รายละเอียดทั้งหมด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สำนัก | กลุ่มงาน
1 นางสาวนันทิยา สวัสดิ์เอื้อ สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
2 นายสท้าน พวกดอนเค็ง สทศ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
3 นายมีนา จินารักษ์ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
4 นายศราวุธ แจ่มคล้าย สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
5 นายณัฏฐภัทร เฉลยไตร สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
6 นายเจริญ ทาเงิน สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
7 นางสาวลลิดา เนตรขำ สทศ. | กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
8 นางสาวจารีวัลย์ เทียนทองดี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
9 นางสาวจรรยา ชัยชะนะ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
10 นางสาวน้ำฟ้า มีศิลป์ สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
11 นางสาวฐิติมา วิเวกกิ่ง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
12 นางสาวศศิภา เจียมศรี สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
13 นางสาววรณัน ศรเกลี้ยง สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
14 นางสาวจีรนุช สังข์รักษา สทศ. | กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
15 นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขันธ์ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 นางสาวฉัตรญาพร ส่างส่วยยี่ สทศ. | กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 นางสาวคัทลียา แลบัว สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
18 นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
19 นางสาวจุฑาภรณ์ สายตรง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
20 นางสาวจิราพร บุญส่ง สทศ. | กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
21 นางสาวอภิญญา ไม้สน สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
22 นายธนพล เอมโอช สทศ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
23 นางสาววาทินี ศรีวิชัย สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
24 นางสาวขวัญจิรา ดำเนินงาม สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
25 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
26 นางสาวสุกัญญา ทาเงิน สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
27 นายทวีทรัพย์ อู่เงิน สทศ. | ศูนย์ PISA สพฐ.
28 นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
29 นายณัฐดนัย หมั่นกิจ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
30 นายสิทธิศักดิ์ สุขยินดี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
31 นายณัฐพล เหล่ารัดสี สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
32 นางสาวพิจิตรา สายแสง สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
33 นางสาวรสธร ทรัพย์สำรวย สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
34 นายปกรณ์ ปัสเกษ สอ. | กลุ่มบริหารสำนักงาน
35 นางสาวจงลักษณ์ ตันเมทา สอ. | กลุ่มช่วยอำนวยการ
36 นางสาวปาริชาติ ปูรณะหิรัญ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
37 นางสาวสุภาพร พรรัตน์ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
38 นางสาวสุดใจ สืบประวัติ สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
39 นายคำภา หานะกูล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
40 นายรังสี ราชกรม สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
41 นายณรงค์ นิลประเสริฐ สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
42 นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
43 นายชวัชระวิชช เกศชยกุล สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
44 นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย สอ. | กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
45 นายฉลาด อำพะวัน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
46 นายพสุ พงษ์รัตนิน สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
47 นายรหัส ตุลยาทร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
48 นายกุลชาติ ใหญ่เอี่ยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
49 นายจรัล โหมดศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
50 นายสมจิตร์ หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
51 นายวินัย รอดเปรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
52 นายดะรู๊ด มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
53 นายชินกฤต มุขดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
54 นายสมศักดิ์ วรรณนิยม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
55 นายวิเชตร หอมเนียม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
56 นายอุทัย อินลา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
57 นายวัชรชัย วันประเสริฐ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
58 นายโกมล อ่อนศรี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
59 นายพิเชษฐ์ ชื่นสุขุม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
60 นายมงคล บุญเรือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
61 นายมานะ อรุณรัตน์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
62 นายประสิทธิ์ แสงอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
63 นายณัฐดนัย สวนอินทร์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
64 นายสุนันท์ มั่งสมบูรณ์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
65 นายประกฤษ สุพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
66 นายสุรศักดิ์ สาระทิศ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
67 นายเขตร เสนีย์บุญมาก สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
68 นายสมศักดิ์ อ้นขวัญเมือง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
69 นายฐิติกร บุญลอย สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70 นายมานพ สีทอง สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
71 นายชัชวาล สุทธิพร สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
72 น.ส.ลำใย จันทร์สีดา สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
73 นายสรากร แป้นทองดี สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
74 นายชัยรัตน์ บุญอนันต์ สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
75 นายธนพล ต้นพรม สอ. | กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
76 นางสาวสุรีย์ภรณ์ คำแดง สอ. | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ
77 นายเธียรัท รัตนถา สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
78 นางสาววรันยา เพียรเก็บ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
79 นายสหรัฐ ทองเงินเจริญ สอ. | กลุ่มศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80 นายคุณานนต์ บุนนาค สคส. | กลุ่มบริหารทั่วไป
81 นางสาวศุภกาญจน์ ไม้แก่นจันทร์ สคส. | กลุ่มบริหารงบประมาณ
82 นายไพศาล อิงไพบูลย์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
83 นางสาวสุภาพร ฉัตรอัศวพิทักษ์ สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
84 นางวิลาวัลย์ สมสงวน สคส. | กลุ่มบริหารการเงิน
85 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ สคส. | กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
86 นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง สคส. | กลุ่มระบบบัญชี
87 นายวรรธนะ ผิวเวียง สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
88 นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ สคส. | กลุ่มบริหารงานพัสดุ
89 นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง สคส. | กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
90 ซีลาวาตี วานิ สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
91 นางสาวกุลณัฐ ธนผาติกุล สทร. | กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
92 นายไชยวัฒน์ เห็นแสงหงส์ สทร. | กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
93 นายอนุรักษ์ ทองสะอาด สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 นายธีระพันธุ์ คิดดี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
95 นายนรวิทย์ คงมนต์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
96 นางสาวศศิวิมล มานิตกุล สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
97 นายนนทชัย ปานทรัพย์ทวี สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 นายหนึ่ง พลอามาตย์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
99 นายเวทย์ มุสิสวัสดิ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
100 นายอานันท์ บุพพวงษ์ สทร. | กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
101 นางสาวณัฐทิพา ชลนุชา สนผ. | กลุ่มงบประมาณ1
102 นางสาวอรพรรณ พั่วพันศรี สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
103 นายธเนศพล สุโฆสิต สนผ. | กลุ่มงบประมาณ3
104 นายสามารถ สุขสกุล สนผ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
105 นางสาวธนธร คล้ายทอง สนผ. | กลุ่มแผนและโครงการ
106 นายปองธรรม สมปอง สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
107 นางสาวอุมาภรณ์ เมืองดี สนผ. | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
108 นางสาวสุพิชา บุญพฤกษ์ สนผ. | กลุ่มสารสนเทศ
109 นายกันตวัฒน์ เพ็ชรไชย สนผ. | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
110 นางสาวนภัสสร เสนาพิทิกษ์ สนผ. | ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา
111 นางสาวดวงหทัย ทงอุสาห์ สศศ. | กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
112 นายพุฒิพงษ์ เจริญชาศรี สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
113 นางสาวกัญณภัทร เกตุเจริญ สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
114 นางสาวกุสุมนิภา เสริมพงศ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว
115 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
116 นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา สวก. | กลุ่มสถาบันภาษาไทย
117 นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
118 นายสิทธิกร หิดาวรรณ สวก. | กลุ่มสถาบันสังคมศึกษา
119 นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
120 นายติณณภพ สินทม สวก. | กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
121 นางสาวปิยพร สุขเสียง สวก. | กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
122 นางสาวจิราวรรณ บุญหมั่น สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
123 นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
124 นายอนิรุทธ์ ทวีวัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
125 นายสวิตต์ สุขสุโฉม สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
126 นางสาวนาตยา ตรัสรู้ สวก. | กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
127 นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
128 นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น สวก. | สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
129 นางสาวธนัญชนก เพ็ชร์พิพัฒน์ สวก. | กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
130 นางสาวสาธิยา มิ่งนิ่ม สวก. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
131 นางสาวณีรนุช คชหิรัญ กพร. | กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานฯ
132 นายธนากร เห่งรวย ตสน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
133 นางสาวพรทิพย์ อินทร์พุ่ม สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
134 นางสาวพรนภัส ทัศมาลี สกก. | กลุ่มบริหารทั่วไป
135 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์ สกก. | กลุ่มส่งเสริมพลามัยนักเรียน
136 นางสาวมกรารัตน์ ศีลสุเมธกุล สพก.จชต. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
137 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา สพก.จชต. | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
138 นายสุเมธ เหลืองอร่าม สพก.จชต. | กลุ่มพัฒนาวิชาการ
139 นางสาวชิชากรณ์ มังกร สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
140 นางสาวบุศรา สว่างหล้า สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
141 นางสาวพรรณนภา ทิพย์วรการ สมป. | กลุ่มบริหารทั่วไป
142 นางสาววรัญญา เชาว์แหลม สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
143 นางสาวกมลทิพย์ พรมนุ้ย สมป. | กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการมัธยมศึกษา
144 นายพลวิชญ์ สัตยากูล สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
145 นายกีรติ เริงวิจิตรา สมป. | กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษา
146 นางสาวบุษกร หลำ ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
147 นางสาวภัทรวดี สุขเนียม ฉก.ชน. | กลุ่มส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
148 นางสาวทวีพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
149 นางสาวจิราพร บุญเส็ง ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
150 นายธนกร มงคลเจริญ ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
151 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี ฉก.ชน. | กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
152 นายเดชา ห้องแซง ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
153 นางสาวพรนัชชา สาระ ฉก.ชน. | กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
154 นางสาวภาวิณี ประเสริฐศักดิ์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
155 นายนุกร จิตรวัฒน์ ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
156 นางสาวน้ำเพชร ชูสง่า ฉก.ชน. | กลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ
157 นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
158 นางสาวอรอนงค์ ศรีทอง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
159 นายกิตติพศ วรรณกลาง ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
160 นายพิทยา ปัญญาธิคุณ ฉก.ชน. | กลุ่มติดตามและเฝ้าระวังข่าวสาร
161 นายศักย์วริษฐ์ บุญศรี สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
162 นางสาวณิชากานต์ เกตสมภาร สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
163 นางสาวพิมพ์ประภา ท่าข้าม สบว. | กลุ่มอำนวยการ แผนงานและงบประมาณ
164 นางสาวสริตา แก้วหาวงค์ สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
165 นางสาวณภัสร ปวรางกูร สบว. | กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษและโครงการริเริ่ม กลุ่มบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
166 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
167 นางสาวน้ำพลอย อัมไพพันธ์ สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
168 นายพันธ์พัทธ์ ชัยด้วง สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
169 นางสาวศศิปภา พระสนชุ่ม สบว. | กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
170 นางสาวลลิตา ขวัญสุข สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
171 นางสาวชนมน ชูเชิด สบว. | กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
172 นางสาวปาณิศา ดำเนินผล สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
173 นายพงษกรณ์ ซังธาดา สบว. | กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
174 นางสาวพิริยา แสงธูป ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
175 นายสราวุฒิ เจริญสุข ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
176 ศิวัตม์ รัตนาพรประดิษฐ์ ศนฐ. | กลุ่มบริหารทั่วไป
177 นางสาวกมลรัตน์ แช่มเชย สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
178 นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
179 นายสัณหภาส พัฒนทวีลาภ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
180 นางประไพ เหมรา สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
181 นางสาววิลาสินี แซ่ซื่อ สน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
182 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 1
183 นางสาวบุญธิชา คงทวี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
184 นางสาวอิสราภรณ์ ภูรับ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
185 นางสาวพรรณวิภา กระบวนศรี สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 2
186 นางสาวปทุมวรรณ สอนมา สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 3
187 นางสาวนิลาวรรณ อินทะนัน สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 4
188 นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
189 นางสาวลาวัลย์ ชัยรินทร์ สน. | กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความ และนิติการ 5
190 นางสาวธัญทิพย์ ปิณฑยา สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
191 นางสาวบัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 1
192 นางสาวขวัญศิริ ทองเต็ม สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
193 นายสุรเดช โชคบัณดิษฐ์ สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 2
194 นางสาวบัณฑิตา ไตรมนตรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
195 นางสาวศุภกานต์ ม้วนหนู สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 3
196 ว่าที่ร้อยตรีณัชชา ใจทำดี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
197 นายปณยา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
198 นายวีระวัฒน์ จันทร์ศรี สน. | กลุ่มวิจัยเสริมสร้าพัฒนาวินัยพัฒนาวินัยฯ 4
199 นางสาวนิฎฐา ขุนนุช สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
200 นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ สบน. | กลุ่มบริหารทั่วไป
201 นายธนกฤต มหึเมือง ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
202 นางสาวกัญญณัช วงค์คำ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
203 นางสาวธัญญรัตน์ สมจิตต์ ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
204 นายปพณสรรค์ สุภาตรี ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
205 นางสาวณัฐนรี ศรีชู ศบศ. | กลุ่มบริหารงานทั่วไป
206 นายอธิวัฒน์ เวนไธสงค์ ศบศ. | กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ
207 นายวีระวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
208 นางสาวพัชรพร หลายพัฒน์ ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
209 นางสาววันวิสาข์ จันทะลุน ศบศ. | สถาบันภาษาอังกฤษ
210 นายณัฐชัย ใจเถิง ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
211 วิทยารัตน์ การธนะศาษฐ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
212 นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ ศบศ. | สถาบันภาษาจีน
213 นางสาวอาคเนย์ แช่มช้อย ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
214 นางสาวสาลินี ไชยศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติทรัพยากรบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
215 นายกิตติ สมศรี ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
216 นางสาวมริสสา ปาเลย์ ศบศ. | กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะตามมาตราฐานวิทยฐานะ
217 นางสาวนพรัตน์ บรรเทากิจ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
218 นายพศุตม์ หลายพัฒน์ ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
219 นางสาวอุมาภรณ์ เสงี่ยมไพศาล ศบศ. | กลุ่มยุทธศาสตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
220 นางสาวศิริเพ็ญ สุวรรณกูฏ ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
221 นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล
222 นางสาวกานต์ธีรา วัชราศัย ศบศ. | กลุ่มแผนงานงบประมาณ และการติดตามรายงานผล