จำนวนบุคลากร
1,069
ข้าราชการ
582
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
259
พนักงานจ้างเหมา
222
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 234 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 26 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 131 วัน