รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
3 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
4 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
5 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
6 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
7 นางสาวลลิดา เนตรขำ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
8 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
9 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
10 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
11 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
12 นางสาวศศิภา เจียมศรี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
13 นางสาววรณัน ศรเกลี้ยง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
14 นางสาวจีรนุช สังข์รักษา สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
15 นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขันธ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 นางสาวฉัตรญาพร ส่างส่วยยี่ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 นางสาวชลธิชา พูพวง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
18 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
19 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
20 นางสาวจิราพร บุญส่ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
21 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
22 นายธนพล เอมโอช สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
23 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
24 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
25 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
26 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
27 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
28 นางสาวรสธร ทรัพย์สำรวย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
29 นายปกรณ์ ปัสเกษ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นางสาวจงลักษณ์ ตันเมทา สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
31 นางสาวปาริชาติ ปูรณะหิรัญ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
32 นางสาวสุภาพร พรรัตน์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
33 นางสาวสุดใจ สืบประวัติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
34 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
35 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
36 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
37 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
38 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
39 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
41 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
42 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
43 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
44 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
45 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
46 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
47 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
48 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
49 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
50 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
51 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
52 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
53 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
54 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
55 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
56 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
57 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
58 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
59 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
60 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
61 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
62 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
63 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
64 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
65 นายมานพ สีทอง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
66 นายชัชวาล สุทธิพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
67 น.ส.ลำใย จันทร์สีดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
68 นายสรากร แป้นทองดี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
69 นายชัยรัตน์ บุญอนันต์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70 นายธนพล ต้นพรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
71 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
72 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74 นายสหรัฐ ทองเงินเจริญ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
76 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
77 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
78 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
79 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
80 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
81 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
82 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
83 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
84 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
85 ซีลาวาตี วานิ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
86 นางสาวกุลณัฐ ธนผาติกุล สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
87 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงส์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
88 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
89 นายธีระพันธุ์ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
90 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 นางสาวศศิวิมล มานิตกุล สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 นายนนทชัย ปานทรัพย์ทวี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
93 นายหนึ่ง พลอามาตย์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 นายเวทย์ มุสิสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 นายอานันท์ บุพพวงษ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
96 นางสาวณัฐทิพา ชลนุชา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
97 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
98 นายธเนศพล สุโฆสิต สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
99 นายสามารถ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
100 นางสาวธนธร คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
101 นายปองธรรม สมปอง สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
102 นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
103 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
104 นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
105 นางสาวนภัสสร เสนาพิทิกษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
106 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
107 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
108 นางสาวกัญณภัทร เกตุเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
109 นางสาวกุสุมนิภา เสริมพงศ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
110 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
111 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
112 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
113 นายสิทธิกร หิดาวรรณ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
114 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
115 นายติณณภพ สินทม สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
116 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
117 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
118 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
119 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
120 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
121 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
122 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
123 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
124 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
125 นางสาวธนัญชนก เพ็ชร์พิพัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มวัดและประเมินผลฯ
126 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สวก. | ศูนย์ PISA
127 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สวก. | ศูนย์ PISA
128 นางสาวสุกัญญา ทาเงิน สวก. | ศูนย์ PISA
129 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สวก. | ศูนย์ PISA
130 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
131 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
132 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
133 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
134 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
135 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
136 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
137 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
138 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
139 นางสาวกมลทิพย์ พรมนุ้ย สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
140 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
141 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
142 นางสาวพรรณนภา ทิพย์วรการ สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
143 นายกีรติ เริงวิจิตรา สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
144 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
145 นางสาวบุษกร หลำ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
146 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
147 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
148 นางสาวจิราพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
149 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
150 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
151 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
152 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
153 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
154 นายนุกร จิตรวัฒน์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
155 นางสาวน้ำเพชร ชูสง่า ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
156 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
157 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
158 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
159 นายพิทยา ปัญญาธิคุณ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
160 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
161 นางสาวณิชากานต์ เกตสมภาร สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
162 นางสาวพิมพ์ประภา ท่าข้าม สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
163 นายภัทรพงษ์ ปักกะตา สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
164 นางสาวสริตา แก้วหาวงค์ สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
165 นางสาวณภัสร ปวรางกูร สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
166 นางสาวน้ำพลอย อัมไพพันธ์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
167 นายพันธ์พัทธ์ ชัยด้วง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
168 นางสาวศศิปภา พระสนชุ่ม สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
169 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
170 นางสาวชนมน ชูเชิด สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
171 นางสาวปาณิศา ดำเนินผล สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
172 นายพงษกรณ์ ซังธาดา สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
173 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
174 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
175 ศิวัตม์ รัตนาพรประดิษฐ์ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
176 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
177 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
178 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
179 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
180 นางสาววิลาสินี แซ่ซื่อ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
181 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
182 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
183 นางสาวอิสราภรณ์ ภูรับ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
184 นางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
185 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
186 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
187 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
188 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
189 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
190 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
191 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
192 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
193 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
194 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
195 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
196 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
197 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
198 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
199 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
200 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
201 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
202 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
203 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
204 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
205 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
206 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
207 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
208 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
209 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
210 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
211 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
212 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
213 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
214 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
215 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
216 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
217 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
218 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
219 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
220 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
221 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล