รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นางสาวอรพินท์ ดีอินทร์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
3 สิบเอกกรวุฒิ เวียงนนท์ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
4 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
5 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
6 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
7 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
8 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
9 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
10 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
11 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
12 นางสาวนิสาชล โกฮวด สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
13 นางสาวพิมพกานต์ ว่องประเสริฐ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
14 นายประชารัฐ พิชัยชม สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
15 นางสาวพัทธนันท์ สุดเลิศ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
16 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
17 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 นางสาวยลดา โพธิสิงห์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 นางสาวสุภานิตย์ ชาญนอก สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
20 นางสาวคัทลียา แลบัว สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
21 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
22 นางสาวภาพิมล เมธีกิตติกุล สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
23 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
24 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
25 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
26 นางสาวอัญชลีกร เสียงดัง สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
27 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
28 นางสาวฐิติมา มณฑล สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
29 นางสาวศิริพร สุทธิธางกูร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางสาวโศภิษฐา หอมเกษร สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
35 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
36 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
37 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
38 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
39 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
41 นายวีกิจ กอบกำวณิชย์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
42 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
43 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
44 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
45 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
46 นายพงศธร เพชรล้ำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
47 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
48 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
49 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
50 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
51 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
52 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
53 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
54 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
55 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
56 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
57 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
58 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
59 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
60 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
61 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
62 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
63 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
64 นายเอกชัย อินโนนเชือก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
65 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
66 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
67 นายอิสระ แอนดาริส สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
68 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
69 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70 นางสาวนันดา ชัยโชติหิรัณย์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
71 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
72 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
73 นางสาวเบญจมาศ พยัคฆวงศ์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
74 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75 นายณัฐพล พรหมจันทร์ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
77 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
78 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
79 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
80 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
81 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
82 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
83 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
84 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
85 นายธัชชัย หอมเกษร สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
86 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
87 นายธีรพงศ์ มองทองหลาง สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
88 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงษ์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
89 นางสาวรัชต์ฐิตานันท์ ชูสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
90 นายมานะ เตียวแช สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
91 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสุยะ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
93 นายศักดิ์กมล ทิพย์ณรงค์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 นายธีระพันธ์ุ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
96 นางสาวเกวลิน แก่นประยูร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
97 นายอรรถสิทธิ์ อิ่มจิตร สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 นางสาวซานา มาหามะสือรี สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
99 นายยูนุส ยะชัน สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
100 นางสาวสุธาสินี ศุภรัตน์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
101 นางสาวสุจิตรา อิ่มเอิ่บ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
102 นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธิ์ สทร. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไก
103 นายจักรพันธ์ อัมรนันท์ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
104 นายอาณากร รอดมุ้ย สนผ. | กลุ่มงบประมาณ2
105 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
106 นางสาวจีระนันท์ จดชัยภูมิ สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
107 นางสาวสุนิสา ขำทัศน์ สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
108 นายชวินท์ ตันเจริญ สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
109 นางสาววรัญรดา รัตนบุรี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
110 นายธีรโชติ ศรีงามช้อย สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
111 นางสาวสิโรธร เมฆวัน สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
113 ว่าที่ ร.ต.ปุณณภม พัฒนทวีลาภ สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
114 นายสราวุฒิ แทนสูงเนิน สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
115 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
116 นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ สนก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
117 นางสุดาพร หลวงนิหาร สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
118 นางสาวนิภาพร ไชยสีมา สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
119 นางสาวจอมขวัญ ดอกไธสง สนก. | กลุ่มโครงการพิเศษ
120 นายอัครเดช อุ้มผาง สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
121 นายพลินทร์ กุลธรวัลลภ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
122 นางสาวพิณกรณ์ สุวรรณทิพย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
123 นางสาววรรณพร อำนักมณี สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการบริหาร
124 นายฉัตรชัย สารีวัลย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
125 นายอาทิตย์ ฉิมนอก สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
126 นางสาววนาลี ฉิมเกิด สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
127 นางสาวรุจิประภา สุขาทิพย์ สนก. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
128 นางสาวประภัสสร กลัดสุข สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
129 นางสาวนิฐินาฏ จันทร์โคตร สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
130 นางสาวมยุรี แดงจุ้ย สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
131 นายธนทัต อนุกูล สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
132 นางสาวสุทธิดา ปันสุรัตน์ สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
133 นางสาวจิตชนก ชัยพลเดช สนก. | ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
134 นางสาวธัญญารัตน์ ทวีบุญ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
135 นางสาวปวีณ ศาสนัส สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
136 นายภานุวัฒน์ ศรีวิชัยวงค์ สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
137 นายภูมิสิทธิ์ พึ่งเพียร สนก. | กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
138 นางสาววัสสา ภูเต็มเกียรติ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
139 นางสาวสุธินันท์ อรัญโสด สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
140 นางสาวมนันญา สังข์สุวรรณ สพร. | กลุ่มบริหารทั่วไป
141 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
142 นางสาวจิรนันท์ ทองโกมุท สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
143 นางสาวอภิญญา อินต๊ะแก้ว สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
144 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
145 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
146 นางสาวภูษณิศา สังช่วย สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
147 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
148 นางสาวธันยา แสงเพชร สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
149 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
150 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
151 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
152 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
153 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
154 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
155 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
156 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
157 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
158 นางสาววศินี  เขียวเขิน สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
159 นางสาววราภรณ์ ศรีเชียงสา สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
160 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
161 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
162 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
163 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
164 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
165 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
166 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
167 นายกิตติพัฒน์ นุชส่งสิน สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
168 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
169 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
170 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
171 นางสาวนภิสา พูลฤทธิ์ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
172 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
173 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
174 นางวันเพ็ญ ชำนาญกูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
175 นายวชิรวิทย์ อุ้ยเอี่ยม สมป. | กลุ่มส่งเสริมการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
176 นายสุรัก ศีลอวยพร ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
177 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
178 นางสาวญานิกา กู๊ดวิน ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
179 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
180 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
181 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
182 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
183 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
184 ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ธร เกิดผล ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
185 นางสาวปริชาติ คำเห็น ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
186 นายศุภสัณห์ ตาเดอิน ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
187 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
188 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
189 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
190 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
191 นางสาวพรรษา จังพานิช สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
192 นางสาววรดา สร้อยมล สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
193 นางสาวกัณฑ์กนิษฐ์ สว่างใจธรรม สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
194 นางสาวฐาปนี แย้มแก้ว สบว. | กลุ่มอำนวยการแผนงานและงบประมาณ
195 นางสาวมาลินี ศรีสมุทร สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
196 นายปิยพงษ์ ณ ถลาง สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
197 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการความเป็นเลิศ
198 นาย วัชรวิชช์ วัฒนมั่นคง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
199 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาฯ
200 นางสาววรนุช ศรีอรัญ สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
201 นางสาวธันวภร แก้วน้อย สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
202 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
203 นางสาววชิราพร ปุญญภิญโญ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
204 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศิริ สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
205 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
206 นางสาวศุภธิดา พิทักษ์รักษาเลิศ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
207 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
208 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
209 นายธนกฤต ปิณฑะศิริ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
210 นางสาวณัฑภรณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
211 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
212 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
213 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
214 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
215 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
216 นายพงศ์พิชญ์ จามพัฒน์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
217 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
218 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
219 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
220 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
221 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
222 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
223 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
224 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
225 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
226 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
227 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
228 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
229 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
230 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
231 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
232 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
233 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
234 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
235 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
236 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
237 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
238 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
239 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
240 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
241 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
242 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
243 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
244 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
245 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
246 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
247 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
248 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
249 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
250 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
251 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
252 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
253 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล