จำนวนบุคลากร
1,327
ข้าราชการ
779
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
274
พนักงานจ้างเหมา
259
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 233 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 27 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 132 วัน