รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
3 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
4 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
5 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
6 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
7 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
8 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
9 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
10 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
11 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
12 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
13 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
14 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
15 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
16 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
18 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
19 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
20 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
21 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
22 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
23 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
24 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
25 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
26 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
27 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
28 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
29 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
30 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
31 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
32 นายสัมภาษณ์ บุญยืน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
33 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
38 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
39 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
40 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
41 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
42 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
43 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
44 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
45 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
46 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
47 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
48 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
49 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
50 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
51 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
52 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
53 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
54 นางณัฐธยาน์ กุลทัศน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
55 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
56 นายกิตติ น่วมคุณสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
57 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
58 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
59 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
60 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
61 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
62 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
63 นางเพ็ญประภา ศรีทาบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
64 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
65 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
66 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
67 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
68 นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
69 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
70 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
71 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
72 นางสาวจันทิรา รักคำ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
73 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
74 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
75 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
76 นางสาวกวีณา รอดคง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
77 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
78 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
79 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
80 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
81 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
82 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
83 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
84 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
85 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
86 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
87 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
88 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
89 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
90 นางสาววิชุดา ประชานันท์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
91 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
92 นางสาวจารุวรรณ บางชัยภูมิ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
93 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
94 นางสาวสิริกัลยา สมัคร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
95 นางสาวอารยา พงษ์มนตรี สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
96 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
97 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
98 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
99 นายเกริกชัย ไตรพงศ์รัตน์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
100 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
101 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
102 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
103 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
105 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
106 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
107 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
108 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
109 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
110 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
111 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
112 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
113 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
114 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
115 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
116 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
117 นายวิรัตน์ เศษสิงห์ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
118 นายณัฐพล แพงเวียงจันทร์ สทร. | กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
119 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
120 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
121 นางสาวนภัสวรรณ พวงคลัง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
122 นางสาวนันทิยา มั่นคง สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
123 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
124 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
125 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
126 นางสาวสุวิภา ต่างใจ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
127 นางสาวนริศรา แท่นทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
128 นางสาวอาจารี สิงหบำรุง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
129 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
130 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
131 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
132 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
133 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
134 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
135 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
136 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
137 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
138 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
139 นายชุติพล บุญเฟื่อง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
140 นางสาวฐิตินันท์ ส่อสืบ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
141 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
142 นางณัฏธิดา ทองอำนวยสุข สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
143 นายสปัณณ์ นวลนก สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
144 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
145 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
146 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
147 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
148 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
149 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
150 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
151 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
152 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
153 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
154 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
155 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
156 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
157 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
158 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
159 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
160 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
161 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
162 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
163 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
164 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
165 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
166 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
167 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
168 นางสาวปาริชาติ คำเห็น สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
169 นางสาวนฤมล ผลจันทร์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
170 นายวิทิตพงศ์ วิทูรางกูร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
171 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
172 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
173 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
174 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
175 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
176 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
177 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
178 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
179 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
180 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
181 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
182 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
183 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
184 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
185 นางสาวพรรษา จังพานิช สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
186 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
187 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
188 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
189 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
190 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
191 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
192 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
193 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
194 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
195 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
196 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
197 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
198 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
199 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
200 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
201 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
202 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
203 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
204 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
205 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
206 นางสาวพัชาวดี สุนทร สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
207 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
208 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
209 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
210 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
211 นางสาวสุกัญญา ลับโคษา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
212 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
213 นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
214 นาย ธีรพงศ์ มองทองหลาง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
215 นางสาวสายสุดา ชุมแวงวาปี สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
216 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
217 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
218 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
219 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
220 นายเกริกพล กุศลมาก สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
221 นางสาวศศิวิมล อินทนนท์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
222 นางสาวลีเดียวาตี เบ็นบา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
223 นางสาวศศิธร สมอเม็ด สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
224 นางสาวรชา มีแก้ว สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
225 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
226 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
227 นางสาวสรารัตน์ กิริยาเลิศ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
228 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
229 นางสาวรัตน์ติมา วรรณศิริ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
230 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
231 นางสาวปนัสยา เมฆพักตร์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
232 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
233 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
234 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
235 นางสาวนิรุชา ยกจำนวน สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
236 นางสาวปิยธิดา ณ อุบล สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
237 นางสาวสุจิตรา ทุ้ยแป สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
238 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
239 นายณัฏฐพัชร เนติวัชรโยธิน สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
240 นางสาวธัญวลัย กินขุนทด สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
241 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
242 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
243 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
244 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
245 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
246 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
247 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
248 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
249 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
250 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
251 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
252 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
253 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
254 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
255 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี