ทองปาน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
148 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
149 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
150 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
151 นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
152 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
153 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
154 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
155 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
156 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
157 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
158 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
159 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
160 นางสาวปาริชาติ คำเห็น สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
161 นางสาวนฤมล ผลจันทร์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
162 นายวิทิตพงศ์ วิทูรางกูร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
163 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
164 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
165 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
166 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
167 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
168 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
169 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
170 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
171 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
172 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
173 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
174 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
175 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
176 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
177 นางสาวพรรษา จังพานิช สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
178 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
179 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
180 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
181 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
182 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
183 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
184 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
185 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
186 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
187 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
188 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
189 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
190 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
191 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
192 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
193 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
194 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
195 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
196 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
197 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
198 นางสาวพัชาวดี สุนทร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
199 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
200 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
201 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
202 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
203 นางสาวสุกัญญา ลับโคษา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
204 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
205 นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
206 นาย ธีรพงศ์ มองทองหลาง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
207 นางสาวสายสุดา ชุมแวงวาปี สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
208 นางสาวจารุวรรณ คำยา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
209 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
210 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
211 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
212 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
213 นายเกริกพล กุศลมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
214 นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
215 นางสาวลีเดียวาตี เบ็นบา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
216 นางสาวศศิธร สมอเม็ด สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
217 นางสาวรชา มีแก้ว สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
218 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
219 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
220 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
221 นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
222 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
223 นางสาวรัตน์ติมา วรรณศิริ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
224 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
225 นางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
226 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
227 นางสาววาสนา ประกอบแก้ว สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
228 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
229 นายอุเทน ปะวะภูชะโก สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
230 นายณัฐภัทร เมืองจินดา สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
231 นางสาวปิยธิดา ณ อุบล สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
232 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
233 นายณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
234 นางสาวธัญวลัย กินขุนทด สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
235 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
236 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
237 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
238 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
239 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
240 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
241 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
242 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
243 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
244 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
245 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
246 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
247 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
248 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
249 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี