จำนวนบุคลากร
1,024
ข้าราชการ
559
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
249
พนักงานจ้างเหมา
210
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 235 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 25 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 130 วัน