จำนวนบุคลากร
1,325
ข้าราชการ
774
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
282
พนักงานจ้างเหมา
253
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 239 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 21 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 126 วัน