รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
3 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
4 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
5 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
6 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
7 นางสาวลลิดา เนตรขำ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
8 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
9 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
10 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
11 นายประชารัฐ พิชัยชม สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
12 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
13 นางสาวศศิภา เจียมศรี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
14 นางสาววรณัน ศรเลี้ยง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
15 นางสาวยลดา คำโสภา สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 นางสาวคัทลียา แลบัว สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
18 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
19 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
20 นางสาวจิราพร บุญส่ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
21 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
22 นายธนพล เอมโอช สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
23 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
24 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
25 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
26 นางสาวสุกัญญา ทาเงิน สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
27 นายทวีทรัพย์ อู่เงิน สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
28 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
29 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นางสาวรสธร ทรัพย์สำรวย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นายปกรณ์ ปัสเกษ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
35 นางสาวจงลักษณ์ ตันเมทา สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
36 นางสาวปาริชาติ ปูรณะหิรัญ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
37 นางสาวสุภาพร พรรัตน์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
38 นางสาวสุดใจ สืบประวัติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
39 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
41 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
42 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
43 นายวีกิจ กอบกำวณิชย์ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
44 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
45 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
46 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
47 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
48 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
49 นายพงศธร เพชรล้ำ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
50 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
51 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
52 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
53 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
54 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
55 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
56 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
57 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
58 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
59 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
60 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
61 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
62 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
63 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
64 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
65 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
66 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
67 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
68 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
69 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
71 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
72 นายมานพ สีทอง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
73 นายชัชวาล สุทธิพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
74 น.ส.ลำใย จันทร์สีดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
75 นายสรากร แป้นทองดี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
76 นายชัยรัตน์ บุญอนันต์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
77 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
78 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80 นายสหรัฐ ทองเงินเจริญ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
81 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
82 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
83 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
84 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
85 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
86 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
87 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
88 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
89 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
90 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
91 นางสาวณัฐทิพา ชลนุชา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
92 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
93 นายธเนศพล สุโฆสิต สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
94 นายสามารถ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
95 นางสาวธนธร คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
96 นายปองธรรม สมปอง สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
97 นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
98 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
99 นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
100 นางสาวนภัสสร เสนาพิทิกษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
101 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
102 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
103 นางสาวกัญณภัทร เกตุเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
104 นางสาวกุสุมนิภา เสริมพงศ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
105 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
106 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
107 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
108 นายสิทธิกร หิดาวรรณ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
109 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
110 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
111 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
112 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
113 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
114 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
115 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
116 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
117 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
118 นางสาวธนัญชนก เพ็ชร์พิพัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
119 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
120 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
121 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
122 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
123 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
124 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
125 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
126 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
127 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
128 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
129 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
130 นางสาวพรรณนภา ทิพย์วรการ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
131 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
132 นางสาวกมลทิพย์ พรมนุ้ย สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
133 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
134 นายกีรติ เริงวิจิตรา สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
135 นางสาวบุษกร หลำ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
136 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
137 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
138 นางสาวจิราพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
139 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
140 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
141 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
142 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
143 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
144 นายนุกร จิตรวัฒน์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
145 นางสาวน้ำเพชร ชูสง่า ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
146 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
147 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
148 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
149 นายพิทยา ปัญญาธิคุณ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
150 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
151 นางสาวมัลลิกา เหลยชัย สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
152 นางสาววราภรณ์ กุลตัน สบว. | กลุ่มงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
153 นางสาวสริตา แก้วหาวงค์ สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
154 นางสาวณภัสร ปวรางกูร สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
155 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
156 นางสาวน้ำพลอย อัมไพพันธ์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
157 นายพันธ์พัทธ์ ชัยด้วง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
158 นายอาทินันท์ ราชาอาจ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
159 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
160 นางสาวชนมน ชูเชิด สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
161 นางสาวปาณิศา ดำเนินผล สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
162 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
163 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
164 ศิวัตม์ รัตนาพรประดิษฐ์ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
165 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
166 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
167 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
168 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
169 นางสาววิลาสินี แซ่ซื่อ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
170 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
171 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
172 นางสาวอิสราภรณ์ ภูรับ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
173 นางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
174 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
175 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
176 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
177 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
178 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
179 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
180 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
181 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
182 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
183 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
184 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
185 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
186 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
187 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
188 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
189 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
190 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
191 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
192 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
193 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
194 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
195 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
196 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
197 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
198 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
199 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
200 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
201 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
202 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
203 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
204 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
205 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
206 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
207 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
208 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
209 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
210 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล