จำนวนบุคลากร
1,311
ข้าราชการ
767
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
277
พนักงานจ้างเหมา
253
ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงานแต่ละสำนัก
จำนวนบุคลากรแต่ละสำนัก
สถิติการลงเวลาแยกสำนัก
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 233 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 27 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 132 วัน