รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
3 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
4 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
5 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
6 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
7 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
8 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
9 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
10 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
11 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
12 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
13 นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
14 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
15 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
16 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 นายวัชระ ด้วงเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
18 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
19 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
20 นางสาวจันทิรา รักคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
21 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
22 นายนิมิต สะอาดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
23 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
24 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
25 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
26 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
27 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
28 นายณรงค์ศักดิ์ ยางสันเทียะ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
29 นายนาค เฟื้องกระโทก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
30 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
31 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
32 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
33 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
34 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
35 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
36 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
37 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
38 นายสัมภาษณ์ บุญยืน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
39 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
40 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
45 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
46 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
47 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
48 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
49 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
50 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
51 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
52 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
53 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
54 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
55 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
56 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
57 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
58 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
59 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
60 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
61 นางณัฐธยาน์ กุลทัศน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
62 นายกิตติ น่วมคุณสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
63 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
64 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
65 นางกนกภรณ์ จันทร์ชัยภูมิ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
66 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
67 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
68 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
69 นายวรเทพ มงคลแท้ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
70 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
71 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
72 นายฐาปน ชูชื่น สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
73 นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
74 นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
75 นายจีระพันธ์ แก้วสอาด สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
76 นางเพ็ญประภา แรงโสม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
77 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
78 นายลิ้ม บ้านมอญ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
79 นายบุญช่วย เสมศักดิ์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
80 นางประสงค์ คงธิ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
81 นางปุญยวีร์ ศิริกัลยรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
82 นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
83 นายวิเชียร พละทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
84 นายสำราญ สมาธิ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
85 นางสาวกัญจน์นิกข์ สาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
86 นายเชาวชิน ศรีทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
87 นางระวิวรรณ แพรวพราย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
88 นายสมควร สอนน้อย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
89 นายอุทิศ บูรณเสน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
90 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
91 นายมาโนต กล่อมจิต สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
92 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
93 นางพิมพ์ลภัทร วัชชา สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
94 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
95 นางสาวปาณิตา วัฒนาพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
96 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
97 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
98 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
99 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
100 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
101 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
102 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
103 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
104 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
105 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
106 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
107 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
108 นางสาวณัฐณพัศชา พัชรนันธนัฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
109 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
110 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
111 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
112 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
113 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
114 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
115 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
116 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
117 นางสาวทัศนียา นุ่นปาน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
118 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
119 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
120 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
121 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
122 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
123 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
125 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
126 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
127 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
128 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
129 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
130 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
131 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
132 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
133 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
134 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
135 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
136 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
137 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
138 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
139 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
140 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
141 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
142 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
143 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
144 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
145 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
146 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
147 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
148 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
149 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
150 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
151 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
152 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
153 นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
154 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
155 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
156 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
157 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
158 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
159 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
160 นางสาวสุทัศนีย์ แฟงทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
161 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
162 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
163 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
164 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
165 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
166 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
167 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
168 นางสาวพยอม ทองปาน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
169 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
170 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
171 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
172 นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
173 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
174 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
175 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
176 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
177 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
178 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
179 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
180 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
181 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
182 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
183 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
184 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
185 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
186 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
187 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
188 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
189 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
190 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
191 นางสาวสรวีย์ กชมน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
192 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
193 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
194 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
195 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
196 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
197 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
198 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
199 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
200 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
201 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
202 นางสาวศศกร สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
203 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
204 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
205 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
206 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
207 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
208 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
209 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
210 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
211 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
212 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
213 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
214 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
215 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
216 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
217 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
218 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
219 นายกฤษกร อินเหลา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
220 นางสาวสุกัญญา คำเสียง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
221 นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ สมศักดิ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
222 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
223 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
224 นางสาวชญาภรณ์ ปินตาเขียว สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
225 นางสาวธัญชนก พริกเม็ดทอง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
226 นายภาศฎา สัจจมาศ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
227 นางสาวศรัญญา โชติ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
228 นางจิณห์นิภา ดำสนิท สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
229 นางสาววาสนา กรเกตุ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
230 นางสาวนันทวัน ภูมีนอก สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
231 นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
232 นางสาวปรียาพร อินทร์โสม สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
233 นางสาวนิศาลักษณ์ อำนักมณี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
234 นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
235 นางสาวพัณณิตา กัลปหา สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
236 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
237 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
238 นางสาวปพัชญา อ่อนแดง สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
239 นางสาวภัทรานิษฐ์ โนนสูงเนิน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
240 นางสาวสุดใจ คำปัน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
241 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
242 นางสาวศิริญา วาปีทะ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
243 นายฐิติกร เหมันตา สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
244 นายดนุภพ ประกอบ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
245 นายชัยณรงค์ นธีนาม สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
246 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
247 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
248 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
249 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
250 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
251 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
252 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
253 นายกิตติวัฒน์ มานะยิ่ง ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
254 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
255 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
256 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
257 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
258 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
259 นายอุเทน ปะวะภูชะโก สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
260 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
261 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
262 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
263 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
264 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
265 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
266 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
267 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
268 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
269 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
270 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
271 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
272 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
273 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
274 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี