จำนวนบุคลากร
1,334
ข้าราชการ
776
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
290
พนักงานจ้างเหมา
253
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 236 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 24 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 129 วัน