จำนวนบุคลากร
1,088
ข้าราชการ
606
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
255
พนักงานจ้างเหมา
221
สรุปรายละเอียด
วันที่ = 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
จำนวนวันทั้งหมด = 365 วัน
จำนวนวันทำงานทั้งหมด = 234 วัน
วันหยุด = 105 วัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ = 26 วัน
รวมวันหยุดทั้งหมด = 131 วัน