รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางนงนุช เพ็งวงษ์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
3 นางสาวอุดมสุข วงษ์สมบูรณ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
4 นางอุทัยวรรณ พละทรัพย์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
5 นางสาวบุญญาภา ชัยพิมพ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
6 นางธนพร ฤษฎีร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
7 นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
8 นางสุมาลี รอดเปรม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
9 นายอลงกร ผูกเหมาะ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
10 นายวิรุฬห์ สีดา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
11 นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
12 นางบัวริม ดอกไธสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
13 นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
14 นายพรชัย โอปัน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
15 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
16 นายประทวน ศรีบรรเทา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 นายวัชระ ด้วงเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
18 นายธนพร ปานนวน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
19 นายกฤษณ ศรีสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
20 นางสาวจันทิรา รักคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
21 นายทวีศักดิ์ กลิ่นบุญ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
22 นายนิมิต สะอาดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
23 นางสาวรัชนี พยุง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
24 นายธนโชติ ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
25 นางสาวจิดาภา แก่นนาคำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
26 นายนิพนธ์ วงษ์พิทักษ์ชัย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
27 นายชาญชัย ชายะตานันท์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
28 นายณรงค์ศักดิ์ ยางสันเทียะ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
29 นายนาค เฟื้องกระโทก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
30 นายบัณฑูร คำสอน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
31 นายประทวน เมืองงิ้วราย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
32 นายปรีชา คงธนอนุรักษ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
33 นายพันธ์เทพ บุญชม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
34 นายวิเชาว์ พูลสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
35 นายศาตนันทน์ เทียนสวัสดิ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
36 นายสรสิทธิ์ หวังมุขกลาง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
37 นายสมชาย หาญยิ่ง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
38 นายประจบ วรสิงห์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
39 นายธวัชชัย โพธิ์ศรี สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40 นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41 นายวุฒิภัทร ฤทธิจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42 นายสันติชัย วิทยาบำรุง สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43 นายสุชาติ ช้างเผือก สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
44 นางสิริพร สาธา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
45 นางอารียา หงษ์ปรีชา สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
46 นางฐิติพร วชิรเมธี สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
47 นางสาวอรณิช ทรงศิริ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
48 นางรัตนา รินทระ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
49 นายอดิศร ดวงศรี สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
50 นายสมเกียรติ บรรจง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
51 นายเรวัติ รักพันธ์ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
52 นายอานัน บุญมา สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
53 นายปวริศ กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
54 นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
55 นางพัชรณี วิริยะ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
56 นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
57 นางวิไล สมเฟือง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
58 นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
59 นางสาวยุพิน กิจกิ่ง สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
60 นางณัฐธยาน์ กุลทัศน์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
61 นายกิตติ น่วมคุณสิน สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
62 นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
63 นางลักคณา ฟักเทศ สทร. | กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
64 นางกนกภรณ์ จันทร์ชัยภูมิ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
65 นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
66 นายศิลา อ่างทอง สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
67 นางนัยนา สุขวิบูลย์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
68 นายวรเทพ มงคลแท้ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
69 นางสาวกฤตยา ตองติน สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
70 นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
71 นายฐาปน ชูชื่น สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
72 นายประจน เอี่ยมฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
73 นายณรงค์ชัย คุ่ยคาง สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
74 นายจีระพันธ์ แก้วสอาด สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
75 นางเพ็ญประภา แรงโสม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
76 นางสาลี่ มะลีมาน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
77 นายลิ้ม บ้านมอญ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
78 นายบุญช่วย เสมศักดิ์ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
79 นางประสงค์ คงธิ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
80 นางปุญยวีร์ ศิริกัลยรัตน์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
81 นางสาวสุกรรณญา ธรรมเสมา สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
82 นายวิเชียร พละทรัพย์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
83 นายสำราญ สมาธิ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
84 นางสาวกัญจน์นิกข์ สาทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
85 นายเชาวชิน ศรีทอง สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
86 นางระวิวรรณ แพรวพราย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
87 นายสมควร สอนน้อย สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
88 นายอุทิศ บูรณเสน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
89 นางสาวอริยาวรรณ์ สอดแสงจันทร์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
90 นายมาโนต กล่อมจิต สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
91 นางธัญญธร ภู่อารีย์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
92 นางพิมพ์ลภัทร วัชชา สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
93 นางศรีนวล เจียมสันต์ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
94 นางสาวปาณิตา วัฒนาพานิช สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
95 นางสาวกัญญมน ซาบซึ้งไพร สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
96 นางบัณฑิตา สรวมศิริ ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
97 นางสาวพิมพ์ใจ ใจน้อย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
98 นายอนุวัฒน์ รัตนกุล สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
99 นางเนตรทราย แสงธูป สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
100 นายภาณุพล สินศุข สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
101 นางสาวเลิศลักษณ์ เกษรบัว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
102 นางวรรณพร อยู่แก้ว สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
103 นางสาวศิริธร มีนาค สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
104 นางลภัสรดา วรรณชากร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
105 นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
106 นายพงษ์ภัทร เหล็กงาม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
107 นางสาวณัฐณพัศชา พัชรนันธนัฐ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
108 นางสาวภูลฎา เจริญยิ่ง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
109 นางปิยะพร หาดทราย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
110 นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
111 นางนภาสินี ลิ้มแดงสกุล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
112 นายรักเกียรติภูมิ เพชรพิลาลักษ์ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
113 นางสาวกรณิศ พรมมา สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
114 นางสาวอรอนงค์ เชเดช สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
115 นายวสุธา  กลิ่นแจ่ม สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
116 นางสาวทัศนียา นุ่นปาน สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
117 นางสาววิมล มังกรงาม สอ. | กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
118 นางสาวนภาภรณ์ เลิศวิริยะกมล สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
119 นางสาวมุกดา ชูสิงห์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
120 นายอนุสรณ์ จอกน้อย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
121 นายสรวิศ ฤทัยธนารัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
122 นางสาวกนกวรรณ เหมกุล สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
123 นางสาวนันทิชา หมอยา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
124 นางสาวเสาวภา มูลศาสตร์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
125 นางสาวนิตยา นาอุดม สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
126 นางสาวรัตน์วรา นคร สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
127 นายสมประสงค์ สวิงรัมย์ สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
128 นางสาวอังสุมาลี แก้วกระจ่าง สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
129 นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
130 นางทิพย์วราพร จัตุรัส สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
131 นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
132 นางสาวปาริชาติ ชนประชา สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
133 นางสาวขนิษฐา ดาวลอย สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
134 นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
135 นายชัยกฤต วรขัตร สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
136 นายอนุกูล ศรีปัญจากุล สตผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
137 นายธนรัฐ หุ่นเจริญ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
138 นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
139 นายอรรณพ จอกรบ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
140 นางสาวเบญจวรรณ คำจันทร์ สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
141 นางสาวมุจรินทร์ แสงแจ่ม สนผ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
142 นายเอนก อินเป็ง สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
143 นางสาววิสุภา มาดีประเสริฐ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
144 นางสาวลักขณา โธนบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
145 นายประสิทธิโชค ไพบูลย์สิทธิ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
146 นางสาวสุภัทรา รอดเปรม สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
147 นางสาวกานต์พิชชา เดชสุวรรณนิธิ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
148 นางสาวสุรีรัตน์ สุขสมกรณ์ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
149 นางสาวณัฐหทัย ผาคำ สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
150 นางสาวปพรภัทร ฉัตรทิน สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
151 นายธนภูมิ คันทะชมภู สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
152 นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น สศศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
153 นางสาวศิริพร พิมศรี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
154 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
155 นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
156 นางสาวกุณฑริกา โชติสาร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
157 นายพัฒนพล ชนะวรรณกุล สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
158 นางสาวพัชราภรณ์ น้อยผล สศศ. | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
159 นายจีรศักดิ์ ภู่สามสาย สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
160 นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็ญเพียร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
161 นางสาววราพร พลทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
162 นางสาวยุคลธร ดุษดี สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
163 นางสาวพจนา ชำนาญกุล สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
164 นางสาวปานฤดี อ่ำแก้ว สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
165 นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
166 นางสาวพยอม ทองปาน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
167 นางสาวพัทยา ทิศเนตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
168 นางสาวกานต์พิชชา อิ่มอก สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
169 นางสาวคัทลียา ปรีชา สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
170 นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
171 นางสาวภัคพร จักรบุตร สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
172 นางสาวฉัตรชิสา สุขช่วยชู สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
173 นายนริศ ศรีทองอ่อน สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
174 นายอภิรเดช วิชยานุวัติ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
175 นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
176 นางสาวปิยพร วุยชยภูมิ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
177 นางสาวสุภาวดี แก้วอำรัตน์ สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
178 นางสาวสุมิตรา นกยอด สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
179 นางสาวปาริชาติ คำเห็น สศศ. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
180 นายชัยวัฒน์ ทองนาค สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
181 นายพุทธพงศ์ จริยามา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
182 นางสาวปาณิศา ณะกัณฑ์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
183 นายอังกูร เชาว์เอนก สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
184 นางสาวภาณินี ศรีกาญจน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
185 นางสาวจริยา กาลพัฒน์ สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
186 นายประจบ พิสกุล สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
187 นางสาวทิพย์สุดา อ่อนหวาน สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
188 นางสาวจุฑารัตน์ มาลาศรี สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
189 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีระษา สศศ. | กลุ่มแผนและงบประมาณ
190 นางสาวสรวีย์ กชมน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
191 นางสาวอัจรา ประกอบผลดี สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
192 นางสาวกรัณยภรณ์ โหม่งสูงเนิน สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและและเรียนร่วม
193 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
194 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
195 นายสุวัฒน์ชัย สุฤทธิ์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
196 นางสาวลัณลลิต เจริญรัตน์ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
197 นายถิรวุฒิ อินสาคำ สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
198 นายภุชงค์ เนตยากร สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
199 นางสาวณัฐธิพร ฉิมปุ่น สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
200 นางสาวพรนิภา สายแจ้ง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
201 นางสาวศศกร สุภาพทรง สศศ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
202 นายอาทร ผูกรักษ์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
203 นางศศกร สร้อยศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
204 นายปิยชาติ เพิ่มศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
205 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุมณกาญ ทิพย์เตโช สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
206 นางสาวนภาพร เทพจันทร์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
207 นางสาววลัยพร ศรีตรีรัตน์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
208 นางสาวพงษ์นภัส ผดุงจิต สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
209 นางสาวรุ่งทิวา ปฐมอารีย์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
210 นางสาวศรีริตา วุฒิกรป์ธาดา สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
211 นางสาวปาริชาติ ศรีงาม สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
212 นางสาวริญญาภัสร์ กิตติโชติเศวตกุล สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
213 นายธีระพงศ์ เปล่งปลั่งศรี สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
214 นางสาวจันทรัสม์ บุญรอด สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
215 นางสาวกรฤดี เวชสุนทร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
216 นายธนะรัช ทองวงษ์เพชร สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
217 นายชาติตระการ คำภูเงิน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
218 นายกฤษกร อินเหลา สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
219 นางสาวสุกัญญา คำเสียง สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
220 นางสาวพิมพ์ปภาภัสร์ สมศักดิ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
221 นางสาวปวีณา เขียวอ่อน สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
222 นางสาวปริยากร ศุขโกมล สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
223 นางสาวชญาภรณ์ ปินตาเขียว สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
224 นายภาศฎา สัจจมาศ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
225 นางสาวกาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์ สศศ. | กลุ่มกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
226 นางสาวศรัญญา โชติ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
227 นางจิณห์นิภา ดำสนิท สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน
228 นางสาววาสนา กรเกตุ สนก. | กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
229 นางสาวนันทวัน ภูมีนอก สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
230 นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
231 นางสาวปรียาพร อินทร์โสม สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
232 นางสาวนิศาลักษณ์ อำนักมณี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
233 นายสันติพงศ์ บัวทองเรือง สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
234 นางสาวพัณณิตา กัลปหา สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
235 นายศราวุฒิ อามาตมนตรี สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
236 นางสาวศุภนิดา ภูสนิท สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
237 นางสาวปพัชญา อ่อนแดง สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
238 นางสาวภัทรานิษฐ์ โนนสูงเนิน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
239 นางสาวสุดใจ คำปัน สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
240 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
241 นางสาวศิริญา วาปีทะ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
242 นายฐิติกร เหมันตา สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
243 นายดนุภพ ประกอบ สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
244 นายชัยณรงค์ นธีนาม สพร. | กลุ่มแผนอัตรากำลัง
245 นางสาววรรณวิภา เธอกิจ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
246 นายทองคำ คำลือ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
247 นางสาวกาญจนา ลีกงลาศ สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
248 นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน สวก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
249 นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
250 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
251 นายภุมรินทร์ บุตรดี ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
252 นายกิตติวัฒน์ มานะยิ่ง ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
253 นายกิติศักดิ์ สมบุญ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
254 นายวัชรินทร์ จะปะมากา สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
255 นางสาวฐิตาพร หิรัญอ่อน สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
256 นางสาวเฉลิมศรี เจนจตุรานนท์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
257 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
258 นายอุเทน ปะวะภูชะโก สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
259 นายฉัตรชัย หล้ากันหา สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
260 นางสาวณัฐมล ไชยประดิษฐ์ สบน. | กลุ่มยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
261 นางสาวมาศชฎา จันทราทิพย์ สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
262 นางสาวกนกพร บุญแซม สบน. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
263 นายอิศรา โสทธิสงค์ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
264 นางสาวอารยา พาสกุล สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
265 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ สบน. | กลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม
266 ว่าที่ร.ต.หญิงปัญจา ปาเบ้า ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
267 นางสาวปวีณา คำภูเงิน ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
268 นางสาวอณิยา อุดล ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
269 นายยุระนันท์ มะโพธิ์ศรี ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
270 นางสาวสุพัตรา สีลาพร สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
271 นางสาวจินต์จุฑา ไชยมะโน สกว. | กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
272 นายสุขวัฒน์ นาควัชระ สกว. | กลุ่มนโยบายและแผนงาน
273 นางสาวจตุพร บุญช่วย สกว. | กลุ่มการเงินและการบัญชี