จำนวนบุคลากร
1,315
ข้าราชการ
756
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
284
พนักงานจ้างเหมา
260
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 230 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 30 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 135 วัน